zwiń
Pomor.2015.2309 w/s poboru opłaty targowej i wskazania jej... Wersja od:

UCHWAŁA Nr VII/71/15

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie poboru opłaty targowej i wskazania jej inkasentów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ) oraz art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. – Dz. U. z 2014 r. Nr 849, ze zm)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.

Zarządza się pobór opłaty w drodze inkasa na targowisku miejskim przy ul. Generała Hallera w Czersku oraz we wszystkich innych miejscach, gdzie prowadzony jest handel.

§2.

1. Inkasentami opłaty targowej są:

a) Franciszek Breszka

b) Jarosław Paurowski

c) Łukasz Ossowski

2. Za wykonanie czynności inkasenci otrzymują wynagrodzenie w wysokości 8 % zainkasowanych kwot na targowisku w Czersku oraz 50 % na targowisku w Rytlu, płatne do 10 – go dnia każdego miesiąca z dołu, bez możliwości samodzielnego potrącenia swojego wynagrodzenia.

§3.

Traci moc uchwała nr XXIV/192/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie poboru opłaty targowej i wskazania jej inkasentów.

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

§6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kobierowski

Uzasadnienie

W związku z uchyleniem przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku Uchwały nr V/50/15 Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2015 r. z powodu braku zapisu że „podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń” podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne.

Wnoszącym projekt uchwały jest Burmistrz Czerska.