zwiń
. w/s określenia podstawowej kwoty dotacji na... Wersja od:

ZARZĄDZENIE Nr 584/17

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 24 stycznia 2017 r.

w sprawie określenia podstawowej kwoty dotacji na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz Uchwały nr XXV/234/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Czersk dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół oraz placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie gminy Czersk oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, w związku z Uchwałą Nr XXVI/244/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2017 rok

zarządzam, co następuje:

§1.

W roku budżetowym 2017 kwota roczna dotacji podstawowej wynosi dla:

a) przedszkoli: 7.421,95 zł,

b) oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych: 7.709,37 zł,

c) dla szkół podstawowych położonych na terenach wiejskich lub posiadających filie na terenach wiejskich: 8.189,18 zł.

§2.

Statystyczna liczba uczniów wg Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2016 r. wynosi:

a) punkt przedszkolny: 19 uczniów,

b) przedszkola: 569 uczniów, w tym 508 uczniów w przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Czersk,

c) oddziały przedszkole zorganizowane w szkołach podstawowych: 66 uczniów, w tym 54 uczniów w placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Czersk,

d) szkoły podstawowe: 1.489 uczniów, w tym 1.478 uczniów w placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Czersk,

e) gimnazja: 715 uczniów, w tym 698 uczniów w placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Czersk.

§3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza – Grzegorzowi Klauzie.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Czerska

Jolanta Fierek

Uzasadnienie

Ogłoszenie podstawowych kwot dotacji oraz statystycznej liczby uczniów wynika z art. 78e ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. – Dz. u z 2016 r., poz. 1943 ze zm.).

Z uwagi na powyższe wydanie niniejszego zarządzenia uważa się za konieczne i uzasadnione.