zwiń
Pomor.2014.1545 w/s miejscowego planu zagospodarowania prze... Wersja od: 2014-05-01

UCHWAŁA Nr XXXVI/296/14

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 28 lutego 2014 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Długiej w mieście Czersk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. - Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§1.

1. Po stwierdzeniu, że uchwalany plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Czersk uchwalonego Uchwałą Nr XX/195/2000 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 września 2000 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Długiej w mieście Czersk, zwany dalej planem.

2.  Załączniki do uchwały stanowią:

1) załącznik nr 1 do uchwały zawierający rysunek planu w skali 1:1000 z wyrysem ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy w skali 1:25 000,

2) załącznik nr 2 do uchwały zawierający rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu,

3) załącznik nr 3 do uchwały zawierający rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§2.

1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

2) symbolu terenu – rozumie się przez to identyfikacyjne, liczbowo-literowe oznaczenie terenu,

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, w której może być umieszczona ściana budynku bez prawa przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej dróg i linii elektroenergetycznych (nie dotyczy elementów architektonicznych jak balkon, wykusz, gzyms, okap dachu, podokienniki oraz inne detale),

4) ujednoliconym charakterze zabudowy – należy przez to rozumieć realizację budynków o podobnych parametrach (proporcjach, skali obiektów, kształcie dachu), podobnym rodzaju i kolorystyce materiałów wykończeniowych i pokrycia dachowego,

5) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.

2. Pojęcia i określenia użyte w ustaleniach planu, a nie zdefiniowane powyżej należy rozumieć zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na dzień uchwalenia planu.

§3.

Ustalenie przeznaczenia oraz zasad zabudowy, obsługi i zagospodarowania terenu następuje w oparciu o:

1) oznaczenia graficzne planu, określone w rozdziale 2 uchwały i na rysunku planu,

2) ustalenia planu określone w rozdziale 3 uchwały.

Rozdział 2

Oznaczenia graficzne

§4.

Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami:

1) granica obszaru objętego planem,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy,

4) strefa ograniczonego użytkowania; nie obowiązuje strefa ograniczonego użytkowania od sieci infrastruktury technicznej w przypadku ich likwidacji,

5) symbole terenów.

Rozdział 3

Ustalenia planu

§5.

1)  przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa z funkcją mieszkalną,

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) obowiązuje:

- lokalizacja zabudowy w części terenu wyznaczonej nieprzekraczalną linią zabudowy, określoną na rysunku planu,

- ujednolicony charakter zabudowy na poszczególnych działkach,

- zabudowa o wysokich walorach architektonicznych w zakresie formy i materiałów wykończeniowych, obiektów małej architektury, urządzeń rekreacji i innych elementów zagospodarowania terenu,

- realizacja ogrodzeń ażurowych z wykluczeniem prefabrykowanych przęseł betonowych,

- zakaz realizacji garaży blaszanych,

b) dopuszcza się:

- sytuowanie bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną budynków gospodarczych i garaży,

- lokalizowanie szyldów mocowanych prostopadle do elewacji frontowej budynku,

- umieszczanie reklam i tablic informacyjnych na elewacjach budynków w sposób dostosowany do wystroju architektonicznego,

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) teren położony w granicach obszaru ostoi PLB 220009 Natura 2000 Bory Tucholskie - obowiązują zakazy i nakazy określone przepisami odrębnymi,

b) zaleca się utrzymanie istniejących form zieleni naturalnej ( drzew, krzewów, roślinności niskiej ) jako powierzchni biologicznie czynnej,

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się,

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie ustala się,

6)  parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) wysokość budynków:

- mieszkalnych, usługowych i mieszkalno - usługowych – do 10,0 m,

- gospodarczych i garaży krytych dachami wysokimi – do 6,0 m, krytych dachami płaskimi – do 4,0 m,

b) wysokość nowych ogrodzeń do 1,60 m,

c) geometria dachów:

- na budynkach mieszkalnych i mieszkalno - usługowych - dachy dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci 300 - 450,

- na wolnostojących budynkach gospodarczych, usługowych i garażach – dachy dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci 300 - 450 lub dachy płaskie,

- na budynkach gospodarczych i garażach usytuowanych bezpośrednio przy granicy działek – dachy płaskie,

d) maksymalna powierzchnia zabudowy – 50% powierzchni działki,

e) szerokość elewacji frontowej – 8 – 20 m,

f) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 30% powierzchni działki,

g) intensywność zabudowy – 0,1- 1,0,

h) minimalna powierzchnia działki – 1300 m2,

7)  granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: nie ustala się,

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym: nie ustala się,

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: ustala się obszar ograniczonego użytkowania jako pas terenu wzdłuż napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia szerokości po 5,0 m od osi linii, na którym obowiązuje zakaz jakiejkolwiek zabudowy i nasadzeń zieleni wysokiej, w przypadku przebudowy linii lub jej skablowania ograniczenia przestaną obowiązywać,

10)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji:

a) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg: dojazdowej (KDD) i zbiorczej (KDZ),

b) obowiązuje zabezpieczenie miejsc postojowych w granicach działki według wskaźnika:

- minimum 3 miejsca postojowe na 100 m2 pow. użytkowej usług,

- minimum 2 miejsca postojowe, w tym garaż, dla domu jednorodzinnego,

11)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

a) zaopatrzenie w wodę:

- zaopatrzenie w wodę docelowo z sieci komunalnej,

- dopuszcza się indywidualne ujęcia wody do czasu realizacji sieci komunalnej,

b) odprowadzenie ścieków sanitarnych:

- odprowadzenie ścieków sanitarnych docelowo do gminnej kanalizacji sanitarnej,

- do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza się bezodpływowe, szczelne zbiorniki ścieków,

c) odprowadzenie wód opadowych do gruntu; obowiązuje podczyszczanie wód z powierzchni utwardzonych, parkingów i placów w stopniu określonym przepisami odrębnymi,

d) zaopatrzenie w energię elektryczną projektowanymi liniami kablowymi nn wyprowadzonymi z projektowanej stacji transformatorowej słupowej, linie kablowe nn prowadzić przelotem przez złącza kablowo - pomiarowe nn zabudowane na terenie dróg przy granicy poszczególnych działek, lokalizacja projektowanej stacji słupowej w pasie drogowym ul. Długiej, zasilanie działek ( działki ) przylegających do ul. Tucholskiej z istniejącej w tej ulicy linii nn zasilanej ze stacji transformatorowej „Czersk Tucholska”,

e) zaopatrzenie w energię cieplną ze źródeł indywidualnych, jak: energia elektryczna, olej opałowy nisko siarkowy, gaz, węgiel spalany w piecach niskoemisyjnych, drewno lub inne odnawialne źródła energii,

f) telekomunikacja: lokalizacja sieci i urządzeń telekomunikacyjnych oraz stacji bazowych telefonii komórkowej z zachowaniem przepisów odrębnych,

g) gospodarka odpadami stałymi: wstępna segregacja odpadów komunalnych w miejscu ich powstawania, gromadzenie w pojemnikach w obrębie poszczególnych działek i wywóz na wysypisko śmieci, unieszkodliwianie pozostałych odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi.

12)  sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenu,

13)  stawka procentowa służąca naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości 30% .

§6.

1)  przeznaczenie terenu: komunikacja – publiczna droga dojazdowa, rezerwa terenu na poszerzenie drogi istniejącej,

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu drogowego oraz infrastruktury technicznej:

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: teren jest położony w granicach obszaru ostoi PLB 220009 Natura 2000 Bory Tucholskie - obowiązują zakazy i nakazy określone przepisami odrębnymi,

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się,

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie ustala się,

6)  parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: nie ustala się,

7)  granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: nie ustala się,

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym: nie ustala się,

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala się,

10)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji: nie ustala się,

11)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

a) odprowadzenie wód opadowych do gruntu po podczyszczeniu w stopniu określonym przepisami odrębnymi,

b) zaopatrzenie w energię elektryczną dla oświetlenia terenu z projektowanej linii oświetleniowej nn,

c) budowa słupowej stacji transformatorowej.

12)  sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenu,

13)  stawka procentowa służąca naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości 30%.

Rozdział 4

Przepisy końcowe

§7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Ireneusz Bojanowski

Uzasadnienie

Podstawę do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi Uchwała Nr XLVII/459/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk.

Przeprowadzono analizę zgodności projektu planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Projekt planu uzyskał wymagane ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uzgodnienia i opinie. Był wyłożony do wglądu publicznego. Wykonano prognozę oddziaływania na środowisko.

Tryb formalno - prawny przewidziany ustawą został wyczerpany, co pozwala na podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejsze uchwały uważa się za konieczne i uzasadnione.

Wnoszącym projekt uchwały jest Burmistrz Czerska.

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/296/14

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 28 lutego 2014 r.

Zalacznik1.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/296/14

Rady Miejskiej w Czersku

z dnia 28 lutego 2014 r.

Rozstrzygnięcie

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

W okresie wyłożenia do publicznego wglądu w dniach od 14 października do 12 listopada 2013 r. oraz 14 dni po nim następujących nie złożono żadnych uwag do projektu przedmiotowego planu.

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/296/14

Rady Miejskiej w Czersku

z dnia 28 lutego 2014 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

W przedmiotowym planie nie przewiduje się inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i dróg publicznych, które stanowiłyby zadania własne gminy.