zwiń
Pomor.2014.210 w/s upoważnienia Dyrektora Miejsko - Gminne... Wersja od: 2014-01-01

UCHWAŁA Nr XXXIV/282/13

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t. j. – Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1. Upoważnia się Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku do załatwiania indywidulanych spraw z zakresu administracji publicznej – prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, o którym mowa w art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.).  

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia, z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady

Ireneusz Bojanowski

Uzasadnienie

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały uważa się za konieczne i uzasadnione.