zwiń
Pomor.2015.1889 w/s zmiany Uchwały Nr XLVI/447/10 Rady Miej... Wersja od:

UCHWAŁA Nr VI/57/15

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 14 maja 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/447/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 października 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 ze. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.

W Uchwale nr XLVI/447/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 października 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Członków Zespołu odwołuje Burmistrz w drodze zarządzenia:

1) w sytuacji pisemnej rezygnacji członka Zespołu,

2) w przypadku ustania zatrudnienia bądź zakończenia pełnienia funkcji w instytucji lub organizacji, której członek jest przedstawicielem,

3) na wniosek przewodniczącego Zespołu, w uzasadnionych wypadkach,

4) na wniosek podmiotu, którego członek Zespołu jest przedstawicielem,

5) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo bądź przestępstwo skarbowe,

6) w przypadku niewywiązywania się z obowiązków członka Zespołu,

7) w sytuacji naruszenia przez członka Zespołu zasad poufności danych i informacji uzyskanych w ramach działania Zespołu.

8) z własnej inicjatywy.”

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

§4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kobierowski

Uzasadnienie

Zmieniony § 8 Uchwały Nr XLVI/447/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 października 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania dotyczący zasad odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie przewidywał zamknięty i nazbyt ograniczony katalog przyczyn uzasadniających odwołanie członka. Brak było odzwierciedlenia wielu stanów faktycznych mogących zaistnieć względem poszczególnych członków Zespołu. Stąd też zmiana przedmiotowego zapisu poprzez jego doprecyzowanie i rozszerzenie możliwości odwoływania członków Zespołu jest w pełni konieczna i uzasadniona.

Wnoszącym projekt uchwały jest Burmistrz Czerska.