zwiń
Pomor.2014.838 Uchwała budżetowa na 2014 rok Wersja od: 2014-01-01

UCHWAŁA Nr XXXIV/275/13

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 19 grudnia 2013 r.

Uchwała budżetowa na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 67 251 540 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące – 62 503 575 zł,

2) dochody majątkowe – 4 747 965 zł.

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 70 551 540 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące – 57 669 438 zł,

2) wydatki majątkowe – 12 882 102 zł.

2. Ustala się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 3 300 000 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie  800 000 zł i wolnymi środkami 2 500 000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w  łącznej kwocie 6 300 000 zł, w tym z  tytułu zaciągniętych kredytów – 3 800 000 zł i wolnych środków – 2 500 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 3 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, z tytułu spłaty kredytów.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w 2014 roku na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie –  800 000 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 3 000 000 zł,

3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie – 1 000 000 zł.

§4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 305 000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 315 703 zł, z tego:

1) rezerwę na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie – 150 000 zł,

2) rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie – 160 000 zł,

3) rezerwę jednostek pomocniczych w kwocie – 5 703 zł,

§5. 1. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

2) dochody i wydatki z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012 r. Nr 391 ze zm.,) zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

3) dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 9, poz. 115 ze zm.) nakładanych na kierowców i wydatki na realizację zadań z zakresu art. 20d pkt. 1-3 ustawy o drogach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,

5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,

6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

2. Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych określa się w wysokości 7 400 zł.

§6. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w wysokości 3 169 068 zł , zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§7. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2013 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę 556 709 zł, w tym ze środków, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) na łączną kwotę 367 546 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się kwotę wydatków budżetu na realizację „Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Czersk” w wysokości 67 500 zł.

3. Ustala się kwotę wydatków budżetu na realizację „Programu budowy i finansowania przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Czersk” w wysokości 10 000 zł.

4. Ustala się kwotę wydatków budżetu na realizację „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk” w wysokości 55 000 zł.

5. Ustala się kwotę wydatków przypadającą do spłaty z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 174 310 zł.

§8. Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania w ramach działu zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i składek od nich naliczanych oraz wydatków majątkowych,

2) zaciągania kredytów i pożyczek na :

a) pokrycie występującego ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000 zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 800 000 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 3 000 000 zł,

Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą dochody własne.

3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku, niż bank prowadzący obsługę budżetu,

4) dokonywania przesunięć w dziale, w planie wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi i wydatkami bieżącymi oraz wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2015,

§9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady

Ireneusz Bojanowski

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/275/13

Rady Miejskiej w Czersku

z dnia 19 grudnia 2013 r.

Dochody na 2014 r.

w zł
Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem
1 2 3 4
bieżące
010 Rolnictwo i łowiectwo 305 800,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 300 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Wpływy z różnych dochodów 300 000,00
01095 Pozostała działalność 5 800,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 800,00
050 Rybołówstwo i rybactwo 11 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
05001 Rybołówstwo 11 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Wpływy z różnych opłat 11 000,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 434 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
40001 Dostarczanie ciepła 315 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Wpływy z usług 280 000,00
Wpływy z różnych dochodów 35 000,00
40002 Dostarczanie wody 7 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Wpływy z usług 4 000,00
Wpływy z różnych dochodów 3 000,00
40003 Dostarczanie energii elektrycznej 25 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Wpływy z usług 14 000,00
Wpływy z różnych dochodów 11 000,00
40004 Dostarczanie paliw gazowych 87 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Wpływy z usług 2 000,00
Wpływy z różnych dochodów 85 000,00
600 Transport i łączność 60 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 40 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 40 000,00
60016 Drogi publiczne gminne 20 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Wpływy z różnych opłat 20 000,00
630 Turystyka 18 200,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
63095 Pozostała działalność 18 200,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 200,00
Wpływy z usług 6 000,00
Wpływy z różnych dochodów 9 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 035 752,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 834 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Wpływy z różnych opłat 4 000,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 806 000,00
Wpływy z usług 1 000,00
Pozostałe odsetki 10 000,00
Wpływy z różnych dochodów 13 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 201 752,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 40 000,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 150 000,00
Pozostałe odsetki 11 752,00
710 Działalność usługowa 6 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
71035 Cmentarze 6 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 6 000,00
750 Administracja publiczna 178 733,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 9 000,00
75011 Urzędy wojewódzkie 169 700,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 169 700,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 9 033,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 9 000,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 33,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 9 000,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 515,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 515,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 515,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 500 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75416 Straż gminna (miejska) 1 500 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 1 500 000,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 16 358 276,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 15 300,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 15 300,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 148 200,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Podatek od nieruchomości 2 330 000,00
Podatek rolny 8 200,00
Podatek leśny 623 000,00
Podatek od środków transportowych 93 000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych 36 000,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7 000,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 51 000,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3 854 800,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Podatek od nieruchomości 2 360 000,00
Podatek rolny 360 000,00
Podatek leśny 63 000,00
Podatek od środków transportowych 307 000,00
Podatek od spadków i darowizn 66 000,00
Wpływy z opłaty targowej 153 000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych 510 000,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 35 800,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2 210 976,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Wpływy z opłaty skarbowej 53 000,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 389 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 763 976,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7 129 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych 7 000 000,00
Podatek dochodowy od osób prawnych 129 000,00
758 Różne rozliczenia 27 556 875,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 15 947 826,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa 15 947 826,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 10 346 456,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 346 456,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 202 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Pozostałe odsetki 202 500,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 1 060 093,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 060 093,00
801 Oświata i wychowanie 1 727 530,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
80101 Szkoły podstawowe 90 522,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 89 802,00
Wpływy z różnych dochodów 720,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 71 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 71 500,00
80104 Przedszkola 618 308,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Wpływy z różnych opłat 136 208,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 478 500,00
80110 Gimnazja 69 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 000,00
Wpływy z usług 60 000,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 878 200,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Wpływy z usług 878 200,00
851 Ochrona zdrowia 100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
85195 Pozostała działalność 100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 100,00
852 Pomoc społeczna 12 833 786,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
85202 Domy pomocy społecznej 21 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Wpływy z usług 21 000,00
85203 Ośrodki wsparcia 360 250,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 360 000,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 250,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10 735 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Pozostałe odsetki 10 000,00
Wpływy z różnych dochodów 45 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 10 640 000,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 40 000,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 87 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 31 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 56 000,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 390 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 390 000,00
85216 Zasiłki stałe 439 700,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 439 700,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 325 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Wpływy z usług 5 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 319 000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 264 776,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Wpływy z usług 84 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 180 000,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 776,00
85295 Pozostała działalność 210 060,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Wpływy z usług 30 060,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 180 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 19 510,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 19 510,00
85395 Pozostała działalność 19 510,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 19 510,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 19 510,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 407 098,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 43 598,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 74 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Wpływy z usług 12 000,00
Wpływy z różnych dochodów 8 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 54 500,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Wpływy z różnych dochodów 1 000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 8 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Wpływy z różnych dochodów 8 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 43 598,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 43 598,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 43 598,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 270 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Wpływy z różnych opłat 270 000,00
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 3 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Wpływy z opłaty produktowej 3 000,00
90095 Pozostała działalność 7 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Wpływy z usług 2 000,00
Wpływy z różnych dochodów 5 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 17 400,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 17 400,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Wpływy z usług 17 400,00
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 21 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
92503 Rezerwaty i pomniki przyrody 21 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Wpływy z różnych opłat 21 000,00
926 Kultura fizyczna 9 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
92601 Obiekty sportowe 9 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Wpływy z różnych dochodów 9 000,00
bieżące razem: 62 503 575,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 72 108,00
majątkowe
010 Rolnictwo i łowiectwo 655 783,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 655 783,00
01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 655 783,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 655 783,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 655 783,00
050 Rybołówstwo i rybactwo 661 337,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 661 337,00
05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 661 337,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 661 337,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 661 337,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 832 778,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 322 778,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 832 778,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 322 778,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 10 000,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 500 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 322 778,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 754 625,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 483 650,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 572 498,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 301 523,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 301 523,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 270 975,00
90002 Gospodarka odpadami 1 045 878,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 045 878,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 045 878,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 135 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 135 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 135 000,00
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 1 249,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 249,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 249,00
926 Kultura fizyczna 843 442,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 843 442,00
92601 Obiekty sportowe 843 442,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 843 442,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 843 442,00
majątkowe razem: 4 747 965,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 966 990,00
Ogółem: 67 251 540,00
 

w tym z tytułu dotacji

i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

4 039 098,00

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/275/13

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 19 grudnia 2013 r.

Zalacznik nr 2_wydatki do UB na 2014 akapity.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/275/13

Rady Miejskiej w Czersku

z dnia 19 grudnia 2013 r.

Wydatki majątkowe w 2014 r.

1. Plan wydatków inwestycyjnych

w zł

Lp     Nazwa zadania Kwota
1 2 3 4 5
  010   Rolnictwo i łowiectwo 1 785 484
1. 01010 Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa 350 000
2. 01010 Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Rytlu 260 000
3. 01010 Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo - etap II projekt 30 000
4. 01041 Budowa ciągu pieszo - rowerowego do Rezerwatu Archeologiczno - Przyrodniczego Kręgi Kamienne w Odrach (PROW) 684 484
5. 01041 Budowa systemów oświetlenia boisk wielofunkcyjnych (w Łęgu i Gotelpiu) zasilanych z odnawialnych źródeł energii oraz ogólnodostępnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy szkole w Gotelpiu (PROW) 461 000
  050   Rybołówstwo i rybactwo 1 393 090
6. 05011 Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno-turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Rytel i Gutowiec - (PO RYBY 2007-2013) - etap III ul. Ostrowskiego 1 000 000
7. 05011 Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół w Łęgu (PO RYBY) 386 925
8. 05011 Oznakowanie pomników przyrody w Czersku (PO RYBY) 6 165
  600 Transport i łączność 3 138 406
9. 60016 Budowa i modernizacja dróg 150 759
10. 60016 Budowa chodników - fundusz sołecki 31 256
11. 60017 Budowa dróg transportu rolnego 100 000
12. 60016 Modernizacja dróg - fundusz sołecki 130 385
13. 60016 Budowa chodników - dodatkowe środki jednostek pomocniczych 101 006
14. 60016 Przebudowa ulicy Piaskowej w Czersku etap II 400 000
15. 60016 Modernizacja ulicy Targowej w Czersku 1 000 000
16. 60016 Przebudowa drogi Zapora - Mylof - etap II 150 000
17. 60016 Projekty budowy i modernizacji dróg (na Osiedlu Chojnickim) 50 000
18. 60016 Modernizacja drogi do Będźmierowic (od drogi 22) 150 000
19. 60016 Przebudowa ulicy Pocztowej w Czersku wraz z budową kanalizacji deszczowej 250 000
20. 60016 Opracowanie dokumentacji drogi do Dąbek - projekt 25 000
21. 60016 Przebudowa ulicy Polnej w Łęgu wraz z budową kanalizacji deszczowej - etap II 550 000
22. 60016 Przebudowa mostów gminnych 50 000
  700   Gospodarka mieszkaniowa 513 000
23. 70004 Wymiana dachu na budynku komunalnym w Będźmierowicach 70 000
24. 70004 Docieplenie budynku w Czersku przy ulicy Piaskowej 7 30 000
25. 70004 Zainstalowanie klimatyzacji w budynku administracyjnym 13 000
26. 70005 Wykup nieruchomości 400 000
  750   Administracja publiczna 30 000
27. 75023 Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego 30 000
  754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 205 000
28. 75416 Zakup sprzętu komputerowego dla Straży Miejskiej 5 000
29. 75412 Przebudowa remizy OSP w Krzyżu 100 000
30. 75412 Przebudowa remizy OSP w Rytlu 100 000
  801   Oświata i wychowanie 42 000
31. 80101 Ułożenie polbruku przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku 22 000
32. 80101 Wymiana dachu na budynku Szkoły Filialnej w Zapędowie 20 000
  900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 161 095
33. 90015 Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki 1 500
34. 90015 Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p. 6 000
35. 90002 Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze ZZO w Nowym Dworze (RPO) 1 571 780
36. 90015 Budowa linii oświetlenia ulicznego 100 000
37. 90001 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo 941 390
38. 90001 Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Czersku projekty 40 000
39. 90001 Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku (m in. Konopnickiej, Ottona Sabiniarza, Starogardzka) 380 000
40. 90001 Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Czersk (PO IiŚ) - poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipki Dolne (część), Lipki Górne oraz Złe Mięso 928 411
41. 90004 Zakup kosiarki listwowej do trawy 6 000
42. 90005 Opracowanie pełnej dokumentacji analitycznej i technicznej w celu instalacji ogniw fotowoltanicznych na obiektach użyteczności publicznej w gminie Czersk (RPO) 185 000
43. 90095 Budowa placu zabaw - fundusz sołecki 1 014
921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30 000
44. 92105 Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Klaskawie 30 000
  926   Kultura fizyczna i sport 450 000
45. 92601 Budowa "Białego ORLIKA" 450 000
Ogółem 11 748 075

2. Dotacje na inwestycje

w zł

Lp     Nazwa zadania Kwota
1 2 3 4 5
  754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 80 000
1. 75412 Dotacja dla OSP w Czersku na zakup samochodu ratownictwa drogowego 80 000
  851   Ochrona zdrowia 100 000
2. 85111 Dotacja na budowę oddziału kardiologicznego dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach 100 000
  900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 132 500
3. 90002 Program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk 55 000
4. 90001 Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych 67 500
5. 90001 Program budowy przydomowych przepompowni ścieków 10 000
Ogółem 312 500

3. Pomoc finansowa na inwestycje

w zł

Lp     Nazwa zadania Kwota
1 2 3 4 5
  600   Transport i łączność 821 527
1. 60014 Modernizacja dróg: Czersk - Brusy, Czersk - Śliwice i Czersk - Wojtal 571 527
2. 60014 Przebudowa drogi Czersk - Karsin - Wiele - Lubnia na odcinku Malachin - granica powiatu 250 000
Ogółem 821 527

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/275/13

Rady Miejskiej w Czersku

z dnia 19 grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody na 2014 r.

Przychody

w zł

§ Wyszczególnienie Plan
1 2 3
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 3 800 000
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 us. 2 pkt 6 ustawy 2 500 000
Razem 6 300 000

Rozchody

w zł

§ Wyszczególnienie Plan
1 2 3
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 3 000 000
Razem 3 000 000

ZAŁĄCZNIK Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/275/13

Rady Miejskiej w Czersku

z dnia 19 grudnia 2013 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania

z zakresu ochrony środowiska na 2014 r.

w zł

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan dochodów Plan wydatków
1 2 3 4 5
756 Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 389 000 0
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 389 000 0
851 Ochrona zdrowia 0 389 000
85153 Zwalczanie narkomanii 0 10 000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0 379 000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 270 000 41 000
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 270 000 41 000
010 Rolnictwo i łowiectwo 229 000
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 229 000
X X Ogółem 659 000 659 000

ZAŁĄCZNIK Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/275/13

Rady Miejskiej w Czersku

z dnia 19 grudnia 2013 r.

Dochody i wydatki gminy Czersk na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

w zł

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan
Dochody Wydatki
1 2 3 4 5
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 750 776
75618 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 750 776
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 750 776
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 750 776
90002 Gospodarka odpadami 1 750 776
Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 1 750 776
Ogółem 1 750 776 1 750 776

ZAŁĄCZNIK Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/275/13

Rady Miejskiej w Czersku

z dnia 19 grudnia 2013 r.

Dochody i wydatki gminy Czersk na realizację zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych

w zł

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan
Dochody Wydatki
1 2 3 4 5
600 Transport i łączność 1 500 000
60016 Drogi publiczne gminne 1 500 000
Utrzymanie i przebudowa dróg 1 500 000
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 500 000
75416 Straż gminna (miejska) 1 500 000
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 1 500 000
Ogółem 1 500 000 1 500 000

ZAŁĄCZNIK Nr 8 do Uchwały Nr XXXIV/275/13

Rady Miejskiej w Czersku

z dnia 19 grudnia 2013 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone w 2014 r.

Tabela nr 1 – Dochody zlecone

w zł

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem
1 2 3 4
bieżące
750 Administracja publiczna 169 700,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 169 700,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 169 700,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 515,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 515,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 515,00
851 Ochrona zdrowia 100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
85195 Pozostała działalność 100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 100,00
852 Pomoc społeczna 11 212 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
85203 Ośrodki wsparcia 360 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 360 000,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10 640 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 10 640 000,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 31 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 31 500,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 180 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 180 000,00
bieżące razem: 11 385 815,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Ogółem: 11 385 815,00
 

w tym z tytułu dotacji

i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

Tabela nr 2 – Wydatki zlecone

Dział Rozdział Nazwa Plan Z tego

Wydatki

bieżące

z tego:

Wydatki

majątkowe

z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki

jednostek

budżetowych,

z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
750 Administracja publiczna 169 700 169 700 169 700 148 700 21 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75011 Urzędy wojewódzkie 169 700 169 700 169 700 148 700 21 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 515 3 515 3 515 0 3 515 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 515 3 515 3 515 0 3 515 0 0 0 0 0 0 0 0 0
851 Ochrona zdrowia 100 100 100 100
85195 Pozostała działalność 100 100 100 100
852 Pomoc społeczna 11 212 500 11 212 500 1 186 694 922 384 264 310 0 10 025 806 0 0 0 0 0 0 0
85203 Ośrodki wsparcia 360 000 360 000 359 540 245 120 114 420 0 460 0 0 0 0 0 0 0
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10 640 000 10 640 000 617 540 560 131 57 409 0 10 022 460 0 0 0 0 0 0 0
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 31 500 31 500 31 500 0 31 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 000 1 000 14 0 14 0 986 0 0 0 0 0 0 0
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 180 000 180 000 178 100 117 133 60 967 0 1 900 0 0 0 0 0 0 0
Wydatki razem: 11 385 815 11 385 815 1 360 009 1 071 084 288 925 0 10 025 806 0 0 0 0 0 0 0

ZAŁĄCZNIK Nr 9 do Uchwały Nr XXXIV/275/13

Rady Miejskiej w Czersku

z dnia 19 grudnia 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2014 r.

Dochody

w zł

Dział Rozdz. Treść Plan
1 2 3 4
710 Działalność usługowa 6 000
71035 Cmentarze 6 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień 6 000
X X Razem 6 000

Wydatki

w zł

Dział Rozdz. Treść Wydatki bieżące
1 2 3 4
710 Działalność usługowa 6 000
71035 Cmentarze 6 000
X X Razem 6 000

ZAŁĄCZNIK Nr 10 do Uchwały Nr XXXIV/275/13

Rady Miejskiej w Czersku

z dnia 19 grudnia 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie

umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 r.

Dochody

w zł

Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Dochody bieżące
1 2 3 4 5
600 Transport i łączność 40 000 40 000
60014 Drogi publiczne powiatowe 40 000 40 000
Odśnieżanie dróg powiatowych 40 000 40 000
X X Razem 40 000 40 000

Wydatki

w zł

Dział Rozdział Treść Plan Wydatki bieżące
1 2 3 4 5
600 Transport i łączność 40 000 40 000
60014 Odśnieżanie dróg powiatowych 40 000 40 000
710 Działalność usługowa 25 970 25 970
71095 Miejski Obszar Funkcjonalny - dotacja dla Powiatu Chojnickiego 25 970 25 970
801 Oświata i wychowanie 3 248 3 248
80104 Dotacja dla Gminy Karsin (za pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym) 3 248 3 248
X X Razem 69 218 69 218

ZAŁĄCZNIK Nr 11 do Uchwały Nr XXXIV/275/13

Rady Miejskiej w Czersku

z dnia 19 grudnia 2013 r.

Plan dotacji z budżetu na 2014 r.

w zł

Dz. Rozdz Treść Kwota dotacji Ogółem
Dla jednostek sektora finansów publicznych Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Bieżące Majątkowe
1 2 3 4 5 6
Podmiotowe 1 151 000 497 123 1 648 123
801 Oświata i wychowania 497 123 497 123

80101

80103

Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach

325 213

18 810

325 213

18 810

80104 Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku 153 100 153 100
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 151 000 1 151 000
92109

Ośrodki kultury – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności

- Czersk

- Rytel

- Łąg

969 000

458 000

333 000

178 000

969 000

458 000

333 000

178 000

92116

Biblioteki – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności

- Czersk

- Rytel

- Łąg

182 000

120 000

32 000

30 000

182 000

120 000

32 000

30 000

Celowe 1 136 745 384 200 386 918 1 134 027
600 Transport i łączność 821 527 821 527
60014 Pomoc finansowa na modernizację dróg: Czersk - Brusy, Czersk - Śliwice i Czersk - Wojtal 571 527 571 527
60014 Pomoc finansowa na przebudowę drogi Czersk - Karsin - Wiele - Lubnia na odcinku Malachin - granica powiatu 250 000 250 000
710 Działalność usługowa 25 970 25 970
71095 Miejski Obszar Funkcjonalny - dotacja dla Powiatu Chojnickiego * 25 970 25 970
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 80 000 80 000
75412 Dotacja dla OSP w Czersku na zakup samochodu ratownictwa drogowego 80 000 80 000
801 Oświata i wychowanie 3 248 3 248
80104 Dotacja dla Gminy Karsin (za pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym) 3 248 3 248
851 Ochrona zdrowia 100 000 14 700 14 700 100 000
85111 Dotacja na budowę oddziału kardiologicznego dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach 100 000 100 000
85154 Dotacja dla organizacji pozarządowych – prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów 14 700 14 700
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6 000 6 000
85395 Dotacja dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych 6 000 6 000
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 21 000 21 000
85412 Dotacja dla organizacji pozarządowych – kolonie i obozy 21 000 21 000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 132 500 132 500
90002 Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk 55 000 55 000
90001 Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych 67 500 67 500
90001 Program budowy przydomowych przepompowni ścieków 10 000 10 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 186 000 186 000
92109 Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej „Paradise” 8 000 8 000
92109

Ośrodki kultury

Rytel

- imprezy plenerowe

- organizacja imprezy „Dni Rytla”

- realizacja zadań w zakresie

sportu środowiskowego (LZS

„Brda” Rytel)

- koszty utrzymania boiska

sportowego w Rytlu

Łąg

- imprezy plenerowe

- organizacja imprezy „Łęskie

Kapuśniaki”

- realizacja zadań w zakresie

sportu środowiskowego (LZS

”Zieloni” Łąg)

- koszty utrzymania boiska

sportowego w Łęgu

Czersk :

- Prowadzenie chóru „Lutnia” i

organizacja Festiwalu Chórów

- Seminaria filmowe DKF Raczek

- Imprezy plenerowe

- Utrzymanie orkiestry dętej

- Działalność grupy „M”

- Działalność zespołu folklor.

"Ziemia Czersk" i "Bazuny"

- Działalność CIT – ekspozycje,

wystawy, materiały promocyjne

178 000

45 500

25 000

7 000

10 000

3 500

27 500

13 000

7 000

4 000

3 500

105 000

14 000

10 000

45 000

13 000

11 000

10 000

2 000

178 000

45 500

25 000

7 000

10 000

3 500

27 500

13 000

7 000

4 000

3 500

105 000

14 000

10 000

45 000

13 000

11 000

10 000

2 000

926 Kultura fizyczna 130 000 130 000
92605 Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych) 130 000 130 000
X X Ogółem 2 287 745 881 323 2 035 041 1 134 027

* dotacja na programy dofinansowywane z UE

ZAŁĄCZNIK Nr 12 do Uchwały Nr XXXIV/275/13

Rady Miejskiej w Czersku

z dnia 19 grudnia 2013 r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych

1. Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2014 r.

w zł

Rozdział Nazwa sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia Wydatki bieżące Wydatki majątkowe

Plan

Ogółem

1 2 3 4 5 6
Razem Będźmierowice 20 569 20 569
01008 Remont przepustów 3 000 3 000
60016 Remont dróg 12 569 12 569
Remont przystanków autobusowych 1 000 1 000
92105 Wyposażenie świetlic wiejskich 4 000 4 000
Razem Gotelp 13 123 15 000 28 123
60016 Remont dróg 10 123 10 123
Remont przystanków autobusowych 1 000 1 000
Modernizacja dróg 15 000 15 000
92105 Wyposażenie świetlic wiejskich 2 000 2 000
Razem Gutowiec 6 291 13 000 19 291
60016 Remont dróg 2 000 2 000
Modernizacja dróg 13 000 13 000
75075 Promocja walorów gminy 3 000 3 000
92105 Wyposażenie świetlic wiejskich 1 291 1 291
Razem Krzyż 10 000 15 014 25 014
60016 Remont dróg 10 000 10 000
Modernizacja dróg 14 000 14 000
90095 Budowa placów zabaw 1 014 1 014
Razem Kurcze 16 124 16 124
60016 Remont dróg 11 000 11 000
90003 Poprawa estetyki w sołectwie 1 624 1 624
92105 Wyposażenie świetlic wiejskich 3 500 3 500
Razem Klaskawa 12 057 12 057
92601 Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych 12 057 12 057
Razem Lipki 8 500 16 805 25 305
60016 Remont dróg 3 000 3 000
Remont przystanków autobusowych 500 500
Modernizacja dróg 16 805 16 805
92105 Wyposażenie świetlic wiejskich 5 000 5 000
Razem Łubna 3 340 12 000 15 340
60016 Remont dróg 3 340 3 340
Modernizacja dróg 12 000 12 000
Razem Łąg-Kolonia 21 499 21 499
01008 Remont przepustów 1 500 1 500
60016 Remont dróg 12 000 12 000
75075 Promocja walorów gminy 499 499
90095 Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw 5 500 5 500
92105 Wyposażenie świetlic wiejskich 2 000 2 000
Razem Łąg 16 053 13 000 29 053
60016 Modernizacja dróg 13 000
Remont dróg 12 500
Promocja walorów gminy 3 553
Razem Mokre 5 061 9 000 14 061
60016 Remont dróg 2 561 2 561
Modernizacja dróg 9 000 9 000
92105 Wyposażenie swietlic wiejskich 2 500 2 500
Razem Mosna 8 512 8 512
60016 Modernizacja dróg 8 512 8 512
Razem Malachin 5 000 18 068 23 086
60016 Remont dróg 5 000 5 000
Modernizacja dróg 18 068 18 068
Razem Odry 23 126 23 126
60016 Remont dróg 13 126 13 126
75075 Promocja walorów gminy 5 000 5 000
90003 Poprawa estetyki w sołectwie 2 000 2 000
92105 Wyposażenie świetlic wiejskich 3 000 3 000
Razem Rytel 6 000 23 053 29 053
60016 Budowa chodników 23 053 23 053
75075 Promocja walorów gminy 6 000 6 000
Razem Wieck 10 837 10 837
75075 Promocja walorów gminy 2 837 2 837
92105 Wyposażenie świetlic wiejskich 8 000 8 000
Razem Zapędowo 9 461 8 000 17 461
60016 Remont dróg 7 961 7 961
Budowa chodników 4 000 4 000
Modernizacja dróg 4 000 4 000
75075 Promocja walorów gminy 1 000 1 000
92105 Wyposażenie świetlic wiejskich 500 500
Razem Złotowo 16350 12 703 29 053
01008 Remont przepustów 2000 2 000
60016 Remont dróg 14 000 14 000
Modernizacja dróg 7 000 7 000
Remont przystanków autobusowych 350 350
Budowa chodników 4 203 4 203
90015 Budowa punktów świetlnych 1 500 1 500
Ogółem x x 203 391 164 155 367 546

2. Plan wydatków dla osiedli i dodatkowe środki dla sołectw na 2014

w zł

Rozdział Nazwa sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Plan Ogółem
1 2 3 4 5 6
Razem Łąg 13 451 13 451
60016 Remonty, bieżące utrzymanie dróg 13 451 13 451
Razem Mokre 2 035 2 035
60016 Remonty, bieżące utrzymanie dróg 2 035 2 035
Razem Rytel 52 531 2 000 54 531
60016 Remonty, bieżące utrzymanie dróg 52 531 52 531
90015 Budowa punktów świetlnych 2 000 2 000
Razem Złotowo 2 934 2 934
60016 Remonty, bieżące utrzymanie dróg 2 934 2 934
Razem Osiedle Nr 1 3 850 25 203 29 053
60016 Budowa chodników 25 203 25 203
75818 Rezerwa 1 450 1 450
90095 Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw 1 000 1 000
92105 Współorganizowanie imprez kulturalnych 700 700
92605 Współorganizowanie imprez sportowych 700 700
Razem Osiedle Nr 2 2 653 26 400 29 053
60016 Budowa chodników 22 400 22 400
Utrzymanie przystanków autobusowych 100 100
75818 Rezerwa 1 353 1 353
90015 Budowa nowych punktów świetlnych 4 000 4 000
90095 Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw 200 200
92105 Współorganizowanie imprez kulturalnych 700 700
92605 Współorganizowanie imprez sportowych 300 300
Razem Osiedle Nr 3 2 203 26 850 29 053
60016 Budowa chodników 26 850 26 850
75818 Rezerwa 1 450 1 450
92105 Współorganizowanie imprez kulturalnych 753 753
Razem Osiedle Nr 4 2 500 26 553 29 053
60016 Budowa chodników 26 553 26 553
Utrzymanie przystanków autobusowych 300 300
75818 Rezerwa 1 450 1 450
90095 Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw 250 250
92105 Współorganizowanie imprez kulturalnych 500 500
Ogółem 82 157 107 006 189 163

Urząd Miejski w Czersku.

skrót „ś.j.p.” – środki jednostek pomocniczych.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Lp. Nazwa zadania Rozdział Plan 2014
1 2 3 4
1. Remont przepustów - fundusz sołecki 01008 6 500
2. Oświata rolnicza 01095 5 500
3. Izby Rolnicze (2% wpływów z podatku rolnego) 01030 7 400
4. Budowa systemów oświetlenia boisk wielofunkcyjnych (w Łęgu i Gotelpiu) zasilanych z odnawialnych źródeł energii oraz ogólnodostępnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy szkole w Gotelpiu (PROW) 01041 461 000
5. Konserwacja rowów melioracyjnych 01008 35 000
6. Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w Rytlu 01010 260 000
7. Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo - etap II - projekt 01010 30 000
8. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa 01010 350 000
9. Budowa ciągu pieszo - rowerowego do Rezerwatu Archeologiczno - Przyrodniczego Kręgi Kamienne w Odrach (PROW) 01041 684 484
Razem X 1 839 884

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Lp. Nazwa zadania Rozdział Plan 2014
1 2 3 4
1. Zarybianie jeziora Ostrowite, koszty jego ochrony i wydawanie zezwoleń na połów ryb 05095 5 000
2. Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno-turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Rytel i Gutowiec - (PO RYBY 2007-2013) - etap III ul. Ostrowskiego 05011 1 000 000
3. Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół w Łęgu (PO RYBY) 05011 386 925
4. Oznakowanie pomników przyrody w Czersku (PO RYBY) 05011 6 165
Razem X 1 398 090

Dział 600 Transport i łączność

Lp. Nazwa zadania Rozdział Plan 2014
1 2 3 4
1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie 60016 750 000
2. Remont dróg - fundusz sołecki 60016 119 180
3. Remont przystanków autobusowych - fundusz sołecki 60016 2 850
4. Budowa chodników - fundusz sołecki 60016 31 256
5. Koszty prowadzenia robót publicznych 60016 300 200
6. Odśnieżanie dróg powiatowych 60014 40 000
7. Budowa i modernizacja dróg 60016 150 759
8. Budowa dróg transportu rolnego 60017 100 000
9. Modernizacja drogi do Będźmierowic (od drogi 22) 60016 150 000
10. Modernizacja ulicy Targowej w Czersku 60016 1 000 000
11. Przebudowa ulicy Pocztowej w Czersku wraz z budową kanalizacji deszczowej 60016 250 000
12. Opracowanie dokumentacji drogi do Dąbek - projekt 60016 25 000
13. Modernizacja dróg - fundusz sołecki 60016 130 385
14. Przebudowa ulicy Piaskowej w Czersku - etap II 60016 400 000
15. Budowa chodników - dodatkowe ś.j.p. 60016 101 006
16. Utrzymanie przystanków autobusowych - dodatkowe ś.j.p. 60016 400
17. Remonty, bieżące utrzymanie dróg - dodatkowe ś.j.p. 60016 70 951
18. Przebudowa drogi Zapora - Mylof - etap II 60016 150 000
19. Przebudowa ulicy Polnej w Łęgu wraz z budową kanalizacji deszczowej - etap II 60016 550 000
20. Modernizacja dróg: Czersk - Brusy, Czersk - Śliwice i Czersk - Wojtal 60014 571 527
21. Przebudowa drogi Czersk - Karsin - Wiele - Lubnia na odcinku Malachin - granica powiatu 60014 250 000
22. Projekty budowy i modernizacji dróg (na Osiedlu Chojnickim) 60016 50 000
23. Ewidencja dróg gminnych na terenie sołectwa Rytel i Zapędowo 60016 25 000
24. Przebudowa mostów gminnych 60016 50 000
Razem X 5 268 514

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Lp. Nazwa zadania Rozdział Plan 2014
1 2 3 4
1. Dzierżawa nieruchomości 70005 160 000
2. Dokumentacja - gospodarka gruntami 70005 126 168
3. Wykup nieruchomości 70005 400 000
4. Odszkodowanie na rzecz wynajmującego lokal mieszkalny 70005 2 000
Razem X 688 168

Dział 710 Działalność usługowa

Lp. Nazwa zadania Rozdział Plan 2014
1 2 3 4
1. Utrzymanie cmentarzy wojennych - dotacja 6 000 71035 20 000
2. Planowanie przestrzenne 71004 130 000
3. Opracowanie studium ekofizjograficzno - historycznego - przygotowanie do opracowania zmian studium zagospodarowania przestrzennego 71004 24 000
4. Miejski Obszar Funkcjonalny (PO PT 2007-2013) – dotacja dla Powiatu Chojnickiego 71095 25 970
Razem X 199 970

Dział 750 Administracja publiczna

Lp. Nazwa zadania Rozdział Plan 2014
1 2 3 4
1. Koszty utrzymania Urzędu (w tym zakup sprzętu komputerowego - 30 000 zł) 75011 75023 579 557
2. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu i kierowców OSP 75011 75023 3 440 428
3. Delegacje i ryczałty samochodowe 75023 55 000
4. Koszty utrzymania samochodu Urzędu 75023 31 000
5. Składki na rzecz związków i stowarzyszeń 75095 60 419
6. Koszty utrzymania Rady Miejskiej 75022 172 676
7. Diety zryczałtowane dla przewodniczących j.p. 75095 121 400
8. Inne wydatki dotyczące działalności przewodniczących j.p. 75095 3 500
9. Kontakty w ramach miast partnerskich 75075 25 000
10. Obchody świąt 75095 7 000
11. Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców 75095 15 500
12. Promocja walorów gminy 75075 108 000
13. Promocja walorów gminy - fundusz sołecki 75075 21 889
14. Promocja gminy przez jednostki pomocnicze 75075 16 500
15. Koszty windykacji podatków 75023 34 500
16. Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych 75095 16 000
17. Innowacyjny Samorząd Pomorza (EFS) 75023 9 000
Razem X 4 717 369

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Lp. Nazwa zadania Rozdział Plan 2014
1 2 3 4
1. Aktualizacja rejestru wyborców 75101 3 515
Razem X 3 515

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Lp. Nazwa zadania Rozdział Plan 2014
1 2 3 4
1. Utrzymanie jednostek OSP 75412 221 500
2. Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych 75412 34 000
3. Wyposażenie i utrzymanie orkiestry strażackiej 75495 6 200
4. Koszty funkcjonowania Straży Miejskiej (w tym zakup komputera - 5 000 zł) 75416 696 824
5. Remont dachu budynku przy remizie OSP w Czersku 75412 10 000
6. Przebudowa remizy OSP w Krzyżu 75412 100 000
7. Przebudowa remizy OSP w Rytlu 75412 100 000
8. Dotacja dla OSP w Czersku na zakup samochodu ratownictwa drogowego 75412 80 000
Razem X 1 248 524

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Lp. Nazwa zadania Rozdział Plan 2014
1 2 3 4
1. Odsetki od pożyczek i kredytów 75702 1 200 000
2. Poręczenie pożyczki dla ZZO Nowy Dwór 75704 174 310
Razem X 1 374 310

Dział 758 Różne rozliczenia

Lp. Nazwa zadania Rozdział Plan 2014
1 2 3 4
1. Rezerwa ogólna 75818 305 000
2. Rezerwa celowa dla oświaty i na edukacyjną opiekę wychowawczą 75818 150 000
3. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 75818 160 000
4. Rezerwa celowa - dodatkowe ś.j.p. 75818 5 703
Razem X 620 703

Dział 801 Oświata i wychowanie

Lp. Nazwa zadania Rozdział Plan 2014
1 2 3 4
1. Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku 80104 153 100
2. Organizacja konkursów szkolnych 80195 7 000
3. Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach 80101 80103 344 023
4. Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli 80195 1 050
5. Dotacja dla Gminy Karsin (za pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym) 80104 3 248
Razem X 508 421

Dział 851 Ochrona zdrowia

Lp. Nazwa zadania Rozdział Plan 2014
1 2 3 4
1. Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów 85154 14 700
2. Dotacja na budowę oddziału kardiologicznego dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach 85111 100 000
Razem X 114 700

Dział 852 Pomoc społeczna

Lp. Nazwa zadania Rozdział Plan 2014
1 2 3 4
1. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 85212 55 000
Razem X 55 000

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Lp. Nazwa zadania Rozdział Plan 2014
1 2 3 4
1. Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych 85395 6 000
Razem X 6 000

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp. Nazwa zadania Rozdział Plan 2014
1 2 3 4
1. Obozy letnie-wymiana zagraniczna młodzieży 85412 75 000
2. Dotacja dla organizacji pozarządowych-kolonie, obozy 85412 21 000
3. Stypendia Burmistrza 85415 5 000
Razem X 101 000

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp. Nazwa zadania Rozdział Plan 2014
1 2 3 4
1. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 90002 1 750 776
2. Utrzymanie czystości w gminie 90003 100 000
3. Utrzymanie szaletu 90095 15 000
4. Koszty odprowadzania wód opadowych z ulic 90001 160 000
5. Dopłata do taryf za odprowadzanie ścieków 90001 80 000
6. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki 90015 1 500
7. Oświetlenie uliczne 90015 1 050 000
8. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Czersku projekty 90001 40 000
9. Poprawa estetyki w sołectwie - fundusz sołecki 90003 3 624
10. Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p. 90015 6 000
11. Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - fundusz sołecki 90095 5 500
12. Konkurs-najestetyczniejsza posesja 90095 6 000
13. Wyłapywanie bezdomnych psów i koszty utrzymania ich w schroniskach 90013 50 000
14. Budowa linii oświetlenia ulicznego 90015 100 000
15. Utrzymanie fontanny 90095 13 000
16. Poprawa jakości powietrza w Gminie Czersk poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej - fundusz remontowy 1 % 90005 47 845
17. Dopłata do Spółki ZUK - spłata zobowiązań z tytułu modernizacji sieci w ul Kościuszki i spłaty pożyczki w NFOŚ i GW 90001 54 500
18. Ochrona przyrody, urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień 90019 20 000
19. Wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych 90019 1 000
20. Realizowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami 90019 10 000
21. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych 90019 10 000
22. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk 90002 55 000
23. Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze ZZO w Nowym Dworze (RPO) 90002 1 571 780
24. Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw - dodatkowe ś.j.p. 90095 1 450
25. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych 90001 67 500
26. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków 90001 10 000
27. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku (m in. Konopnicka, Ottona Sabiniarza, Starogardzka) 90001 380 000
28. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk (PO IiŚ) poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipki Dolne (część), Lipki Górne oraz Złe Mięso 90001 928 411
29. Budowa placu zabaw - fundusz sołecki 90095 1 014
30. Monitoring składowiska odpadów w Nieżurawie 90002 15 000
31. Opracowanie pełnej dokumentacji analitycznej i technicznej w celu instalacji ogniw fotowoltanicznych na obiektach użyteczności publicznej w gminie Czersk (RPO) 90005 185 000
32. Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Czersk (PO IiŚ) 90005 51 291
33. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo 90001 941 390
Razem X 7 732 581

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lp. Nazwa zadania Rozdział Plan 2014
1 2 3 4
1. Dotacje dla instytucji kultury:
1) Rytel   410 500
Dotacja podmiotowa   365 000
* Ośrodek Kultury (w tym na wymianę podłogi) 92109 333 000
* Biblioteka 92116 32 000
Dotacja celowa 45 500
* imprezy plenerowe i inne 92109 25 000
* organizacja imprezy "Dni Rytla" 92109 7 000
* koszty utrzymania boiska sportowego w Rytlu 92109 3 500

* realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS

"Brda" Rytel)

92109 10 000
2) Łąg   235 500
Dotacja podmiotowa   208 000
* Ośrodek Kultury 92109 178 000
* Biblioteka 92116 30 000
Dotacja celowa 27 500
* imprezy plenerowe i inne 92109 13 000
* organizacja imprezy "Łęskie Kapuśniaki" 92109 7 000
* koszty utrzymania boiska sportowego w Łęgu 92109 3 500

* realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS

"Zieloni" Łąg)

92109 4 000
3) Czersk   683 000
Dotacja podmiotowa   578 000
* Ośrodek Kultury 92109 458 000
* Biblioteka 92116 120 000
Dotacja celowa 105 000
* Prowadzenie chóru "Lutnia" i organizacja Festiwalu Chórów 92109 14 000
* Seminaria filmowe DKF Raczek 92109 10 000
* Imprezy plenerowe i inne 92109 45 000
* Utrzymanie orkiestry dętej 92109 13 000

* Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska" i

"Bazuny"

92109 10 000
* Działalność grupy ,,M" 92109 11 000
* Działalność CIT - ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne 92109 2 000
Razem dotacja dla instytucji kultury   1 329 000
2. Koszty organizacji imprez kulturalnych 92105 199 000
3. Współorganizowanie imprez kulturalnych - dodatkowe ś.j.p. 92105 2 653
4. Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki 92105 31 791
5. Utrzymanie świetlic wiejskich przez jednostki pomocnicze 92105 14 000
6. Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Klaskawie 92105 30 000
7. Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej "Paradise" 92109 8 000
Razem X 1 614 444

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Lp. Nazwa zadania Rozdział Plan 2014
1 2 3 4
1. Koszty funkcjonowania rezerwatu "Kręgi Kamienne" 92503 21 000
Razem X 21 000

Dział 926 Kultura fizyczna

Lp. Nazwa zadania Rozdział Plan 2014
1 2 3 4
1. Środki na upowszechnianie sportu 92605 50 000
2. Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych - fundusz sołecki 92601 12 057
3. Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych) 92605 130 000
4. Budowa "Białego Orlika" 92601 450 000
5. Trener środowiskowy - "Orlik" 92605 8 940
6. Współorganizowanie imprez sportowych - dodatkowe ś.j.p. 92605 1 000
Razem X 651 997

Zestawienie działów

Lp. Nazwa działu Dział Plan 2014
1 2 3 4
1 Rolnictwo i łowiectwo 010 1 839 884
2 Rybołówstwo i rybactwo 050 1 398 090
3 Transport i łączność 600 5 268 514
4 Gospodarka mieszkaniowa 700 688 168
5 Działalność usługowa 710 199 970
6 Administracja publiczna 750 4 717 369
7 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 751 3 515
8 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754 1 248 524
9 Obsługa długu publicznego 757 1 374 310
10 Różne rozliczenia 758 620 703
11 Oświata i wychowanie 801 508 421
12 Ochrona zdrowia 851 114 700
13 Pomoc społeczna 852 55 000
14 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 853 6 000
15 Edukacja opieka wychowawcza 854 101 000
16 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 7 732 581
17 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921 1 614 444
18 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 925 21 000
19 Kultura fizyczna 926 651 997
  Razem X 28 164 190

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku

Dział 851 Ochrona zdrowia

Lp. Nazwa zadania Rozdziały Plan 2014
1 2 3 4
1. Zwalczanie narkomanii 85153 10 000
2. Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 85154 364 300
3. Koszty związane z wydawaniem decyzji z zakresu opieki zdrowotnej (dotacja ) 85195 100
  Razem X 374 400

Dział 852 Pomoc społeczna

Lp. Nazwa zadania Rozdziały Plan 2014
1 2 3 4
1. Koszty pobytu w domach pomocy społecznej 85202 750 200
2. Środowiskowy Dom Samopomocy – zadania zlecone (dotacja 360 000) 85203 360 000
3. Koszty obsługi pieczy zastępczej 85204 110 170
4. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 85205 12 300
5. Świadczenia rodzinne i f-sz alimentacyjny - zadania zlecone (dotacja do zad.6-8: 10 640 000) 85212 10 030 098
6. Składki emerytalne i rentowe od świadczeń - zadania zlecone 85212 300 000
7. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych - zadania zlecone 85212 309 902
8. Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego - zadania własne 85212 49 500
9. Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja zadania zlecone (dotacja 31 500) 85213 31 500
10. Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja zadania własne (dotacja 56 000) 85213 56 000
11. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zadania własne 85214 558 000
w tym zasiłki okresowe (dotacja 390 000) 85214 390 000
w tym zasiłki celowe - własne 85214 155 000
w tym do dyspozycji Burmistrza 85214 13 000
12. Dodatki mieszkaniowe 85215 900 000
13. Zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki stałe (dotacja 439 700) 85216 439 700
14. Utrzymanie MGOPS (dotacja zadania zlecone 1 000, dotacja zadania własne 319 000) 85219 984 000
15. Koszty obsługi Banku Żywności 85219 40 171
16. Usługi opiekuńcze – zadania zlecone (dotacja 180 000) 85228 180 000
17. Usługi opiekuńcze - zadania własne 85228 300 052
18. Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki na żywność oraz doposażenie stołówek (w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (dotacja 180 000) 85295 270 000
19. Prace społecznie użyteczne 85295 30 100
  Razem X 15 711 693

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Lp. Nazwa zadania Rozdziały Plan 2014
1 2 3 4
1. Aktywizacja zawodowo - społeczna beneficjentów MGOPS w tym: 85395 19 510
środki EFS 19 510
środki własne 0
  Razem X 19 510

Zestawienie wg działów

Dział Nazwa działu Plan 2013
1 2 3
851 Ochrona zdrowia 374 400
852 Pomoc społeczna 15 711 693
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 19 510
Ogółem 16 105 603

Planowane wydatki placówek oświatowych

Lp. Wyszczególnienie Plan 2014
1 2 3
A. Szkoły podstawowe 11 736 342
1 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku w tym ułożenie polbruku przy szkole 22 000 5 387 886
2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku 470 290
3. Szkoła Podstawowa w Łęgu 1 765 360
4 Szkoła Podstawowa w Rytlu w tym wymiana dachu na budynku szkoły w Zapędowie 20 000 3 085 001
5. Szkoła Podstawowa w Gotelpiu 1 027 805
B. Gimnazja 6 348 956
1. w Czersku 4 276 384
2. w Łęgu 961 422
3. w Rytlu 1 111 150
C. Przedszkola 3 676 395
1 Nr 1 w Czersku 746 041
2 Nr 2 w Czersku 1 993 277
3 w Łęgu 506 001
4. w Rytlu 431 076
D. Zespół Obsługi Finansowej 1 881 306
1. Dowożenie uczniów do szkół 1 039 975
2. Koszty funkcjonowania ZOF 583 721
3. Fundusz zdrowia 34 056
4. Stypendia 191 634
5. Zwiększenie dodatków funkcyjnych dla wychowawców klas 31 920
  Ogółem 23 642 999

Administracja Zasobów Komunalnych

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Lp. Nazwa zadania Rozdziały Plan 2014
1 2 3 4
1. Zaopatrywanie w co i cw 40001 222 600
2. Koszty zakupu wody 40002 55 000
3. Koszty zakupu energii elektrycznej 40003 70 000
4. Koszty zakupu gazu 40004 520 000
  Razem X 867 600

Dział 630 Turystyka

Lp. Nazwa zadania Rozdziały Plan 2014
1 2 3 4
1. Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych 63095 175 000
  Razem X 175 000

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Lp. Nazwa zadania Rozdziały Plan 2014
1 2 3 4
1. Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK (wynagrodzenia 454 148 i koszty administracyjne 74 000) 70004 528 148
2. Koszty utrzymania zasobów komunalnych 70004 409 000
3. Fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych 70004 115 000
4. Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych 70004 75 000
5. Usługi Kominiarskie 70004 20 000
6. Wymiana dachu na budynku komunalnym w Będźmierowicach 70004 70 000
7. Docieplenie budynku w Czersku przy ul. Piaskowej 7 70004 30 000
8. Zainstalowanie klimatyzacji w budynku administracyjnym 70004 13 000
  Razem X 1 260 148

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp. Nazwa zadania Rozdziały Plan 2014
1 2 3 4
1. Koszty odprowadzania ścieków 90001 125 000
2. Koszty wywozu nieczystości 90003 30 000
3. Utrzymanie zieleni 90004 59 000
4. Utrzymanie targowiska 90095 30 000
5. Koszty utrzymania placów zabaw 90095 11 000
6. Zakup kosiarki listwowej do trawy 90004 6 000
  Razem X 261 000

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Lp. Nazwa zadania Rozdziały Plan 2014
1 2 3 4
1. Koszty utrzymania stadionu 92601 48 000
2. Koszty utrzymania boisk 92601 27 000
  Razem X 75 000

Zestawienie wg działów

Dział Nazwa działu Plan 2013
1 2 3
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 867 600
630 Turystyka 175 000
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 260 148
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 261 000
926 Kultura fizyczna i sport 75 000
Ogółem 2 638 748

Zestawienie jednostek

Lp Nazwa działu Plan 2013
1 2 3
1. Urząd Miejski w Czersku 28 164 190
2. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku 16 105 603
3. Placówki Oświatowe 23 642 999
4. Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku 2 638 748
  Ogółem 70 551 540

Podział środków funduszu sołeckiego jednostek pomocniczych na 2014 rok

Nazwa sołectwa Remont dróg Modernizacja dróg Budowa punktów świetlnych Remont przystanków autobusowych Budowa chodników Poprawa estetyki w sołectwie Wyposażenie i utrzym. placów zabaw Remont przepustów Promocja walorów gminy Wyposażenie świetlic wiejskich Wyposażenie i utrzym. boisk sportowych Budowa placu zabaw 5 Ogółem
4210 4270 6050 6050 4270 6050 4210 4300 4210 4210 4210 4300 4210 4270 4210 6050
Będźmierowice 0 12 569 0 0 1 000 0 0 0 0 3 000 0 0 4 000 0 0 0 20 569
Gotelp 0 10 123 15 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0 0 0 28 123
Gutowiec 0 2 000 13 000 0 0 0 0 0 0 0 1 000 2 000 1 291 0 0 0 19 291
Krzyż 0 10 000 14 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 014 25 014
Kurcze 0 11 000 0 0 0 0 1 624 0 0 0 0 0 3 500 0 0 0 16 124
Klaskawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 057 0 12 057
Lipki 0 3 000 16 805 0 500 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 0 0 25 305
Łubna 0 3 340 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 340
Łąg-Kolonia 0 12 000 0 0 0 0 0 0 5 500 1 500 499 0 2 000 0 0 0 21 499
Łag 1 500 11 000 13 000 0 0 0 0 0 0 0 0 3 553 0 0 0 0 29 053
Mokre 0 2 561 9 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500 0 0 0 14 061
Mosna 0 0 8 512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 512
Malachin 0 5 000 18 068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 068
Odry 0 13 126 0 0 0 0 0 2 000 0 0 0 5 000 0 3 000 0 23 126
Rytel 0 0 0 0 0 23 053 0 0 0 0 0 6 000 0 0 0 0 29 053
Wieck 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 837 8 000 0 0 0 10 837
Zapędowo 0 7 961 4 000 0 0 4 000 0 0 0 0 0 1 000 500 0 0 0 17 461
Złotowo 0 14 000 7 000 1500 350 4 203 0 0 0 2 000 0 0 0 0 0 0 29 053
Razem 1 500 117 680 130 385 1 500 2 850 31 256 1 624 2 000 5 500 6 500 1 499 20 390 28 791 3 000 12 057 1 014 367 546

Podział środków osiedli oraz dodatkowe środki dla sołectw na 2014 rok

Nazwa sołectwa/osiedla Remonty, bieżące utrzymanie dróg Utrzymanie przystanków autobusowych Budowa chodników Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw Współorganizowanie imprez sportowych Budowa nowych punktów świetlnych Współorganizowanie imprez kulturalnych Rezerwa Ogółem
4210 4270 4210 6050 4210 4210 6050 4210 4810
Łag 13 451 13 451
Mokre 0 2 035 0 0 0 0 0 0 0 2 035
Rytel 17 500 35 031 0 0 0 0 2 000 0 0 54 531
Złotowo 2 934 0 0 0 0 0 0 0 0 2 934
Osiedle nr 1 0 0 0 25 203 1 000 700 0 700 1 450 29 053
Osiedle nr 2 0 0 100 22 400 200 300 4 000 700 1 353 29 053
Osiedle nr 3 0 0 0 26 850 0 0 0 753 1 450 29 053
Osiedle nr 4 0 0 300 26 553 250 0 0 500 1 450 29 053
Razem 33 885 37 066 400 101 006 1 450 1 000 6 000 2 653 5 703 189 163