zwiń
Pomor.2015.2073 w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodar... Wersja od:

UCHWAŁA Nr V/49/15

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Widokowej i Wrzosowej we wsi Ostrowite

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. - Dz. U. z 2015 r., poz. 199)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§1.

1.  Po stwierdzeniu, że uchwalany plan nie narusza ustaleń Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czersk uchwalonej Uchwałą Nr XXXVI/301/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 lutego 2014 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Widokowej i Wrzosowej we wsi Ostrowite, zwany dalej planem.

2.  Załączniki do uchwały stanowią:

1) załącznik nr 1 do uchwały zawierający rysunek planu w skali 1:1000 z wyrysem ze Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w skali 1:25 000,

2) załącznik nr 2 do uchwały zawierający rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu,

3) załącznik nr 3 do uchwały zawierający rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§2.

1.  Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

2) symbolu terenu – rozumie się przez to identyfikacyjne, liczbowo - literowe oznaczenie terenu,

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, w której może być umieszczona ściana budynku bez prawa przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej dróg, jeziora i linii elektroenergetycznych (nie dotyczy elementów architektonicznych jak balkon, wykusz, gzyms, okap dachu, podokienniki oraz inne detale),

4) zachowaniu istniejących budynków – należy przez to rozumieć pozostawienie istniejących obiektów z możliwością ich modernizacji, remontowania, przebudowę, rozbudowę i nadbudowę z uwzględnieniem ustalonych w planie warunków i parametrów,

5) modernizacji - należy przez to rozumieć unowocześnienie, uwspółcześnienie obiektów w zakresie wymiany materiałów i urządzeń,

6) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.

2. Pojęcia i określenia użyte w ustaleniach planu, a nie zdefiniowane powyżej należy rozumieć zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na dzień uchwalenia planu.

§3.

Ustalenie przeznaczenia oraz zasad zabudowy, obsługi i zagospodarowania terenu następuje w oparciu o:

1) oznaczenia graficzne planu, określone w rozdziale 2 uchwały i na rysunku planu,

2) ustalenia planu określone w rozdziale 3 uchwały.

Rozdział 2

Oznaczenia graficzne

§4.

Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami:

1) granica obszaru objętego planem,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy - nie obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy od sieci infrastruktury technicznej w przypadku ich likwidacji,

4) symbole terenów.

Rozdział 3

Ustalenia planu

§5.

Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami 1MN/ML i 2MN/ML:

1)  przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i letniskowa,

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) obowiązuje:

- lokalizacja zabudowy w części terenu wyznaczonej nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, określonymi na rysunku planu, z zastrzeżeniem jak w § 4 pkt 3,

- budynki o rzucie prostokątnym,

- pokrycie dachowe w naturalnych kolorach materiału ceramicznego,

- realizacja ogrodzeń ażurowych z wykluczeniem prefabrykowanych przęseł betonowych; preferowane ogrodzenia w formie drewnianych parkanów sztachetowych,

- zakaz realizacji budynków gospodarczych i garaży - funkcje garażowo - gospodarcze wbudowane w budynki mieszkalne (letniskowe),

b) dopuszcza się:

- budowę na poszczególnych działkach budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub budynków letniskowych dla rekreacji indywidualnej,

- zachowanie istniejących budynków,

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) teren położony w granicach obszaru ostoi PLB 220009 Natura 2000 Bory Tucholskie - obowiązują zakazy i nakazy określone przepisami odrębnymi,

b) obowiązuje szczególna ochrona w zakresie środowiska przyrodniczego i krajobrazu według odrębnych przepisów ustanowionych dla Tucholskiego Parku Krajobrazowego,

c) zaleca się utrzymanie istniejących form zieleni naturalnej (drzew, krzewów, roślinności niskiej), jako powierzchni biologicznie czynnej,

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się,

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie ustala się,

6)  parametry i wskaźnikikształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) wysokość budynków – do 9 m,

b) wysokość nowych ogrodzeń do 1,60 m,

c) geometria dachów: dachy dwuspadowe o symetrycznym nachylenia połaci pod kątem 300 - 500,

d) maksymalna powierzchnia zabudowy – 30% powierzchni działki,

e) szerokość elewacji frontowej – 6 – 15 m,

f) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 50% powierzchni działki,

g) intensywność zabudowy – 0,01- 0,6,

7)  granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: nie ustala się,

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym: nie ustala się,

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: ustala się obszar ograniczonego użytkowania jako pas terenu wzdłuż napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia szerokości po 5,0 m od osi linii, na którym obowiązuje zakaz jakiejkolwiek zabudowy i nasadzeń zieleni wysokiej - w przypadku przebudowy linii lub jej skablowania, ograniczenia przestaną obowiązywać,

10)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji:

a) obsługa komunikacyjna z przyległej drogi gminnej, położonej poza obszarem objętym planem oraz z drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 01KDW,

b) obowiązuje minimalna liczba miejsc do parkowania według wskaźnika: 2 miejsca postojowe dla domu jednorodzinnego (letniskowego) w granicach działki, liczba miejsc do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową do ustalenia zgodnie z przepisami odrębnymi,

11)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

a) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej,

b) odprowadzenie ścieków do gminnej kanalizacji sanitarnej,

c) odprowadzenie wód opadowych do gruntu,

d) zaopatrzenie w energię elektryczną projektowanymi liniami kablowymi nn wyprowadzonymi z projektowanej stacji transformatorowej słupowej, linie kablowe nn prowadzić przelotem przez złącza kablowo - pomiarowe nn zabudowane na terenie dróg przy granicy poszczególnych działek pod warunkiem wyprzedzającego uregulowania spraw formalno - prawnych przez właściciela lub właścicieli drogi 01KDW z przedsiębiorstwem energetycznym, w przypadku braku takiej regulacji przewiduje się usytuowanie złączy kablowo- pomiarowych nn przy projektowanej stacji transformatorowej i budowę z tych złączy zalicznikowych linii nn dla poszczególnych działek przylegających do drogi KDW, lokalizacja projektowanej stacji słupowej w pasie drogi 01KDW przy skrzyżowaniu z ul. Widokową,

e) zaopatrzenie w energię cieplną ze źródeł indywidualnych, jak: energia elektryczna, olej opałowy niskosiarkowy, gaz, węgiel spalany w piecach niskoemisyjnych, drewno lub inne odnawialne źródła energii,

f) telekomunikacja: lokalizacja sieci i urządzeń telekomunikacyjnych oraz stacji bazowych telefonii komórkowej z zachowaniem przepisów odrębnych,

g) gospodarka odpadami stałymi: wstępna segregacja odpadów stałych w miejscu ich powstawania, gromadzenie w pojemnikach w obrębie poszczególnych działek i wywóz na wysypisko śmieci,

12)  sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenu,

13)  stawka procentowa służąca naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości 30%.

§6.

Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 01KDW:

1)  przeznaczenie terenu: komunikacja - droga wewnętrzna,

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) obowiązuje:

- droga jednoprzestrzenna z placem do zawracania,

- szerokość w liniach rozgraniczających 7 - 8 m z rozszerzeniem do 17 m,

- zachowanie z możliwością przebudowy sieci infrastruktury technicznej,

b) dopuszcza się:

- lokalizację słupowej stacji transformatorowej w rejonie skrzyżowania z ul. Widokową,

- budowę nowej sieci kablowej nn,

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) teren położony w granicach obszaru ostoi PLB 220009 Natura 2000 Bory Tucholskie, obowiązują zakazy i nakazy określone przepisami odrębnymi,

b) obowiązuje szczególna ochrona w zakresie środowiska przyrodniczego i krajobrazu według odrębnych przepisów ustanowionych dla Tucholskiego Parku Krajobrazowego,

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się,

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie ustala się,

6)  parametry i wskaźnikikształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: nie ustala się,

7)  granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: nie ustala się,

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym: nie ustala się,

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala się,

10)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji: nie ustala się,

11)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

a) odprowadzenie wód opadowych do gruntu po podczyszczeniu w stopniu określonym przepisami odrębnymi,

b) zaopatrzenie w energię elektryczną dla oświetlenia terenu z projektowanej linii kablowej nn,

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenu,

13)  stawka procentowa służąca naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości 30%.

Rozdział 4

Przepisy końcowe

§7.

W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą traci moc Uchwała nr XXVI/159/96 Rady Miejskiej Czersk z dnia 19 czerwca 1996 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk obejmującego we wsi Ostrowite działkę nr 500 (Dz. Urz. Województwa Bydgoskiego z dnia 14 sierpnia 1996r., Nr 22, poz. 95), Uchwała nr VI/44/98 Rady Miejskiej Czersk z dnia 30 grudnia 1998r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych i letniskowych w gminie Czersk we wsi Ostrowite obejmującego działkę nr 540/7 i 540/8 (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z dnia 15 września 1999r., Nr 102, poz. 980) oraz Uchwała nr XXX/340/01 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2001r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących fragmenty gminy Czersk we wsi Ostrowite dot. działki nr 499/1 (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z dnia 6 lutego 2002r., Nr 9, poz. 148).

§8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§9.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń.

§10.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kobierowski

Uzasadnienie

Podstawą do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Widokowej i Wrzosowej we wsi Ostrowite jest Uchwała nr XLVII/462/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 10 listopada 2010 r.

Projekt planu został sporządzony zgodnie z procedurą określoną w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uzyskał wymagane uzgodnienia i opinie.

Projekt planu był wyłożony do wglądu publicznego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 21 stycznia do 18 lutego 2015 r. Żadnych uwag do projektu planu nie wniesiono.

Tryb formalno - prawny przewidziany ustawą został wyczerpany, co pozwala na podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za uzasadnione i konieczne.

Wnoszącym projekt uchwały jest Burmistrz Czerska.

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr V/49/15

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 26 marca 2015 r.

Zalacznik1.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Uchwały Nr V/49/15Rady Miejskiej w Czerskuz dnia 26 marca 2015 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

W okresie wyłożenia do publicznego wglądu w dniach od 21 stycznia do 18 lutego 2015 r. oraz 14 dni po nim następujących nie złożono żadnych uwag do projektu przedmiotowego planu.

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do Uchwały Nr V/49/15Rady Miejskiej w Czerskuz dnia 26 marca 2015 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania


I.  Sposób realizacji inwestycji

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców stanowią, zgodnie z art. 7 ust.1pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zadania własne gminy.

Do zadań własnych gminy należy realizacja:

- gminnych dróg publicznych,

- wodociągów,

- kanalizacji sanitarnej.

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w planie obejmują:

1) traktowane jako zadania wspólne inwestycje w granicach linii rozgraniczających poszczególnych ulic, obejmujące wybudowanie ulicy wraz z oświetleniem, uzbrojeniem podziemnym, zielenią,

2) inwestycje realizowane poza liniami rozgraniczającymi ulic w przypadku braku możliwości zlokalizowania sieci infrastruktury technicznej w ulicach.


II.  Zasady finansowania zadań inwestycyjnych

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, ujętych w planach miejscowych podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t. j. - Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), przy czym :

1) Wydatki majątkowe gminy określa uchwała Rady Miejskiej „Wieloletnia Prognoza Finansowa”.

2) Wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy ustala się w uchwale budżetowej.

3) Zadania w zakresie budowy dróg finansowane będą przez budżet gminy lub na podstawie porozumień z innymi podmiotami.

4) Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej będą finansowane na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. - Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) ze środków budżetu gminy lub poprzez partnerstwo publiczno-prywatne.

5) Zadania w zakresie budowy sieci elektroenergetycznej będą finansowane na podstawie art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. - Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.).