zwiń
Pomor.2015.2310 w/s utworzenia Obwodu Głosowania nr 15 w Od... Wersja od:

UCHWAŁA Nr VII/81/15

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie utworzenia Obwodu Głosowania nr 15 w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Chojnicach mieszczącym się w Czersku w związku z przewidywanym referendum ogólnokrajowym

Na podstawie art. 12 § 4 w związku z §10, § 11 i § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (t. j. – Dz. U. z 2015 r., poz. 318), na wniosek Burmistrza Czerska

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.

Dla przeprowadzenia przewidzianego referendum ogólnokrajowego tworzy się w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Chojnicach mieszczącym się w Czersku Obwód Głosowania i nadaje mu się numer 15.

§2.

Siedziba obwodowej komisji wyborczej dla obwodu, o którym mowa w § 1, znajduje się w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Chojnicach mieszczącym się w Czersku, przy ul. Dworcowej 29.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kobierowski

Uzasadnienie

Ustawa Kodeks wyborczy nakazuje utworzenie obwodów głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym oraz w oddziale zewnętrznym takiego zakładu, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców.

Numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby komisji obwodowych ustala na wniosek Burmistrza rada gminy w drodze uchwały podjętej najpóźniej na 35 dni przed datą wyborów.

Z pisemnej informacji Aresztu Śledczego w Chojnicach wynika, że w terminie kiedy planowane jest referendum ogólnokrajowe- na terenie jednostki w Czersku będzie przebywało co najmniej 15 wyborców.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za konieczne i uzasadnione.

Wnoszącym projekt uchwały jest Burmistrz Czerska.