zwiń
Pomor.2015.1153 w/s ustalenia kryteriów wraz z liczbą punkt... Wersja od:

UCHWAŁA Nr V/47/15

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czersk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 20 c ust. 4 i 6 w zw. z art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. - Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czersk ustala się następujące kryteria wraz z liczbą punktów:

1) oboje rodziców/opiekunów prawnych kandydata pracuje - 4 pkt,

2) uczęszczanie starszego rodzeństwa kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej - 2 pkt,

§2.

Dokumentem potwierdzającym kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 1 jest oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o zatrudnieniu.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

§5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kobierowski

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 20 c ust.4 i 6 ustawy o systemie oświaty organ prowadzący określa, obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty potwierdzające te kryteria.

Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego odbywa się zgodnie z kryteriami ustawowymi określonymi w art. 20 c ust. 2 ustawy o systemie oświaty tj.:

1) wielodzietność rodziny kandydata,

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, organ prowadzący upoważniony jest do określenia kryteriów, wartości punktowej tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za uzasadnione i koniecznie.

Wnoszącym projekt uchwały jest Burmistrz Czerska.