zwiń
. w/s zmiany Zarządzenia Nr 846/18 Burmistrza... Wersja od:

ZARZĄDZENIE Nr 1035/18

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 31 października 2018 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 846/18 Burmistrza Czerska z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie określenia podstawowej kwoty dotacji na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. – Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 46 pkt 1 i 2, art. 43 ust. 2 pkt 2, art. 11 ust. 2 z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz.2203 ze zm.), w związku z Uchwałą Nr XL/364/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na 2018 rok

zarządzam, co następuje:

§1.

W Zarządzeniu Nr 846/18 Burmistrza Czerska z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie określenia podstawowej kwoty dotacji na rok 2018:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

W roku budżetowym 2018 kwota roczna dotacji podstawowej wynosi dla:

a) przedszkoli: 7.605,45 zł

b) oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych: 7.739,84 zł”

2) §2 otrzymuje brzmienie:

Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego placówkach wychowania przedszkolnego, szkołach lub uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych na dzień 30.09.2018 roku wynosi:

a) punkt przedszkolny: 14,33

b) przedszkola: 511,33

c) oddziały przedszkolne zorganizowane w szkołach podstawowych: 87

d) szkoły podstawowe: 1735,67

e) gimnazja: 380,33

f) uczniowie objęci wczesnym wspomaganiem: 0

g) wychowankowie lub uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych: 0

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uzasadnienie

Ogłoszenie podstawowych kwot dotacji, statystycznej liczby uczniów oraz ich aktualizacji wynika z art. 46 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203). Na podstawie art. 43 ust. 2 pkt. 2 oraz art. 11 ust. 2 dokonuje się aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszego zarządzenia uważa się za konieczne i uzasadnione.