zwiń
Pomor.2013.4287 w/s określenia zasad zbycia, oddania w dzie... Wersja od: 2013-12-19

UCHWAŁA Nr XXXIII/263/13

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 14 listopada 2013 r.

w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czersku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1. Uchwała określa zasady zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czersku, dla którego funkcję podmiotu tworzącego pełni Gmina Czersk.

§2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Radzie Miejskiej – rozumie się przez to Radę Miejską w Czersku,

2) Burmistrzu – rozumie się przez to Burmistrza Czerska,

3) SP ZOZ – rozumie się przez to Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czersku,

4) Radzie Społecznej – rozumie się przez to Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czersku,

5) aktywach trwałych – rozumie się przez to aktywa trwałe w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

§3. Zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych SP ZOZ nie może ograniczać możliwości realizacji jego zadań statutowych oraz wpływać negatywnie na warunki i jakość udzielania świadczeń zdrowotnych.

§4. Zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych SP ZOZ nie może się odbyć na rzecz:

1) Dyrektora, jego zastępcy, Głównego Księgowego oraz innych osób pełniących funkcje kierownicze w SP ZOZ,

2) małżonka, osób pozostających z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w SP ZOZ w stosunku pokrewieństwa albo powinowactwa do trzeciego stopnia, albo pozostających w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że mogłoby to budzić wątpliwości co do bezstronności.

§5. SP ZOZ zbywa, oddaje w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie w szczególności aktywa trwałe które:

1) zostały uznane za zbędne do realizacji jego celów statutowych,

2) nie będą wykorzystywane przez SP ZOZ w okresie oddania ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie.

§6. Za zbędne mogą być uznane w szczególności aktywa trwałe, które:

1) w okresie ostatnich 12 miesięcy nie były wykorzystywane przez SP ZOZ lub nie będą wykorzystywane w najbliższych 12 miesiącach,

2) nie spełniają niezbędnych standardów technicznych gwarantujących uzyskanie pożądanych efektów,

3) nie nadają się do dalszej eksploatacji z uwagi na zły stan techniczny potwierdzony opinią rzeczoznawcy lub podmiotu posiadającego uprawnienia serwisowe a ich naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona.

§7. Zbycie aktywów trwałych SP ZOZ wymaga zaopiniowania przez Radę Społeczną oraz dodatkowo zgody:

1) Burmistrza – jeżeli ich wartość mieści się w przedziale od 5.000 do 20.000 złotych,

2) Rady Miejskiej – jeżeli ich wartość przekracza 20.000 złotych.

§8. Oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych SP ZOZ na okres jednego roku lub dłuższy wymaga zaopiniowania przez Radę Społeczną oraz dodatkowo zgody:

1) Burmistrza – jeżeli umowa ma być zawarta na okres od 1 roku do 3 lat,

2) Rady Miejskiej – jeżeli umowa ma być zawarta na okres przekraczający 3 lata.

§9. Pod rygorem nieważności, umowę mającą na celu zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych SP ZOZ sporządza się w formie pisemnej, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

§10. SP ZOZ zobowiązany jest do prowadzenia odrębnych rejestrów:

1) zbytych aktywów trwałych,

2) aktywów trwałych oddanych w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie.

§11. Umowy dzierżawy, najmu, użytkowania lub użyczenia zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zachowują swoją ważność do końca okresu na który zostały zawarte.

§12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Ireneusz Bojanowski