zwiń
Pomor.2013.4291 w/s ustalenia wzoru deklaracji o wysokości... Wersja od: 2014-01-01

UCHWAŁA Nr XXXIII/262/13

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 14 listopada 2013 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w Gminie Czersk

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 6 n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. - Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w Gminie Czersk, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełniania oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. 1. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy składają w terminie:

a) do dnia 31 stycznia 2014 roku,

b) w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

c) w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji.

2. Miejscem składania deklaracji jest Urząd Miejski w Czersku, przy czym:

a) deklaracje składane w formie papierowej należy dostarczyć do siedziby Urzędu Miejskiego w Czersku,

b) deklaracje składane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej należy składać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej dostępnej pod adresem bip.czersk.pl.

3. Dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich formatach wymienionych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216).

4. Układ informacji zawartych w deklaracji i powiązań między nimi określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

§3. 1. Określa się następujący wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) dokumenty potwierdzające przebywanie poza miejscem stałego zameldowania,

2) oświadczenie właściciela nieruchomości w przypadku, gdy nie ma możliwości przedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 1.

2. Dokumentem weryfikującym dane zawarte w deklaracji będzie informacja z ewidencji ludności o liczbie osób zameldowanych.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§5. Traci moc Uchwała nr XXV/208/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w Gminie Czersk.

§6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady

Ireneusz Bojanowski

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/262/13

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 14 listopada 2013 r.

Zalacznik1.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/262/13

Rady Miejskiej w Czersku

z dnia 14 listopada 2013 r.

UKŁAD INFORMACJI I POWIĄZAŃ MIĘDZY NIMI

W DEKLARACJI O WYSKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Sekcja Pole

Typ pola

L-liczbowe

Z-znakowe

D-data

Obowiązkowe

T-tak

N-nie

Zawartość Zaokrąglenie Warunki Uwagi
A. Miejsce składania deklaracji Nazwa i adres siedziby organu Z

Wpisane na stałe

bez edycji

B. Obowiązek złożenia deklaracji Pierwsza deklaracja Z Obowiązkowe przy pierwszej deklaracji Pole wyboru wybierz jeden Domyślnie – pierwsza deklaracja
Korekta deklaracji Z Obowiązkowe przy korekcie deklaracji
Data powstania obowiązku opłaty (dzień, miesiąc, rok) D T >=01.01.2014
Uzasadnienie zmiany Z Obowiązkowe przy korekcie deklaracji Max130 znaków
C. Składający deklarację

Właściciel

nieruchomości

Z T Pole wyboru wybierz jeden Domyślnie - właściciel
Współwłaściciel Z
Najemca/dzierżawca Z
Użytkownik wieczysty Z
Zarządca nieruchomości Z
Inny podmiot władający nieruchomością Z
D. Dane składającego deklarację Osoba fizyczna T T Pole wyboru wybierz jeden Domyślnie – osoba fizyczna
Osoba prawna T
Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej T
D1. Dane identyfikacyjne Nazwa pełna Z T Max 100 znaków Pola aktywne dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej
Nazwa skrócona Z T Max30 znaków
NIP Z T Max 10 znaków
Nazwisko Z T Max 80 znaków Pola aktywne dla osób fizycznych
Imię/Imiona Z T Max 30 znaków
PESEL Z T Max 11 znaków
Imię ojca Z T Max 30 znaków
Imię matki Z T Max130 znaków
D2. Adres siedziby/Adres zamieszkania Kraj Z T Max 36 znaków Wypełniają wszyscy Domyślnie – kraj Polska
Województwo Z T Max 36 znaków
Powiat Z T Max 36 znaków
Gmina Z T Max 36 znaków
Ulica Z N Max 65 znaków
Nr domu Z T Max 9 znaków
Nr lokalu Z N Max 10 znaków
Miejscowość Z T Max 56 znaków
Kod pocztowy Z T Max 10 znaków
Poczta Z T Max 56 znaków
D3. Dane identyfikacyjne –dotyczy osób fizycznych (współwłaściciela, współmałżonka) Nazwisko Z N Max 80 znaków Pola aktywne dla osób fizycznych
Imię/Imiona Z N Max 30 znaków
PESEL Z N Max 11 znaków
Imię ojca Z N Max 30 znaków
Imię matki Z N Max130 znaków
D4. Adres zamieszkania (wypełniać w przypadku, jeżeli jest inny niż podany w pozycji D2) Kraj Z N Max 36 znaków Pola aktywne dla osób fizycznych Domyślnie – kraj Polska
Województwo Z N Max 36 znaków
Powiat Z N Max 36 znaków
Gmina Z N Max 36 znaków
Ulica Z N Max 65 znaków
Nr domu Z N Max 9 znaków
Nr lokalu Z N Max 10 znaków
Miejscowość Z N Max 56 znaków
Kod pocztowy Z N Max 10 znaków
Poczta Z N Max 56 znaków
E. Adres nieruchomości na której powstają odpady (w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, gdy na nieruchomości znajduje się więcej niż jedno gospodarstwo domowe należy złożyć odrębną deklarację dla każdego gospodarstwa domowego) Miejscowość Z T Max 56 znaków Wypełniają wszyscy
Kod pocztowy Z T Max 10 znaków
Poczta Z T Max 56 znaków
Ulica Z N Max 65 znaków
Nr domu Z T Max 9 znaków
Nr lokalu/lokali Z N Max 10 znaków
F. Dane dodatkowe (zaznaczyć właściwy kwadrat, w przypadku domu letniskowego lub nieruchomości użytkowanej okresowo wpisać miesiąc)

Czy odpady biodegradowalne będą zagospodarowywane na nieruchomości

(kompostownik)?

Z T Pola wyboru TAK/NIE
Czy odpady biodegradowalne będą odbierane z nieruchomości? Z T
Czy popioły będą gromadzone w odrębnym pojemniku? Z T
Czy deklaracja dotyczy domu letniskowego lub nieruchomości użytkowanej okresowo? Z T Pola wyboru TAK/NIE
Jeżeli powyżej zaznaczono tak, należy podać okres wytwarzania odpadów L T Wypełniają tylko właściciele domów letniskowych lub nieruchomości użytkowanych okresowo
G. Oświadczenie o sposobie gromadzenia odpadów Odpady komunalne zbierane będą w sposób selektywny Z T Pole wyboru wybierz jeden
Odpady komunalne nie będą zbierane w sposób selektywny Z
H. Obliczenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Liczba gospodarstw domowych w podziale na:

1) gospodarstwo domowe

jednoosobowe

2) gospodarstwo domowe

dwuosobowe

3) gospodarstwo domowe

trzyosobowe

4) gospodarstwo domowe

czteroosobowe

5) gospodarstwo domowe

pięcioosobowe lub większe

L T Liczba całkowita
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi L T 2 miejsca po przecinku
I. Dane nieobowiązkowe Nr telefonu Z N Max 40 znaków
Adres e-mail Z Max 50 znaków
J. Podpis składającego deklarację Miejscowość Z T Max 56 znaków
Data D T
Podpis Z T Max 80 znaków