zwiń
Pomor.2013.4288 w/s wyboru metody ustalenia opłaty za gospo... Wersja od: 2014-01-01

UCHWAŁA Nr XXXIII/261/13

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 14 listopada 2013 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 6 k ust. 1 pkt. 1, ust. 2, 3 i 4 i art. 6 j ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. - Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1. Dokonuje się wyboru metody określonej w art. 6j ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jako metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z którą opłata ponoszona będzie od gospodarstwa domowego.

§2. 1. Dokonuje się zróżnicowania stawek opłaty w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, zgodnie z art. 6j ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2. Ustala się następujące miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

1) obniżoną stawkę opłaty w przypadku, gdy odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób selektywny w wysokości:

a) 11,00 zł od gospodarstwa domowego jednoosobowego,

b) 21,00 zł od gospodarstwa domowego dwuosobowego,

c) 29,00 zł od gospodarstwa domowego trzyosobowego,

d) 32,00 zł od gospodarstwa domowego czteroosobowego,

e) 36,00 zł od gospodarstwa domowego pięcioosobowego lub większego.

2) stawkę podstawową w przypadku, gdy odpady komunalne nie są gromadzone i odbierane w sposób selektywny, w wysokości:

a) 17,00 zł od gospodarstwa domowego jednoosobowego,

b) 32,00 zł od gospodarstwa domowego dwuosobowego,

c) 44,00 zł od gospodarstwa domowego trzyosobowego,

d) 48,00 zł od gospodarstwa domowego czteroosobowego,

e) 54,00 zł od gospodarstwa domowego pięcioosobowego lub większego.

§3. Przez gospodarstwo domowe rozumie się wszystkie osoby spokrewnione lub niespokrewnione zamieszkałe w danym mieszkaniu, utrzymujące się lub nieutrzymujące się wspólnie.

§4. 1. Podstawą do ustalenia wielkości gospodarstwa domowego będzie deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć odrębną deklarację dla każdej posiadanej nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, z zastrzeżeniem, że w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, gdy na nieruchomości znajduje się więcej niż jedno gospodarstwo domowe, należy złożyć odrębną deklarację dla każdego gospodarstwa domowego. Zasadę tą stosuje się zarówno dla nieruchomości zamieszkanych na stałe jak i zamieszkanych okresowo (letniskowe i sezonowe).

3. Wzór deklaracji, o której mowa w ust. 1 określi odrębna uchwała.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§6. Traci moc Uchwała nr XXV/207/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Przewodniczący Rady

Ireneusz Bojanowski