zwiń
Pomor.2013.4286 w/s regulaminu utrzymania czystości i porzą... Wersja od: 2013-12-19

UCHWAŁA Nr XXXIII/260/13

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 14 listopada 2013 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Czersk

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. – Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2013 r. poz. 594), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach

Rada Miejska uchwala, co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne.

§1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Czersk, dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi,

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych pojemników,

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego,

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku,

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach,

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§2. 1. Treść Regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w ustawach:

1) z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

2) z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

3) z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,

4) z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich,

5) z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

2. Treść regulaminu jest zgodna z zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 2018 dla województwa pomorskiego i wskazuje RIPOK w Nowym Dworze jako instalację regionalną.

Rozdział 2

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.

§3. 1.  Gmina zapewnia możliwość prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów.

2. Odbierający odpady jest obowiązany do selektywnego odbierania odpadów obejmujących:

1) szkło,

2) papier, tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe,

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe a także zużyte opony,

5) powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia oraz zużyte baterie i akumulatory,

6) komunalne odpady zielone ulegające biodegradacji,

7) odpady budowlane i rozbiórkowe.

3. Odpady, o których mowa w ust. 1 i 2, należy odbierać z częstotliwością określoną w rozdziale 4.

§4. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego poprzez:

1) uprzątnięcie mechaniczne lub ręczne,

2) usunięcie za pomocą środków chemicznych, jeżeli środki te zostały do tego celu prawnie dopuszczone.

2. Jeżeli przy chodniku wyznaczone jest przejście dla pieszych, na wysokości tego przejścia chodnik należy oczyszczać na całej szerokości.

3. Na częściach nieruchomości udostępnianych do użytku publicznego innych niż opisane w ust. 2 uprzątnięcie powinno nastąpić:

1) na chodnikach – do 2/3 szerokości,

2) na pozostałych terenach – do szerokości min. 1,5 m.

4. Do usuwania śniegu lub lodu na części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego, przy której występują tereny zieleni lub zadrzewienia, ust. 1 pkt 2 nie stosuje się.

5. Właściciel nieruchomości ma obowiązek uprzątnąć zanieczyszczenia wskazane w ust. 1 w sposób niezanieczyszczający jezdni lub ścieżek rowerowych, a w przypadku usuwania śniegu lub lodu z użyciem środków określonych w ust. 1 pkt 2, w sposób uniemożliwiający przedostanie się tych środków do korzeni roślin.

6. Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się organizowania i przeprowadzania w porze nocnej, bez indywidualnego zezwolenia Burmistrza, imprez rozrywkowych na wolnym powietrzu i w obiektach nie spełniających warunków budynku w rozumieniu prawa budowlanego.

7. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zapewnienia należytych warunków ciszy nocnej oraz eliminowania na terenie nieruchomości hałasu w godzinach od 2200 do 600.

§5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na własnej posesji przy użyciu środków ulegających biodegradacji lub czystej wody bez detergentów.

2. Mycie pojazdów na własnej posesji może być dokonywane wyłącznie w części obejmującej nadwozie pojazdu.

3. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie w zakresie obejmującym drobne naprawy własnych samochodów oraz pod warunkiem:

1) braku uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz negatywnego oddziaływania na środowisko w tym emisji hałasu lub spalin,

2) gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych,

3) zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska.

Rozdział 3

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§6. 1. W celu realizacji obowiązku utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy stosować można:

1) worki co najmniej 35 litrowe wykonane folii polietylenowych LDPE lub HDPE o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, wykluczającej rozerwanie się worka,

2) worki o minimalnej pojemności 500 litrów wykonane z tkaniny foliowanej lub niefoliowanej - do zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

3) pojemnik 60 litrowy wykonany z tworzywa sztucznego z 2 kółkami,

4) pojemnik 110 litrowy wykonany z metalu lub z tworzywa sztucznego z 2 kółkami,

5) pojemnik 120 litrowy wykonany z tworzywa sztucznego z 2 kółkami,

6) pojemnik 240 litrowy wykonany z tworzywa sztucznego z 2 kółkami,

7) pojemnik 360 litrowy wykonany z tworzywa sztucznego z 2 kółkami,

8) pojemnik 660 litrowy wykonany z tworzywa sztucznego z 4 kółkami,

9) pojemnik 1100 litrowy wykonany z metalu lub tworzywa sztucznego z 4 kółkami,

10) pojemnik 6000 litrowy wykonany z metalu, kryty lub odkryty,

11) pojemnik 7500 litrowy wykonany z metalu, kryty lub odkryty,

12) pojemnik 8000 litrowy wykonany z metalu, kryty lub odkryty,

13) pojemnik 10000 litrowy wykonany z metalu, kryty lub odkryty.

2. Worki, pojemniki metalowe i z tworzywa sztucznego określone w ust. 1, przeznaczone do gromadzenia odpadów zmieszanych oraz przeznaczone do gromadzenia odpadów określonych w § 3 ust 2. pkt 1, 2 i 6 powinny być utrzymane w kolorze:

1) żółtym, w zakresie obejmującym pojemniki do gromadzenia papieru, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych,

2) zielonym, w zakresie obejmującym pojemniki do gromadzenia szkła,

3) brązowym, w zakresie obejmującym pojemniki do gromadzenia komunalnych odpadów zielonych ulegających biodegradacji oraz popiołów,

4) czarnym lub szarym, w zakresie obejmującym pojemniki do gromadzenia komunalnych odpadów zmieszanych.

5) za zgodą gminy dopuszcza się stosowanie pojemników w innych kolorach.

3. Pojemniki, o których mowa w ust. 1 pkt 3-8, powinny posiadać konstrukcję umożliwiającą ich opróżnianie grzebieniowym lub widłowym mechanizmem załadowczym pojazdów odbierających odpady.

4. Na pojemnikach, o których mowa w ust. 1, umieszcza się w widocznym miejscu niezmywalną naklejkę lub trwały napis o formacie minimalnym A4, w kolorze odpowiednim dla danego rodzaju odpadu określonym w ust. 2, treści:

1) „PAPIER I TWORZYWA SZTUCZNE” – wykonany widoczną czcionką w przypadku pojemnika na odpady określone w ust. 2 pkt 1,

2) „SZKŁO” - wykonany widoczną czcionką w przypadku pojemnika na odpady określone w ust. 2 pkt 2,

3) „ODPADY ZIELONE/POPIOŁY” - wykonany widoczną czcionką w przypadku pojemnika na odpady określone w ust. 2 pkt 3,

4) „ODPADY ZMIESZANE” – wykonany widoczną czcionką w przypadku pojemnika na odpady określone w ust. 2 pkt 4.

5. Zbieranie komunalnych odpadów zmieszanych następuje w pojemnikach, o których mowa w ust. 1 pkt 3-13.

6. Dopuszcza się zbieranie komunalnych odpadów zmieszanych w workach w zabudowie jednorodzinnej w sytuacji, gdy ilość wytworzonych komunalnych odpadów zmieszanych przekracza minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego na ten rodzaj odpadów, określoną w ust 8.

7. Pojemniki przeznaczone do zbierania komunalnych odpadów zmieszanych powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb właściciela, jednakże opróżniane w dwutygodniowym cyklu odbioru powinny mieć pojemność odpowiadającą co najmniej:

1) 30 litrom na każdego mieszkańca nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy,

2) 2 litrom na każdego pracownika i ucznia dla budynków użyteczności publicznej i placówek oświatowych,

3) 30 litrom na każde 10 m2 powierzchni użytkowej, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 litrów na lokal, dla lokali handlowych,

4) 10 litrom na jedno miejsce konsumpcyjne dla lokali gastronomicznych, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 litrów; dotyczy to także miejsc w ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu,

5) 120 litrom, dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji,

6) 120 litrom na każdych 10 pracowników, dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych,

7) 20 litrom na jedno łóżko, dla domów opieki, hoteli, pensjonatów oraz innych nieruchomości o podobnej funkcji,

8) 60 litrom na każdą działkę w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada każdego roku i 5 litrom poza tym okresem, dla ogródków działkowych.

8. Pojemność pojemników, o których mowa w ust. 8, może być proporcjonalnie mniejsza pod warunkiem opróżniania i wywozu odpadów w nich zgromadzonych częściej niż raz w tygodniu.

9. Dopuszcza się możliwość kompostowania odpadów biodegradowalnych w przydomowych kompostownikach.

§7. 1. Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie porządkowym poprzez:

1) wrzucanie do pojemników o określonych kolorach lub oznaczeniach wyłącznie odpadów do nich przeznaczonych,

2) zamykanie pojemników wyposażonych w klapy w celu zabezpieczenia przed dostępem wód opadowych.

Właściciel nieruchomości odpowiada materialnie za uszkodzenie lub utratę pojemnika zaistniałej z jego winy.

2. Obowiązkiem gminy jest:

1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

2) poddawanie pojemników co najmniej jeden raz w roku czyszczeniu preparatami usuwającymi drobnoustroje, owady oraz nieprzyjemne zapachy, z zachowaniem przepisów ochrony środowiska,

3) stosowanie ilości i pojemności pojemników proporcjonalnie do potrzeb w celu niedopuszczania do przeciążania pojemników.

3. Ustawienie pojemników na odpady komunalne na nieruchomościach powinno być zgodne z przepisami dotyczącymi warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz nie powinno powodować uciążliwości w korzystaniu z sąsiednich nieruchomości. Miejsca ustawienia pojemników muszą gwarantować dostęp dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady.W przypadku braku miejsca umożliwiającego dojazd pojemnik z odpadami powinien być umieszczony przed posesją przy krawędzi jezdni, najwcześniej na 1 dzień przed terminem odbioru. Miejsca ustawienia pojemników powinny posiadać utwardzoną nawierzchnię. Zabrania się umieszczania w pojemnikach na odpady komunalne gorącego popiołu.

Rozdział 4

Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości.

§8. 1. Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości winna być dostosowana do ilości powstających na niej odpadów.

2. Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości określa poniższa tabela:

Rodzaj odpadu Nieruchomości mieszkalne w zabudowie jednorodzinnej Nieruchomości mieszkalne w zabudowie wielorodzinnej Nieruchomości niezamieszkane przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne
komunalne odpady zmieszane co najmniej 1 raz na 2 tygodnie co najmniej 1 raz w tygodniu co najmniej 1 raz na miesiąc, z uwzględnieniem potrzeb i warunków sanitarno-porządkowych
papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe co najmniej 2 razy na kwartał co najmniej 2 razy na kwartał co najmniej 2 razy na kwartał, z uwzględnieniem potrzeb
szkło co najmniej 2 razy na kwartał co najmniej 2 razy na kwartał co najmniej 2 razy na kwartał, z uwzględnieniem potrzeb
biodegradowalne, popioły

co najmniej 1 raz na 2 tygodnie,

z uwzględnieniem potrzeb i warunków sanitarno-porządkowych

co najmniej 1 raz na 2 tygodnie,

z uwzględnieniem potrzeb i warunków sanitarno-porządkowych

co najmniej 1 raz na 2 tygodnie,

z uwzględnieniem potrzeb i warunków sanitarno-porządkowych

meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz

zużyte opony

co najmniej 2 razy w roku lub w zależności od potrzeb do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów co najmniej 2 razy w roku lub w zależności od potrzeb do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów co najmniej 2 razy w roku, z uwzględnieniem potrzeb

3. Właściciele domów letniskowych, położonych na terenie gminy Czersk, zobowiązani są do pozbywania się odpadów w sposób określony w niniejszym Regulaminie, przy czym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie za okres faktycznego przebywania osób na terenie nieruchomości, zgodnie z informacją złożoną przez właściciela nieruchomości w deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości letniskowych jest taka jak dla nieruchomości mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej opisana w pkt. 2.

§9. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości komunalnych odpadów zmieszanych w sposób obejmujący gromadzenie odpadów w pojemnikach i przekazanie przedsiębiorcy wpisanemu do rejestru działalności regulowanej.

§10. 1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości selektywnie zebranych odpadów w sposób obejmujący:

1) gromadzenie i przekazanie odpadów z papieru, tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych w jednym pojemniku lub worku,

2) gromadzenie i przekazanie odpadów szkła białego i kolorowego w jednym pojemniku lub worku,

3) wystawienie odpadów wielkogabarytowych przed posesję do krawężnika lub przy pergolach śmietnikowych, w terminach podanych w powszechnie udostępnionym harmonogramie, a poza harmonogramem na indywidualne zgłoszenie, w sposób nie utrudniający przejścia lub przejazdu.

4) gromadzenie i przekazanie odpadów z remontów zbieranych w osobnych kontenerach lub workach przeznaczonych do tego rodzaju odpadów firmie wpisanej do rejestru działalności regulowanej,

5) przekazanie odpadów niebezpiecznych do punktów ich zbiórki lub rozmieszczonych na terenie miasta pojemników, w tym:

a) przeterminowanych leków, do pojemników ustawionych w aptekach, których adresy są dostępne na stronach internetowych urzędu miasta/gminy i stronie RIPOK Nowy Dwór,

b) zużytych baterii, do pojemników ustawionych w sklepach ze sprzętem oświetleniowym, elektrycznym, urzędach, placówkach oświatowych, biurach zarządców nieruchomości mieszkaniowych,

c) pozostałych odpadów niebezpiecznych, tj. opakowań po farbach, klejów, rozpuszczalników, aerozoli, środków czyszczących, wywabiaczy plam, środków do konserwacji drewna oraz opakowań po tych substancjach, a także lamp fluorescencyjnych i akumulatorów, do Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON), których adresy są dostępne na stronach internetowych urzędu miejskiego i stronie RIPOK Nowy Dwór lub do specjalnego samochodu objeżdżającego poszczególne dzielnice/ulice/wsie według wyznaczonego harmonogramu, dostępnego na stronach internetowych urzędu miejskiego i stronie RIPOK Nowy Dwór, w siedzibie urzędu miejskiego oraz w lokalnych gazetach,

6) przekazanie odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych:

a) do PZON lub Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych,

b) podmiotom zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

7) poddanie odpadów zielonych kompostowaniu na terenie nieruchomości, na której powstały, przy czym nie może to powodować uciążliwości dla użytkowników sąsiednich nieruchomości lub gromadzenie tych odpadów w workach lub innych pojemnikach i przekazanie przedsiębiorcy wpisanemu do rejestru działalności regulowanej prowadzącemu działalność w zakresie transportu odpadów do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych na warunkach określonych przez zarządcę instalacji.

2. Wystawianie worków z odpadami komunalnymi w miejsca, z których zostaną odebrane przez przedsiębiorcę odbierającego odpady, następuje, co najwyżej na jeden dzień przed terminem odbioru określonym w harmonogramie.

3. Właściciele nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, a nie zamieszkują w tej nieruchomości mieszkańcy zobowiązani są do pozbywania się odpadów w sposób określony w niniejszym Regulaminie, przy czym odbiór odpadów następuje na podstawie umowy zwartej z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej, a przepisów określonych w ust. 1 pkt 3 i 5 nie stosuje się.

§11. 1. Właściciele nieruchomości niepodłączonych do systemu kanalizacji sanitarnej oraz nieposiadający przydomowych oczyszczalni ścieków, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, niedopuszczający do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości, nie rzadziej niż co 2 miesiące.

2. Właściciele przydomowych oczyszczalni ścieków obowiązani są do ich eksploatacji w sposób opisany w instrukcji eksploatacji takiej oczyszczalni oraz do pozbywania się wytworzonych w trakcie eksploatacji osadów z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji.

Rozdział 5

Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych oraz rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego i ich rozmieszczenie.

§12. 1. Usuwanie błota śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z terenów przeznaczonych do użytku publicznego, w tym:

1) przystanków komunikacji miejskiej,

2) nieruchomości, na których prowadzone są punkty gastronomiczne lub świadczone są inne usługi obejmujące przygotowanie produktów do spożycia,

3) targowisk,

4) ogródków działkowych

następuje poprzez użycie sprzętu mechanicznego lub ręcznie, przy czym powinno odbywać się w sposób gwarantujący bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów.

2. Odpady uprzątnięte przez właścicieli nieruchomości z chodników położonych wzdłuż nieruchomości usuwane są przez zarządcę drogi poprzez ich przekazanie do miejsc zagospodarowania.

3. Tereny przeznaczone do użytku publicznego wyposażone są w pojemniki o pojemnościach minimalnych:

1) 30 litrów – wzdłuż chodników, w ilości uzależnionej od natężenia ruchu pieszego,

2) 40 litrów – na przystankach komunikacji miejskiej,

3) 50 litrów - przy punktach gastronomicznych lub świadczących inne usługi obejmujące przygotowanie produktów do spożycia,

4) zgodnej z § 6 ust. 1 pkt. 6 – na targowiskach,

5) zgodnej z § 6 ust. 1 pkt. 5 – na terenie ogródków działkowych.

4. Częstotliwość opróżniania pojemników, o których mowa w ust. 3, musi być dostosowana do potrzeb, jednak nie może być mniejsza niż 1 raz na tydzień.

5. Usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się w miarę potrzeb.

Rozdział 6

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

§13. Wytwórcy odpadów komunalnych, w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów, powinni:

1) opróżniać opakowania z pozostałości produktu przed umieszczeniem w pojemniku na odpady.

2) redukować objętość odpadów surowcowych poprzez zgniatanie butelek plastikowych, opakowań wielomateriałowych oraz tekturowych przed wrzuceniem do pojemników na odpady.

Rozdział 7

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

§14. 1. Nieruchomość, na której przebywają swobodnie zwierzęta domowe, winna być ogrodzona i zabezpieczona w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierząt poza jej obszar.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe mają obowiązek sprawować nad nimi nadzór w miejscach publicznych w taki sposób, aby nie powodowały one zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi oraz innych zwierząt.

3. Osoby utrzymujące psy mają obowiązek wyprowadzać je na smyczy a psy, należące do ras uznanych za agresywne lub mieszańce tych ras, dodatkowo muszą być prowadzone w kagańcu.

4. Zwolnienie psa ze smyczy jest możliwe pod tym warunkiem, że pies ma założony kaganiec.

5. Na terenach wyznaczonych jako miejsca urządzone na wybiegi dla psów, osoby utrzymujące psy mają obowiązek przestrzegać regulaminu korzystania z tych terenów, jeżeli taki został ustanowiony.

§15. 1. Osoba utrzymująca zwierzę domowe zobowiązana jest do natychmiastowego uprzątnięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę w miejscu publicznym, przy czym zanieczyszczenia winny być wyrzucane do pojemników na odpady zmieszane.

2. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy oznakowanych psów przewodników i psów asystujących osób niepełnosprawnych.

§16. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zlecania na własny koszt usuwania padłych zwierząt poprzez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na transport tego typu odpadów lub prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

§17. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do niewprowadzania zwierząt na tereny placów zabaw przez cały rok oraz na plaże i kąpieliska w okresie od 1 maja do 30 września, za wyjątkiem oznakowanych miejsc dopuszczających wprowadzanie psów na plaże przez cały rok.

Rozdział 8

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.

§18. 1. Zwierzęta gospodarskie powinny być utrzymywane w pomieszczeniach zamkniętych lub na terenie ogrodzonych nieruchomości, skutecznie zabezpieczonych przed ich samodzielnym wydostaniem się poza teren nieruchomości.

2. Zwierzęta gospodarskie powinny być utrzymywane w sposób niepowodujący uciążliwości dla osób zamieszkujących nieruchomości sąsiednie,

3. Posiadacze pasiek i uli z pszczołami zobowiązani są umieszczać je na nieruchomościach w taki sposób, aby nie powodowały uciążliwości dla osób zamieszkujących nieruchomości sąsiednie.

Rozdział 9

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.

§19. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają nieruchomości zabudowane na całym obszarze Gminy Czersk.

2. Deratyzacja powinna odbywać się w każdym roku w terminie od 1 kwietnia do 31 maja oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości.

Rozdział 10

Postanowienia końcowe.

§20. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu sprawuje Burmistrz Czerska.

§21. Traci moc Uchwała nr XXVII/224/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Czersk.

§22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Ireneusz Bojanowski