zwiń
. w/s zmiany Zarządzenia Nr 56/19 Burmistrza... Wersja od:

WO.0050.113.2019

ZARZĄDZENIE 151/19

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 56/19 Burmistrza Czerska z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości podstawowych kwot dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół na rok 2019

N a podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. – Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 14 ust. 8, art. 43 ust. 2 pkt 1 oraz art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27   października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203), w związku z   Uchwałą Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na 2019 rok

zarządzam, co następuje:

§1.

W Zarządzeniu Nr 56/19 Burmistrza Czerska z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości podstawowych kwot dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół na rok 2019:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W roku budżetowym 2019 kwota roczna dotacji podstawowej wynosi dla:

a) przedszkoli: 8.781,01 zł,

b) oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych: 9.391,99 zł.

2. Wskaźnik zwiększający dla szkoły podstawowej na terenach wiejskich wynosi Wzt = 1,338.”.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęciu, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r. i   podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przemysław Biesek-Talewski

Uzasadnienie

Obowiązek aktualizacji kwoty dotacji i wskaźnik zwiększającego oraz ich publikacja wynikają z   ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.