zwiń
Pomor.2015.342 w/s uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2015... Wersja od:

UCHWAŁA Nr III/29/15

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 28 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2015 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 89 ust 1 pkt 1 i 3, ust 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217,art. 222, art. 235, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.

Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 69 010 027 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące – 66 588 888 zł,

2) dochody majątkowe – 2 421 139 zł.

§2.

1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 70 460 027 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące – 61 198 284 zł,

2) wydatki majątkowe – 9 261 743 zł.

2. Ustala się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§3.

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1 450 000 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w wysokości 1 450 000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 600 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, w tym:

1) z  tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2 000 000 zł,

2) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 600 000 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3 150 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów na kwotę – 2 000 000 zł,

2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego na kwotę – 1 000 000 zł.

§4.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 250 000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 385 667 zł, w tym:

1) na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie – 190 000 zł,

2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w  wysokości – 190 000 zł,

3) na zadania realizowane przez jednostki pomocnicze w kwocie – 5 667 zł,

§5.

1. Ustala się :

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

2) dochody i wydatki z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012 r. poz. 391 ze zm.,) zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

3) dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.) i wydatki na realizację zadań z zakresu art. 20d pkt.1-3 ustawy o drogach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,

5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,

6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

2. Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych określa się w wysokości 8 000 zł.

§6.

Ustala się dotacje udzielane z budżetu Gminy w wysokości 3 317 257 zł , zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§7.

1. Ustala się wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę 578 731 zł, w tym ze środków, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. poz.301 ) na kwotę 381 610 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu na realizację „Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Czersk” w wysokości 55 000 zł.

3. Ustala się wydatki budżetu na realizację „Programu budowy i finansowania przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Czersk” w wysokości 20 000 zł.

4. Ustala się wydatki budżetu na realizację „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk” w wysokości 55 000 zł.

5. Ustala się kwotę wydatków przypadającą do spłaty z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 174 310 zł.

§8.

Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i składek od nich naliczanych w ramach działu,

2) zaciągania kredytów na :

a) pokrycie występującego ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000 zł,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do wysokości 2 000 000 zł, które spłacone zostaną z dochodów własnych.

3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku, niż bank prowadzący obsługę budżetu,

4) dokonywania przesunięć w dziale, w planie wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi i wydatkami bieżącymi oraz wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w  2016 roku.

§9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kobierowski

ZAŁĄCZNIK Nr 0 do Uchwały Nr III/29/15

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 28 stycznia 2015 r.

Zalacznik0.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr III/29/15

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 28 stycznia 2015 r.

Zalacznik1.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Uchwały Nr III/29/15

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 28 stycznia 2015 r.

Zalacznik2.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do Uchwały Nr III/29/15

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 28 stycznia 2015 r.

Zalacznik 3.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do Uchwały Nr III/29/15

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 28 stycznia 2015 r.

Zalacznik4.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 5 do Uchwały Nr III/29/15

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 28 stycznia 2015 r.

Zalacznik5.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 6 do Uchwały Nr III/29/15

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 28 stycznia 2015 r.

Zalacznik6.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 7 do Uchwały Nr III/29/15

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 28 stycznia 2015 r.

Zalacznik7.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 8 do Uchwały Nr III/29/15

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 28 stycznia 2015 r.

Zalacznik8.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 9 do Uchwały Nr III/29/15

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 28 stycznia 2015 r.

Zalacznik9.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 10 do Uchwały Nr III/29/15

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 28 stycznia 2015 r.

Zalacznik10.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 11 do Uchwały Nr III/29/15

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 28 stycznia 2015 r.

Zalacznik11.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 12 do Uchwały Nr III/29/15

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 28 stycznia 2015 r.

Zalacznik12.pdf