zwiń
Pomor.2015.2365 w/s zmiany Uchwały nr XXII/166/12 Rady Miej... Wersja od:

UCHWAŁA Nr VII/78/15

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/166/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Czersk”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. – Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.

W załączniku do Uchwały nr XXII/166/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Czersk” § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Wnioski, o których mowa w § 7 ust. 1, składa się w siedzibie szkoły mieszczącej się na terenie Gminy Czersk, w Zespole Obsługi Finansowej w Czersku lub w Urzędzie Miejskim w Czersku. Dyrektorzy placówek oraz pracownik Urzędu Miejskiego w Czersku przekazują zaopiniowane wnioski do Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku.”

„Wnioski, o których mowa w § 7 ust. 1, składa się w siedzibie szkoły mieszczącej się na terenie Gminy Czersk, w Zespole Obsługi Finansowej w Czersku lub w Urzędzie Miejskim w Czersku. Dyrektorzy placówek oraz pracownik Urzędu Miejskiego w Czersku przekazują zaopiniowane wnioski do Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku.”

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska

§3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

§4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kobierowski

Uzasadnienie

Zmiany w Regulaminie dotyczą miejsca składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czersk. Na mocy dotychczasowej uchwały uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i zespołu szkół specjalnych nie mieli możliwości składania wniosków w swoich placówkach.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za uzasadnione i konieczne.

Wnoszącym projekt uchwały jest Burmistrz Czerska.