zwiń
Pomor.2015.484 w/s zmiany Uchwały nr XL/340/14 Rady Miejsk... Wersja od:

UCHWAŁA Nr III/37/15

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 28 stycznia 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XL/340/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników z terenu gminy Czersk osiągających wysokie wyniki sportowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. – Dz. U. z 2014 r., poz. 715 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.

W Uchwale nr XL/340/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników z terenu gminy Czersk osiągających wysokie wyniki sportowe wprowadza się następujące zmiany:

1) w tytule uchwały w miejsce zapisu „wstrzymywania i cofania” wprowadza się zapis „pozbawiania”,

2) w § 2 pkt. 2 w miejsce zapisu „wstrzymać” wprowadza się zapis „pozbawić”,

3) w § 4po słowach: „federacja sportu” dodaje się: „i osoby fizyczne.”

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kobierowski

Uzasadnienie

Zgodnie z wytycznymi Wydziału Nadzoru i Kontroli Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego należy wprowadzić zmiany do Uchwały nr XL/340/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników z terenu gminy Czersk osiągających wysokie wyniki sportowe.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za konieczne i uzasadnione.

Wnoszącym projekt uchwały jest Burmistrz Czerska.