zwiń
Pomor.2014.2579 w/s zmiany Uchwały Nr XX/146/12 Rady Miejsk... Wersja od: 2014-06-26

UCHWAŁA Nr XXXIX/331/14

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/146/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Czersk na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.), na wniosek Burmistrza Czerska

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.

Granice okręgów wyborczych numer 9, 17 i 20 określone w załączniku do Uchwały Nr XX/146/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Czersk na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2.

1. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Pomorskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Słupsku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady

Ireneusz Bojanowski

Uzasadnienie

Ze względu ma oczywistą omyłkę pisarską w treści załącznika do Uchwały Nr XX/146/12 Rady Miejskiej z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Czersk na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wymaga on sprostowania.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały uważa się za konieczne i uzasadnione.

Wnoszącym projekt uchwały jest Burmistrz Czerska.

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/331/14Rady Miejskiej w Czerskuz dnia 26 czerwca 2014 r.

PO DZIAŁ GMINY NA OKRĘGI WYBORCZE, OKREŚLENIE ICH GRANIC I NUMERÓW

ORAZ USTALENIE LICZBY RADNYCH WYBIERANYCH W KAŻDYM OKRĘGU

Numer okręgu wyborczegoGranice okręgu wyborczegoLiczba wybieranych radnych w okręgu wyborczym
91. Sołectwo Rytel (miejscowość: Rytel – ulice: 22 Lutego, Brzezina, Brzozowa, Chłopowska, Czesława Wycecha, Jodłowa, Krótka, Księdza Kowalkowskiego, Kwiatowa, Leśna, Letniskowa, Malinowa, Nowa Wieś, Odrodzenia, Okrężna, Ostrowska, Rodzinna, Rynkowa, Sosnowa, Sportowa, Szkolna, Wczasowa, Władysława Reszki, Wydmowa, Żwirowa, Plażowa, Księdza Gracjana Nagierskiego, Księdza Władysława Kaszczyca, Krokusowa, Różana, Liliowa).1
171. Osiedle Nr 3 (miejscowość: Czersk - ulice: Augustyna Szpręgi, Blacharska, Cicha, Czereśniowa, Derdowskiego, Generała Bema, Kasztanowa, Księdza Pułkownika Wryczy, Leszczynowa, Morelowa, Orzechowa, Ottona Sabiniarza, Partyzantów, Piaskowa, Świerkowa, Targowa, Wiśniowa, Zacisze, Ignacego Klińskiego).1
201. Osiedle Nr 4 (miejscowość: Czersk - ulice: Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Długa, Floriana Ceynowy, Gajowa, Jagodowa, Jeżynowa, Kazimierza Jasnocha, Kazimierza Odnowiciela, Kazimierza Wielkiego, Ludwika Zabrockiego, Mieszka I, Porzeczkowa, Poziomkowa, Przemysła II, Truskawkowa, Tucholska, Władysława Łokietka, Wyzwolenia, Wydmowa, Agrestowa, Kazimierza Sprawiedliwego, Malinowa, Jana Kilińskiego).1