zwiń
Pomor.2015.483 w/s zmiany Uchwały nr XX/142/12 Rady Miejsk... Wersja od:

UCHWAŁA Nr III/36/15

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 28 stycznia 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XX/142/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 września 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Czersku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 49 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. – Dz. U. z 2013 r., poz. 217).

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.

Paragraf 11 Załącznika do Uchwały nr XX/142/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 września 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Czersku otrzymuje brzmienie:

㤠11.

Zatrudnienie Dyrektora Zakładu następuje poprzez nawiązanie stosunku pracy albo zawarcie umowy cywilnoprawnej na czas określony.”

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kobierowski

Uzasadnienie

Uchwalenie zmiany Statutu SP ZOZ w Czersku wynika z konieczności dostosowania jego treści do art. 49 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

W podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zatrudnienie dyrektora zakładu następuje poprzez nawiązanie stosunku pracy albo zawarcie umowy cywilnoprawnej na czas określony tj. 6 lat bądź 8 lat, jeżeli do osiągnięcia wieku emerytalnego pracownikowi brakuje nie więcej niż 2 lata.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za konieczne i uzasadnione.

Wnoszącym projekt uchwały jest Burmistrz Czerska.