zwiń
Pomor.2014.2159 w/s zmiany Uchwały Nr XXXIII/260/13 Rady Mi... Wersja od: 2015-01-01

UCHWAŁA Nr XXXVIII/322/14

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 22 maja 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/260/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Czersk

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. – Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.

W Uchwale nr XXXIII/260/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Czersk wykreśla się § 8 ust. 3.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady

Ireneusz Bojanowski

Uzasadnienie

Proponowana zmiana Uchwały nr XXXIII/260/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Czersk umożliwi wyłączenie nieruchomości letniskowych ze zorganizowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Odbiór odpadów z tej zabudowy będzie mógł odpowiadać rzeczywistym potrzebom osób użytkujących nieruchomości okresowo.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały uważa się za konieczne i uzasadnione.

Wnoszącym projekt uchwały jest Burmistrz Czerska.