zwiń
Pomor.2015.1819 w/s szczegółowego sposobu i zakresu świadcz... Wersja od:

UCHWAŁA Nr VI/62/15

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 14 maja 2015 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 6r ust. 3, 3b, 3c i 3d oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.

1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zwanych dalej „właścicielami nieruchomości” oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Ze zorganizowanego systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy Czersk, wyłączone są nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (np. podmioty prowadzące działalność gospodarczą, instytucje, stowarzyszenia). Właściciele tych nieruchomości, na których powstają odpady komunalne zobowiązani są do podpisania we własnym zakresie umów na odbiór odpadów z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej na terenie gminy Czersk. Ich wykaz udostępnia się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Czersku.

3. Nieruchomości stanowiące domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, zwane dalej nieruchomościami letniskowymi, użytkowane jedynie przez część roku objęte są zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych.

4. Nieruchomości o których mowa w ust. 3, jeśli wykorzystywane są całorocznie, należy traktować jak nieruchomości zamieszkałe.

5. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Czersk, odbierane są w każdej ilości powstałe w gospodarstwach domowych:

1) komunalne odpady zmieszane,

2) odpady ze szkła zebrane w sposób selektywny,

3) odpady z tworzywa sztucznego, papieru i tektury, metalu i opakowania wielomateriałowe zebrane w sposób selektywny,

4) odpady biodegradowalne i popioły zebrane w sposób selektywny,

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony, zebrane w sposób selektywny.

§2.

Odpady powstałe na terenie nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Czersk, przy jednoczesnym zadeklarowaniu selektywnego zbierania odpadów, będą traktowane jako odpady zmieszane a przy kolejnej zgłoszonej nieprawidłowości dotyczącej gromadzenia odpadów naliczona zostanie opłata wyższa tj. jak za odbiór odpadów zmieszanych.

§3.

Odpady komunalne powinny być odbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz letniskowych z następującą częstotliwością:

1) komunalne odpady zmieszane odbierane są od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym co najmniej 1 raz na 2 tygodnie, przy czym odbieranie następuje w ten sam dzień tygodnia,

2) komunalne odpady zmieszane odbierane są z nieruchomości letniskowych co najmniej 1 raz na 2 tygodnie, przy czym odbieranie następuje w ten sam dzień tygodnia w okresie wskazanym przez właściciela nieruchomości w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

3) komunalne odpady zmieszane odbierane są od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym co najmniej 1 raz w tygodniu, przy czym odbieranie następuje w ten sam dzień tygodnia,

4) odpady z papieru, tworzyw sztucznych, metalu oraz opakowań wielomateriałowych od właścicieli nieruchomości odbierane są co najmniej 2 razy na kwartał,

5) odpady ze szkła od właścicieli nieruchomości odbierane są co najmniej 2 razy na kwartał, w terminie odbioru odpadów wymienionych pkt. 4,

6) odpady biodegradowalne i popioły odbierane są od właścicieli nieruchomości co najmniej 1 raz na 2 tygodnie. W okresie grzewczym, od października do kwietnia, popioły należy gromadzić w przeznaczonym do tego celu pojemniku, z kolei w okresie od maja do września należy go przeznaczyć do gromadzenia odpadów biodegradowalnych. W przypadku gromadzenia popiołów w pojemniku powstające na terenie nieruchomości odpady biodegradowalne należy zbierać selektywnie w workach. Popioły powstające poza okresem grzewczym (w okresie od maja do września) należy wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane,

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony odbierane są od właścicieli nieruchomości co najmniej 2 razy w roku, w okresie wiosennym oraz jesiennym, zgodnie z ustalonym harmonogramem odbioru tych odpadów. Odbiorowi podlegają te odpady, które zostały wystawione przed posesję do krawędzi jezdni lub w miejscu usytuowania pojemników,

8) odbiór odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach, workach oraz odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego i opon odbywać się będzie bezpośrednio sprzed nieruchomości lub z wyodrębnionego i urządzonego przez właściciela nieruchomości miejsca dostępnego dla jednostki wywozowej, zlokalizowanego nie dalej niż 10 m od wejścia na posesję. Pojemniki, worki oraz odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny i opony powinny być wystawione w ww. miejscach w dniu odbioru, zgodnie z ustalonym harmonogramem, do godziny 6:00 lub w przypadku braku miejsca umożliwiającego dojazd, umieszczone przed posesją przy krawędzi jezdni, najwcześniej na 1 dzień przed terminem odbioru. Właściciele nieruchomości, na których przebywają swobodnie zwierzęta domowe i gospodarskie zobowiązani są do wystawiania odpadów poza teren posesji, w miejscu nie utrudniającym przejścia lub przejazdu,

9) harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zbieranych odpadów z papieru, tworzywa sztucznego, metalu, opakowań wielomateriałowych, szkła, odpadów biodegradowalnych, popiołu, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon odbieranych z posesji jest publikowany na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Czersku oraz dostarczany mieszkańcom w formie ulotki,

10) odbieranie odpadów odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorcę, z którym gmina zawarła umowę na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, udostępnionym właścicielom nieruchomości, z których odbiór ma być dokonywany.

§4.

1. Gmina Czersk przejmuje obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki, worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest utrzymywanie pojemników na odpady w odpowiednim stanie poprzez:

a) wrzucanie rodzaju i ilości odpadów wyłącznie do pojemników do nich przeznaczonych w celu zapobieżenia ich przeciążeniu oraz zapewnienia właściwego gromadzenia odpadów,

b) nie wrzucanie do pojemników gorącego popiołu.

3. Za uszkodzenia pojemników wynikające z ich normalnej eksploatacji oraz uszkodzenia powstałe podczas odbierania odpadów odpowiada właściciel pojemników.

§5.

1. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zwanym dalej PSZOK, poza ustalonym harmonogramem odbioru, przyjmowane są m.in. następujące rodzaje selektywnie zebranych odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy:

1) przeterminowane chemikalia, takie jak:

a) resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich,

b) rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam i opakowania po nich,

c) zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji,

d) zużyte oleje,

e) środki ochrony roślin oraz opakowania po nich,

2) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, termometry, przełączniki,

3) zużyte baterie i akumulatory,

4) zużyte pojemniki po tuszach i tonerach,

5) przeterminowane leki,

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

8) zużyte opony,

9) odpady zielone,

10) selektywnie zbierane odpady budowlano-rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne pochodzące z prac, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub na wykonanie, których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano-architektonicznej.

2. Adres i godziny otwarcia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych gmina podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Czersku oraz na tablicach ogłoszeń.

3. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

4. Obsługujący PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazują na to, że nie powstały one na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy lub jeśli odpady wymienione w ust. 1 dostarczone są przez mieszkańców nieposegregowane na poszczególne frakcje.

5. Odpady niebezpieczne typu przeterminowane leki i baterie można także wrzucać do oznakowanych pojemników, rozmieszczonych w wyznaczonych punktach na terenie gminy Czersk.

§6.

Określa się tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości wszelkich przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz prowadzącego PSZOK:

1) osobiście – w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czersku,

2) telefonicznie – pod numerami telefonów: (52) 3954848 lub (52) 3954849,

3) w formie pisemnej:

a) pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Czersku: ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk,

b) faksem pod numerem (52) 3954811,

c) na pocztę elektroniczną: odpady@czersk.pl, urzad_miejski@czersk.pl,

d) dostarczanej do siedziby Urzędu Miejskiego w Czersku.

§7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§8.

Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/321/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§9.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

§10.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kobierowski

Uzasadnienie

Zmiana ustawy z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.), wprowadzona nowelizacją z dn. 19 grudnia 2014 r., w art. 6j ust. 3b nałożyła na gminy obowiązek objęcia domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych. W niniejszej uchwale uwzględniono powyższe zapisy, jak również zawarto informacje dotyczące częstotliwości odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości letniskowych. Ponadto w § 4 doprecyzowano zakres obowiązków właściciela nieruchomości oraz właściciela pojemników na odpady w zakresie utrzymywania ich w odpowiednim stanie. Usunięto limit odpadów budowlano-rozbiórkowych dostarczanych do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wprowadzając jednocześnie wymóg dostarczania odpadów posegregowanych na poszczególne frakcje. Ww. ustawa, w art. 6r ust. 3d, wskazała konieczność określenia trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, co znalazło odzwierciedlenie w § 6 niniejszej uchwały.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uważa się za konieczne i uzasadnione.

Wnoszącym projekt uchwały jest Burmistrz Czerska.