zwiń
Pomor.2014.2160 w/s szczegółowego sposobu i zakresu świadcz... Wersja od: 2015-01-01

UCHWAŁA Nr XXXVIII/321/14

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 22 maja 2014 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 6 r ust. 3 i art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.

1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zwanych dalej „właścicielami nieruchomości” oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Ze zorganizowanego systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy Czersk, wyłączone są nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (np. podmioty prowadzące działalność gospodarczą, instytucje, stowarzyszenia). Właściciele tych nieruchomości, na których powstają odpady komunalne zobowiązani są do podpisania we własnym zakresie umów na odbiór odpadów z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej na terenie gminy Czersk. Ich wykaz udostępnia się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Czersku.

3. Nieruchomości letniskowe należy traktować, jako nieruchomości niezamieszkałe i stosować w stosunku do nich zapisy ust. 2.

4. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Czersk, odbierane są w każdej ilości powstałe w gospodarstwach domowych:

1) komunalne odpady zmieszane,

2) odpady ze szkła zebrane w sposób selektywny,

3) odpady z tworzywa sztucznego, papieru i tektury, metalu i opakowania wielomateriałowe zebrane w sposób selektywny,

4) odpady biodegradowalne i popioły zebrane w sposób selektywny,

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony pochodzące z samochodów osobowych, zebrane w sposób selektywny.

§2.

Odpady powstałe na terenie nieruchomości posegregowane  niezgodnie z zasadami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Czersk, przy jednoczesnym zadeklarowaniu selektywnego zbierania odpadów, będą traktowane jako odpady zmieszane, a przy kolejnej zgłoszonej nieprawidłowości dotyczącej gromadzenia odpadów naliczona zostanie opłata wyższa tj. jak za odbiór odpadów zmieszanych.

§3.

Odpady komunalne powinny być odbierane od właścicieli nieruchomości z następującą częstotliwością:

1) komunalne odpady zmieszane odbierane są od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym co najmniej 1 raz na 2 tygodnie, przy czym odbieranie następuje w ten sam dzień tygodnia,

2) komunalne odpady zmieszane odbierane są od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym co najmniej 1 raz w tygodniu, przy czym odbieranie następuje w ten sam dzień tygodnia,

3) odpady z papieru, tworzyw sztucznych, metalu oraz opakowań wielomateriałowych od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz wielorodzinnym odbierane są co najmniej 1 raz na 3 tygodnie,

4) odpady ze szkła od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz wielorodzinnym odbierane są co najmniej 2 razy na kwartał, w terminie odbioru odpadów wymienionych w ust. 3.

5) odpady biodegradowalne i popioły odbierane są od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz wielorodzinnym co najmniej 1 raz na 2 tygodnie. W okresie grzewczym, od października do kwietnia, popioły należy gromadzić w przeznaczonym do tego celu pojemniku, z kolei w okresie od maja do września należy go przeznaczyć do gromadzenia odpadów biodegradowalnych. W przypadku gromadzenia popiołów w pojemniku powstające na terenie nieruchomości odpady biodegradowalne należy zbierać selektywnie w workach. Popioły powstające poza okresem grzewczym (w okresie od maja do września) należy wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane,

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony odbierane są od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz wielorodzinnym co najmniej 2 razy w roku, w okresie wiosennym oraz jesiennym, zgodnie z ustalonym harmonogramem odbioru tych odpadów. Odbiorowi podlegają te odpady, które zostały wystawione przed posesję do krawędzi jezdni lub w miejscu usytuowania pojemników,

7) odbiór odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach, workach oraz odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego i opon odbywać się będzie bezpośrednio sprzed nieruchomości lub z wyodrębnionego i urządzonego przez właściciela nieruchomości miejsca dostępnego dla jednostki wywozowej, zlokalizowanego nie dalej niż 10 m od wejścia na posesję. Pojemniki, worki oraz odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny i opony powinny być wystawione w ww. miejscach w dniu odbioru, zgodnie z ustalonym harmonogramem, do godziny 600 lub w przypadku braku miejsca umożliwiającego dojazd, umieszczone przed posesją przy krawędzi jezdni, najwcześniej na 1 dzień przed terminem odbioru. Właściciele nieruchomości, na których przebywają swobodnie zwierzęta domowe i gospodarskie zobowiązani są do wystawiania odpadów poza teren posesji, w miejscu nie utrudniającym przejścia lub przejazdu,

8) harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zbieranych odpadów z papieru, tworzywa sztucznego, metalu, opakowań wielomateriałowych, szkła, odpadów biodegradowalnych, popiołu, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon odbieranych z posesji jest publikowany na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Czersku oraz dostarczany mieszkańcom w formie ulotki.

9) odbieranie odpadów odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorcę, z którym gmina zawarła umowę na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, udostępnionym właścicielom nieruchomości, z których odbiór ma być dokonywany.

§4.

Gmina Czersk przejmuje obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki, worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§5.

1. W punkcie zbiórki odpadów niebezpiecznych określonym dalej jako PZON, stanowiącym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, poza ustalonym harmonogramem odbioru, przyjmowane są m.in. następujące rodzaje odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy:

1) resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich,

2) rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam i opakowania po nich,

3) zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji,

4) środki ochrony roślin oraz opakowania po nich,

5) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, termometry, przełączniki,

6) baterie i akumulatory,

7) zużyte pojemniki po tuszach i tonerach,

8) zużyte oleje,

9) przeterminowane leki,

10) sprzęt elektryczny i elektroniczny,

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

12) opony,

13) odpady budowlano - rozbiórkowe w ilości do 500 kg na rok, pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych, z prac, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub na wykonanie, których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano - architektonicznej.

2. Adres i godziny otwarcia punktu selektywnego zbierania odpadów gmina podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Czersku, tablicach ogłoszeń oraz w Panoramie Czerska.

3. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

4. Obsługujący PZON może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazują na to, że nie powstały one na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

5. Odpady niebezpieczne typu przeterminowane leki i baterie można także wrzucać do oznakowanych pojemników, rozmieszczonych w wyznaczonych punktach na terenie gminy Czersk.

§6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§7.

Traci moc Uchwała Nr XXV/206/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady

Ireneusz Bojanowski

Uzasadnienie

W okresie pierwszych dziesięciu miesięcy od przejęcia przez gminę obowiązków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zaobserwowano konieczność dostosowania zapisów niniejszej uchwały do potrzeb mieszkańców oraz doprecyzowania niektórych zapisów.

Ze względu na konieczność okresowego ujednolicania tekstów aktów prawa miejscowego niniejszy projekt przygotowano w wersji jednolitej.

W stosunku do aktualnie obowiązującej uchwały dokonano zmiany zapisów § 1 ust. 3, zgodnie z którą nieruchomości letniskowe są traktowane jako nieruchomości niezamieszkałe a zatem podlegają wyłączeniu ze zorganizowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Doprecyzowano ponadto § 1 ust. 4 pkt. 5, wskazując, że odbieraniu podlegać będą opony pochodzące z samochodów osobowych, uniemożliwiając tym samym przekazywanie opon z pojazdów służących prowadzeniu działalności gospodarczej.

Z uwagi na liczne wnioski mieszkańców Gminy zwiększono dwukrotnie częstotliwość odbierania odpadów z papieru, tworzyw sztucznych, metalu oraz opakowań wielomateriałowych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych (§ 3. pkt. 3). Odpady ze szkła mają być odbierane w tej samej częstotliwości co dotychczas, przy czym termin ma przypadać w dniu odbioru odpadów z tworzyw sztucznych (§ 3. pkt. 4).

Na prośbę mieszkańców zabudowy wielorodzinnej wprowadzono wymóg odbierania odpadów zmieszanych z zabudowy wielorodzinnej w ten sam dzień tygodnia (§ 3 pkt. 2).

W § 3 pkt. 5 dodano informacje dotyczące gromadzenia odpadów biodegradowalnych i popiołów, wskazując, że pojemnik, który zimą służy gromadzeniu popiołów, w okresie od maja do września należy przeznaczyć do gromadzenia odpadów biodegradowalnych. Popioły powstające poza okresem grzewczym (w okresie od maja do września) mają trafiać do pojemnika na odpady zmieszane.

W niniejszym projekcie wprowadzono ponadto zastrzeżenie, by mieszkańcy, którzy nie wystawiają pojemników do gromadzenia odpadów poza posesję, umiejscowili je w dniu odbioru nie dalej, niż 10 m od wejścia na posesję. Dodano zapis, zgodnie z którym właściciele nieruchomości, na których przebywają swobodnie zwierzęta domowe i gospodarskie zobowiązani będą do wystawiania odpadów poza teren posesji, w miejscu nie utrudniającym przejścia lub przejazdu (§ 3 pkt. 7).

Dokonano również zmiany § 5. ust. 2 wskazujący, że adres i godziny otwarcia punktu selektywnego zbierania odpadów będą publikowane na tablicach ogłoszeń oraz w Panoramie Czerska zamiast w ulotce z harmonogramem wywozu odpadów.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały uważa się za konieczne i uzasadnione.

Wnoszącym projekt uchwały jest Burmistrz Czerska.