zwiń
w/s określenia szczegółowych zasad i trybu... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XXVIII/271/17

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 16 lutego 2017 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. – Dz. U. z 2016 r., poz. 176 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.

Określa się szczegółowe zasady i tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2.

Traci moc Uchwała Nr XL/340/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników z terenu gminy Czersk osiągających wysokie wyniki sportowe

§3.

Wykonanie uchwały powierza  się Burmistrzowi Czerska.

§4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kobierowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/271/17Rady Miejskiej w Czerskuz dnia 16 lutego 2017 r.

Zasady i tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe

§1.

Stypendium sportowe finansowane ze środków Gminy Czersk, przeznacza się dla osób osiągających wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

§2.

1. Stypendium sportowe, zwane dalej „stypendium”, mogą otrzymać zawodnicy w dyscyplinie olimpijskiej bądź paraolimpijskiej za osiągnięte wysokie wyniki sportowe.

2. Przez wysokie wyniki sportowe rozumie się:

- zdobycie medalu olimpijskiego,

- zdobycie medalu w mistrzostwach świata i Europy,

- zdobycie medalu w mistrzostwach Polski,

- powołanie do kadry narodowej,

- powołanie do kadry województwa.

3. Stypendium, o którym mowa w ust. 1 może być przyznane:

1) na pisemny wniosek klubu sportowego, związku sportowego, trenera lub osoby fizycznej zwanego/zwanej dalej „wnioskodawcą”,

2) z własnej inicjatywy Burmistrza Czerska.

4. Wniosek o którym mowa w ust. 3 pkt.1 musi zawierać:

a) dane osobowe zawodnika: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL, aktualny adres zamieszkania,

b) określenie wnioskodawcy i jego adres,

c) opis uzyskanego przez zawodnika wyniku sportowego uprawniającego do ubiegania się o stypendium sportowe,

d) załącznik w postaci oficjalnego protokołu z zawodów, na których zawodnik osiągnął wymagany wynik, lub innego dokumentu potwierdzającego osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego.

5. Wnioski należy składać do 31 stycznia danego roku za osiągnięte wysokie wyniki sportowe określone w ust. 1 i 2 w poprzednim roku kalendarzowym.

6. Za wyniki osiągnięte w roku 2016 wnioski należy złożyć do dnia 30 kwietnia 2017 r.

§3.

1. Stypendium przyznaje oraz pozbawia go Burmistrz Czerska.

2. Wysokość stypendium ustalana jest przez Burmistrza indywidualnie w stosunku do osiągniętego wyniku sportowego na podstawie zweryfikowanych dokumentów przedłożonych przez wnioskodawcę.

3. W przypadku osiągnięcia przez zawodników w ciągu roku dwóch lub więcej wysokich wyników sportowych może być przyznane jedno najkorzystniejsze stypendium za najwyższe osiągnięcie sportowe uzyskane w danym roku.

4. Stypendium zostaje przyznane na okres 6 miesięcy w wysokości określonej w paragrafie 4. i będzie wypłacane na rachunek bankowy wskazany przez stypendystę lub w kasie Urzędu Miejskiego w Czersku do ostatniego dnia każdego miesiąca.

§4.

1. Miesięczna wysokość stypendium brutto za:

a) medal olimpijski – 700 zł,

b) medal w mistrzostwach świata i Europy – 700 zł,

c) medal w mistrzostwach Polski – 500 zł,

d) powołanie do kadry narodowej – 400 zł,

e) powołanie do kadry województwa – 200 zł.

§5.

1 . Burmistrz Czerska pozbawia zawodnika stypendium sportowego w przypadku, gdy zawodnik:

a) zaprzestał uprawiania sportu w związku z którym otrzymał stypendium,

b) został zawieszony w prawach zawodnika,

c) został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

2. Pozbawienie zawodnika stypendium sportowego następuje z początkiem miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności, o których mowa w ust. 1.

3. Decyzję o pozbawieniu zawodnika stypendium sportowego podejmuje Burmistrz z własnej inicjatywy lub na uzasadniony wniosek wnioskodawcy lub osoby trzeciej.

4. Wnioskodawca i zawodnik jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Burmistrza Czerska o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na pozbawienie zawodnika stypendium sportowego.

§6.

Zawodnik, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolność ta została potwierdzona orzeczeniem lekarskim wydanym przez uprawnionego lekarza specjalistę w zakresie medycyny sportowej, może być wypłacane stypendium sportowe przez okres niezdolności, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące.

Uzasadnienie

W związku z pismem (nr PR Pa 76.2016) Prokuratury Rejonowej w Chojnicach z dn. 13.12.2016 r. istnieje konieczność dostosowania zapisów niniejszej uchwały do obowiązującego stanu prawnego, w tym szczegółowego ustalenie wysokości stypendium w powiązaniu z wynikiem sportowym i dyscypliną sportu.

Wnoszącym projekt uchwały jest Burmistrz Czerska.