zwiń
Pomor.2010.47.843 w/s wprowadzenia zakazu spożywania napojów... Wersja od: 2010-04-16

UCHWAŁA Nr XL/398/10

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 18 lutego 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Czersk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. —Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. — Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1. Na obszarze Gminy Czersk wprowadza się stały zakaz spożywania napojów alkoholowych:

1) w punktach sprzedaży detalicznej oraz hurtowej z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do spożycia napojów alkoholowych na miejscu,

2) na terenie obiektów sportowych z wyłączeniem imprez, na które wydano jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,

3) w obrębie kąpielisk publicznych,

4) w obrębie miejsc pamięci narodowej i cmentarzy.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.