zwiń
w/s zasad udzielania dotacji celowej na dof... Wersja od:

BR.0007.129.2019

UCHWAŁA XIV/175/19

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czersk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm. ) i art. 400 a ust. 1 pkt 8 oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. – Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z e zm.), zgodnie z art. 7 ust. 3 i 3 a oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. j. – Dz. U . z 2018 r., poz. 362 z e zm.), po zgłoszeniu projektu uchwały Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa

Rada Miejska uchwala, co następuje :

§1.

Określa się zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czersk , w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§2.

Traci moc Uchwała N r VI/35/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu postepowania przy udzielaniu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§4.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie do wniosków złożonych po dniu 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Przytarski

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Nr XIV/175/19

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 26 listopada 2019 r.

Zalacznik1.pdf

Uzasadnienie

Podjęcie działań w zakresie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest wynika z konieczności realizacji „Krajowego Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”, w którym wskazano, iż do zadań samorządu gminnego należy przygotowanie i aktualizacja programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Celem przedmiotowego programu jest zaplanowanie bezpiecznego dla zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego usunięcia wyrobów zawierających azbest z obszaru G miny do końca 2032 r.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz przez Urząd Ochrony   Konkurencji   i   Konsumentów.   Zgłoszone   uwagi   zostały   uwzględnione.