zwiń
Pomor.2015.1023 w/s zmiany statutów ośrodków kultury Wersja od:

UCHWAŁA Nr IV/41/15

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie zmiany statutów ośrodków kultury

Na podstawie art. 9 ust. 1 i 2, art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. - Dz. U. z 2012 r., poz. 406 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.),

Rada Miejska, uchwala co następuje:

§1.

1. W statucie Ośrodka Kultury w Czersku zatwierdzonym Uchwałą nr XXXII/304/09 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia statutów Ośrodka Kultury w Czersku i Ośrodka Kultury w Łęgu wprowadza się następującą zmianę: w całej treści statutu w miejsce zapisu „Społeczna Rada Programowa” wprowadza się zapis „Społeczna Rada Kultury Gminy Czersk”.

2. W statucie Ośrodka Kultury w Rytlu zatwierdzonym Uchwałą nr XXIX/275/09 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Ośrodka Kultury w Rytlu wprowadza się następującą zmianę: w całej treści statutu w miejsce zapisu „Społeczna Rada Programowa” wprowadza się zapis „Społeczna Rada Kultury Gminy Czersk”.

3. W statucie Ośrodka Kultury w Łęgu zatwierdzonym Uchwałą nr XXXII/304/09 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia statutów Ośrodka Kultury w Czersku i Ośrodka Kultury w Łęgu wprowadza się następującą zmianę: w całej treści statutu w miejsce zapisu „Społeczna Rada Programowa” wprowadza się zapis „Społeczna Rada Kultury Gminy Czersk”.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kobierowski

Uzasadnienie

Ustanowienie Społecznej Rady Kultury Gminy Czersk, jako organu doradczego wszystkich gminnych instytucji kultury ma na celu optymalizację współpracy instytucji kultury. Powyższa zmiana spowoduje powstanie jednej Rady dla wszystkich jednostek kultury działających na terenie gminy Czersk.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały uważa się za uzasadnione i konieczne.

Wnoszącym projekt uchwały jest Burmistrz Czerska.