zwiń
Pomor.2015.858 w/s utworzenia odrębnego Obwodu Głosowania... Wersja od:

UCHWAŁA Nr IV/40/15

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie utworzenia odrębnego Obwodu Głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2015 roku

Na podstawie art. 12 § 4, § 10, § 11 § 12, § 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zm.), na wniosek Burmistrza Czerska

Rada Miejska, uchwala co następuje:

§1.

Dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2015 roku tworzy się w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Chojnicach mieszczącym się w Czersku odrębny Obwód Głosowania i nadaje się mu numer 15.

§2.

Siedziba obwodowej komisji wyborczej dla obwodu, o którym mowa w § 1, znajduje się w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Chojnicach mieszczącym się w Czersku, przy ul. Dworcowej 29.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kobierowski

Uzasadnienie

Ustawa Kodeks wyborczy nakazuje utworzenie obwodów głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym oraz w oddziale zewnętrznym takiego zakładu, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców.

Numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby komisji obwodowych ustala na wniosek Burmistrza rada gminy w drodze uchwały podjętej najpóźniej na 35 dni przed datą wyborów.

Z pisemnej informacji Aresztu Śledczego w Chojnicach wynika, że w dniu 10 maja 2015 roku na terenie jednostki w Czersku będzie przebywało co najmniej 15 wyborców.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały uważa się za konieczne i uzasadnione.

Wnoszącym projekt uchwały jest Burmistrz Czerska.