zwiń
. w/s zmiany Zarządzenia Nr 584/17 Burmistrza... Wersja od:

ZARZĄDZENIE Nr 638/17

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 584/17 Burmistrza Czerska z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie określenia podstawowej kwoty dotacji na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 78c ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. – Dz. u z 2016 r., poz. 1943 ze zm.) oraz Uchwały nr XXV/234/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Czersk dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół oraz placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie gminy Czersk oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, w związku z: Ustawą budżetową na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.108), Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017 oraz Uchwałą Nr XXIX/291/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

zarządzam, co następuje:

§1.

W Zarządzeniu Nr 584/17 Burmistrza Czerska z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie określenia podstawowej kwoty dotacji na rok 2017 § 1 otrzymuje brzmienie:

„W roku budżetowym 2017 kwota roczna dotacji podstawowej wynosi dla:

„W roku budżetowym 2017 kwota roczna dotacji podstawowej wynosi dla:

a) przedszkoli: 7.501,69 zł,

b) oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych: 7.709,37 zł,

c) dla szkół podstawowych położonych na terenach wiejskich lub posiadających filie na terenach wiejskich: 8.189,18 zł.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza – Grzegorzowi Klauzie.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uzasadnienie

Obowiązek aktualizacji podstawowych kwot dotacji wynika z art. 89c ust. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. – Dz. u z 2016 r., poz. 1943 ze zm.).

Podstawowe kwoty dotacji wymienione w niniejszym zarządzeniu wyliczono na podstawie:

Uchwały nr XXVI/244/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie

uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2017 ze zmianami,

Metryczki subwencji oświatowej 2017,

Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2016 r.

Z uwagi na powyższe wydanie niniejszego zarządzenia uważa się za konieczne i uzasadnione.