zwiń
. w/s zmiany Zarządzenia Nr 584/17 Burmistrza... Wersja od:

ZARZĄDZENIE Nr 794/17

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 30 października 2017 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 584/17 Burmistrza Czerska z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie określenia podstawowej kwoty dotacji na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 1775), art. 78c ust. 3 pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. – Dz. u z 2016 r., poz. 1943 ze zm.) oraz Uchwały nr XXV/234/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Czersk dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół oraz placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie gminy Czersk oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, w związku z: Ustawą budżetową na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz.108), Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017 oraz Uchwały Nr XXVI/244/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Czersk na 2017 rok ze zm.

§1.

W Zarządzeniu Nr 584/17 Burmistrza Czerska z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie określenia podstawowej kwoty dotacji na rok 2017

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„W roku budżetowym 2017 kwota roczna dotacji podstawowej wynosi dla:

a) przedszkoli: 8.303,30 zł,

b) oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych: 6.296,90 zł”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

Statystyczna liczba uczniów obliczona wg Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2016 r. (2/3 liczby uczniów) i Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2017 r. (1/3 liczby uczniów) wynosi:

a) punkt przedszkolny: 17 uczniów,

b) przedszkola: 572 uczniów, w tym 510 uczniów w przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Czersk,

c) oddziały przedszkole zorganizowane w szkołach podstawowych: 83 uczniów, w tym 69 uczniów w placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Czersk,

d) szkoły podstawowe: 1.558 uczniów, w tym 1.548 uczniów w placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Czersk,

e) oddziały gimnazjalne: 637 uczniów, w tym 620 uczniów w placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Czersk.”

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza – Grzegorzowi Klauzie.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Czerska

Jolanta Fierek

Uzasadnienie

Obowiązek aktualizacji podstawowych kwot dotacji i statystycznej liczby uczniów wynika z art. 78c ust. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. – Dz. u z 2017 r., poz. 1943 ze zm.). Podstawowe kwoty dotacji wymienione w niniejszym zarządzeniu wyliczono na podstawie: Uchwały nr XXVI/244/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2017 ze zmianami, Metryczki subwencji oświatowej 2017, Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2016 r. Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2017 r.

Z uwagi na powyższe wydanie niniejszego zarządzenia uważa się za konieczne i uzasadnione.