zwiń
Pomor.2014.3997 w/s ustalenia trybu udzielania i rozliczani... Wersja od: 2014-12-06

UCHWAŁA Nr XLI/350/14

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych niesamorządowych i niepublicznych szkół podstawowych, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. - Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.

Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych niesamorządowych i niepublicznych szkół podstawowych, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§3.

Traci moc Uchwała nr V/30/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji szkołom i przedszkolom publicznym prowadzonym przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego.

§4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Ireneusz Bojanowski

Uzasadnienie

W związku ze zgłoszeniem dotyczącym zamiaru uruchomienia w Czersku niepublicznego przedszkola, które zgodnie z zapowiedzią właścicieli powinno rozpocząć działalność jeszcze w bieżącym roku, powstała potrzeba kompleksowego uregulowania zasad dotowania i rozliczania oraz kontrolowania dotacji dla niesamorządowych podmiotów prowadzących placówki oświatowe. Jak dotąd jedyną organizacją otrzymującą z gminy dotację i prowadzącą oświatową jednostkę było Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Odrach i Rozwoju Lokalnego. Obecnie, aby zgodnie z ustawą o systemie oświaty możliwe było uruchomienie należnego dotowania szkół i przedszkoli niepublicznych, niezbędne stało się wdrożenie niniejszego uregulowania.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za konieczne i uzasadnione.

Wnoszącym projekt uchwały jest Burmistrz Czerska.

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XLI/350/14Rady Miejskiej w Czerskuz dnia 30 października 2014 r.

Tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielonych dla publicznych niesamorządowych i niepublicznych szkół podstawowych, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Czersk przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego

Rozdział I

Udzielanie dotacji

§1.

1. Niepublicznym przedszkolom przysługuje na każdego ucznia dotacja z budżetu gminy w wysokości 75% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu prowadzonym przez gminę.

2. Publiczne oddziały przedszkolne funkcjonujące w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez organy inne niż gmina Czersk, otrzymują dotację na każdego ucznia z budżetu gminy w wysokości 100% wydatków bieżących gminy ponoszonych na jednego ucznia w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej prowadzonym przez gminę.

3. Osobom prowadzącym niepubliczne wychowanie przedszkolne w zespołach wychowania przedszkolnego oraz punktach przedszkolnych przysługuje na każdego ucznia dotacja z budżetu gminy w wysokości 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu prowadzonym przez gminę.

4. Osobom prowadzącym publiczne wychowanie przedszkolne w zespołach wychowania przedszkolnego oraz punktach przedszkolnych przysługuje na każdego ucznia dotacja z budżetu gminy w wysokości 50% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu prowadzonym przez gminę.

5. Dotacje mogą być przeznaczone wyłącznie na cele określone w art. 80 ust. 3d i art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty z tym, że pod pojęciem wydatków bieżących rozumie się kategorie wydatków określone w art. 236 ust. 2 i 3 pkt 1-6 ustawy o finansach publicznych.

6. Niepublicznym szkołom podstawowym przysługuje na każdego ucznia dotacja z budżetu gminy w wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.

7. W przypadku gdy w szkołach i przedszkolach wymienionych w ust. 1, 2, 3, 4 znajdują się uczniowie niepełnosprawni, otrzymują one na każdego ucznia niepełnosprawnego dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.

8. Niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe, w tym z oddziałami integracyjnymi, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otrzymują dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej.

9. Publicznym szkołom podstawowym przysługuje na każdego ucznia dotacja z budżetu gminy w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez gminę.

10. W przypadku, gdy w szkołach wymienionych w ust. 9 znajdują się uczniowie uczący się języków mniejszości narodowych, otrzymują one na każdego ucznia uczącego się języka mniejszości narodowych i etnicznych dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na tego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.

§2.

Warunkiem otrzymania dotacji z budżetu gminy jest złożenie przez osobę prowadzącą publiczne niesamorządowe oraz niepubliczne placówki oświatowe pisemnego wniosku o przyznanie dotacji najpóźniej do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

§3.

1. Wysokość dotacji określona zostanie w ciągu 30 dni od dnia uchwalenia budżetu gminy na dany rok budżetowy na podstawie wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy.

2. Do czasu otrzymania metryczki subwencji oświatowej, obowiązującej w danym roku budżetowym wraz z określonym w niej wskaźnikiem korygującym dla danej jednostki samorządu terytorialnego, miesięczna dotacja wypłacana będzie w wysokości obowiązującej, w poprzednim roku budżetowym. Różnica dotacji dla poszczególnych typów i rodzajów placówek oświatowych zostanie skorygowana po wyliczeniu obowiązujących w danym roku kwot dotacji od dnia 1 stycznia danego roku kalendarzowego.

§4.

Kwota dotacji ustalana jest na podstawie informacji od osoby prowadzącej placówkę oświatową o faktycznej liczbie uczniów / wychowanków, przekazanej do dnia 15 każdego miesiąca, według stanu na 10 dzień miesiąca, zgodnie ze wzorem nr 2. Dane ujęte w informacji o faktycznej liczbie uczniów / wychowanków zawierają imię, nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania i są przekazywane w postaci listy zbiorczej.

Rozdział II

Rozliczenie dotacji

§5.

Dotacje przekazane z budżetu gminy dla publicznych niesamorządowych i niepublicznych placówek oświatowych przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, o których mowa w ustawie o systemie oświaty.

§6.

1. Kwota dotacji udzielona placówce oświatowej w danym roku budżetowym podlega rozliczeniu poprzez przedstawienie sprawozdania rocznego z wykorzystania dotacji do dnia 31 stycznia następnego roku budżetowego zgodnie ze wzorem nr 4.

2. Dotacja w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlega zwrotowi na rachunek bankowy Gminy Czersk w terminie do 31 stycznia następnego roku.

3. W przypadku likwidacji placówki rozliczenie dotacji następuje w terminie 30 dni od zakończenia działalności.

§7.

1. Publiczne niesamorządowe i niepubliczne placówki oświatowe zobowiązane są do prowadzania dokumentacji finansowo – księgowej w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych wydatków finansowanych z dotacji, przeznaczonej na daną placówkę.

2. Każdy z dowodów księgowych potwierdzający poniesione wydatki powinien być opatrzony na odwrocie pieczęcią placówki oświatowej oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje, w jakiej części poniesiony wydatek został sfinansowany z otrzymanej dotacji i jakie było przeznaczenie wydatku.

Rozdział III

Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji

§8.

1. Osoba prowadząca placówkę oświatową przedstawia sprawozdanie z wydatkowania otrzymanej dotacji do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który placówka otrzymała dotację.

2. Sprawozdanie powinno zawierać: nazwę placówki, wysokość otrzymanej dotacji i określenie za jaki miesiąc została ona wypłacona, wysokość dotacji narastająco od początku roku kalendarzowego oraz zestawienie dowodów księgowych, zgodnie ze wzorem nr 3.

§9.

Organowi dotującemu przysługuje w każdym czasie prawo do kontrolowania sposobu wykorzystania dotacji, w tym:

- dokumentacji finansowo – księgowej,

- podawanej przez placówkę oświatową liczby uczniów / wychowanków i przetwarzania ich danych osobowych, zgodnie z § 4 pkt 1 i 2 oraz dokumentów potwierdzających sposób ich ewidencjonowania w księdze uczniów / wychowanków i dziennikach lekcyjnych,

- dokumentacji przebiegu nauczania.

§10.

Do przeprowadzenia kontroli uprawnione są osoby legitymujące się imiennym pisemnym upoważnieniem Burmistrza Czerska, które są obowiązane okazać przez przystąpieniem do czynności kontrolnych.

§11.

1. Z przebiegu i wyników kontroli sporządza się protokół, który wraz z ewentualnymi uwagami podpisuje przedstawiciel kontrolowanego i kontrolujący.

2. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach, jeden dla kontrolowanego i jeden dla organu kontrolującego.

§12.

Zgłoszone do protokołu uwagi i zastrzeżenia organ kontrolujący rozpatruje niezwłocznie i o sposobie ich rozpatrzenia pisemnie informuje kontrolowanego.

§13.

1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Burmistrz Czerska kieruje do organu prowadzącego placówkę oświatową wystąpienie pokontrolne w terminie 14 dni od podpisania (lub odmowy podpisania) protokołu. Wystąpienie zawiera ocenę przedmiotu kontroli i wnioski pokontrolne.

2. Organ prowadzący placówkę oświatową obowiązany jest w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego do poinformowania na piśmie Burmistrza Czerska o sposobie usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XLI/350/14

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 30 października 2014 r.

Zalacznik1.pdf