zwiń
w/s przeprowadzenia konsultacji społecznych... Wersja od:

WO.0050.193.2020

ZARZĄDZENIE 523/20

BURMISTRZ A CZERSKA

z dnia 2 listopada 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czersk na lata 2021 – 2030

Na podstawie art. 5a ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U z 20 20 r., poz . 713 ze zm. ), a rt.  16b ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12   marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. – Dz. U. z 2020 r., poz. 1876), w związku z § 3 ust. 1 pkt   2 u chwały n r XXXVI/289/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Czersk (Dz. U. W. Pom. z 2014 r., poz. 1234)

zarządzam, co następuje:

§1.

Na wniosek Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku p ostanawiam o p rzeprowadzeni u konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Czersk, których przedmiotem jest projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czersk na lata 2021 – 20 30 .

§2.

Celem przeprowadzenia konsultacji jest poznanie stanowiska mieszkańców Gminy Czersk w sprawie, o której mowa w § 1.

§3.

1. Projekt strategii, o którym mowa w § 1 zostanie wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku ul. Przytorowa 22 , w godzinach pracy ośrodka oraz udostępniony na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku a także na stronie interneto wej Urzędu Miejskiego w Czersku i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czersku.

2. Wnioski i uwagi do projekt u strategii, o którym mowa w § 1 , można składać w formie pisemnej za pośrednictwem:

1) poczty tradycyjnej kierowanej na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Przytorowa 22 , 89-650 Czersk , z dopiskiem na kopercie : „Konsultacje Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czersk na lata 2021 – 20 30 ”,

lub

2) poczty elektroniczn ej na adres: sekretariat@mgopsczersk.pl , w w iadomości zatytułowanej : „Konsultacje Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czersk na lata 2021 – 20 30 ”,

w terminie od 23 do 30 listopada 2020 r. – liczy się data wpływu.

§4.

Konsultacje skierowane są do wszystkich pełnoletnich mieszkańców Gminy Czersk.

§5.

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione:

1) Radzie Miejskiej, łącznie z projektem uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czersk na lata 2021 – 2030,

2) mieszkańcom Gminy, w terminie 30 dni od daty zakończenia konsultacji.

§6.

Osobą koordynującą i odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku Anna Bielawska-Jutrzenka .

§7.

Wykonanie Zarząd zenia powierzam Zastępcy Burmistrza .

§8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej .

Z up. Burmistrza

Zastępca Burmistrza

Bogumiła Ropińska