zwiń
Pomor.2014.4064 w/s zmiany Uchwały nr XXII/166/12 Rady Miej... Wersja od: 2014-12-09

UCHWAŁA Nr XLI/349/14

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/166/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Czersk"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. - Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.

W załączniku do Uchwały nr XXII/166/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czersk”, § 5 otrzymuje brzmienie:

"Sposób ustalenia miesięcznej wysokości stypendium szkolnego określa poniższa tabela, w której „s” stanowi kwotę określoną w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 ze zm.)"

Wielkość dochodu netto na jednego członka

w rodzinie

Kwota stypendium szkolnego
od 0 do 200 złdo 2 s
powyżej 200 do 456 zł0,8 s – 1,5 s

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Ireneusz Bojanowski

Uzasadnienie

Zmiany w Regulaminie mają na celu zapewnienie możliwości pełnego wykorzystania dotacji przeznaczonej na stypendia szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Czersk.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.

Wnoszącym projekt uchwały jest Burmistrz Czerska.