zwiń
Pomor.2014.2215 w/s miejscowego planu zagospodarowania prze... Wersja od: 2014-07-09

UCHWAŁA Nr XXXVIII/325/14

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 22 maja 2014 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Starogardzkiej i Podgórnej w Czersku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. - Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§1.

1.  Po stwierdzeniu, że uchwalany plan nie narusza ustaleń Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czersk uchwalonej Uchwałą Nr XXXVI/301/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 lutego 2014 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Starogardzkiej i Podgórnej w Czersku, zwany dalej planem.

2.  Załączniki do uchwały stanowią:

1) załącznik nr 1 do uchwały zawierający rysunek planu w skali 1:1000 z wyrysem ze Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w skali 1:25 000,

2) załącznik nr 2 do uchwały zawierający rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu,

3) załącznik nr 3 do uchwały zawierający rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§2.

1.  Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

2) symbolu terenu – rozumie się przez to identyfikacyjne, liczbowo - literowe oznaczenie terenu,

3) działce – należy przez to rozumieć część terenu wyznaczoną liniami podziału wewnętrznego, zabudowaną lub przeznaczoną do zabudowy na cele określone w planie,

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, w której może być umieszczona ściana budynku bez prawa przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej dróg i linii elektroenergetycznych (nie dotyczy elementów architektonicznych jak balkon, wykusz, gzyms, okap dachu, podokienniki oraz inne detale),

5) zachowaniu istniejących obiektów – należy przez to rozumieć możliwość ich remontowania, przebudowę, rozbudowę i nadbudowę z zachowaniem ustalonych warunków i parametrów,

6) modernizacji - należy przez to rozumieć unowocześnienie, uwspółcześnienie obiektów w zakresie wymiany materiałów i urządzeń,

7) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.

2. Pojęcia i określenia użyte w ustaleniach planu, a nie zdefiniowane powyżej należy rozumieć zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na dzień uchwalenia planu.

§3.

1.  Ustalenie przeznaczenia oraz zasad zabudowy, obsługi i zagospodarowania terenu następuje w oparciu o:

1) oznaczenia graficzne planu, określone w rozdziale 2 uchwały i na rysunku planu,

2) ustalenia planu określone w rozdziałach 3 i 4 uchwały.

2. Ustalenia tekstowe planu zapisane są w układzie:

1) ustaleń ogólnych obowiązujących na całym obszarze planu,

2) ustaleń szczegółowych dla poszczególnych terenów oznaczonych symbolami liczbowo - literowymi.

3. Ustalenia ogólne zapisane są w następującej formie:

1) przeznaczenie terenu,

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu,

7) granice i sposoby zagospodarowania terenu i obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów,

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości,

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy,

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji,

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej,

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu,

13) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

4. Ustalenia szczegółowe zapisane są w formie wynikającej ze specyfiki poszczególnych terenów.

Rozdział 2

Oznaczenia graficzne

§4.

Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami:

1) granica opracowania planu,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu ściśle określone,

3) linie podziału wewnętrznego terenów o tym samym przeznaczeniu ściśle określone,

4) nieprzekraczalne linie zabudowy z zastrzeżeniem następujących sytuacji,

a) w przypadku likwidacji lub przełożenia odcinków linii elektroenergetycznych nieprzekraczalne linie zabudowy od tych urządzeń przestają obowiązywać,

b) nieprzekraczalna linia zabudowy określona na terenach 1MN, 4MN/U, 6U/MN, 7MN/U i 9MN od drogi krajowej nr 22 (KDGP) obowiązuje do czasu realizacji obwodnicy miasta, po wykonaniu której nową zabudowę należy sytuować w odległości nie mniejszej niż 5,0 m od południowo - wschodniej granicy wymienionych terenów,

5) symbole terenów.

Rozdział 3

Ustalenia ogólne

§5.

1.  Ustalenia ogólne obowiązują dla całego terenu w granicach planu, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej.

2.  Przeznaczenie terenów:

1) dla każdego terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi ustala się jego przeznaczenie określone w ustaleniach szczegółowych i na rysunku planu symbolem liczbowo - literowym,

2) oznaczenie na rysunku planu funkcji terenu symbolem literowym bez numeru odnosi się do terenu poza granicami planu i ma charakter informacyjny,

3) w granicach opracowania planu ustala się następujące przeznaczenie terenów:

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem MN,

b) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczone symbolem MW,

c) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami oznaczone symbolem MN/U,

d) tereny usług z funkcją mieszkaniową oznaczone symbolem U/MN,

e) tereny obiektów produkcyjnych, składów i usług oznaczone symbolem P/U,

f) tereny rezerw komunikacyjnych oznaczone symbolem K,

g) tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbolem KDW,

h) tereny publicznych dróg pieszo - jezdnych oznaczonych symbolem KDX.

3.  Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) obowiązuje:

a) lokalizacja zabudowy (rozbudowy) w części terenu wyznaczonej nieprzekraczalną linią zabudowy, określoną na rysunku planu z zastrzeżeniem sytuacji określonych w § 4 pkt 4,

b) ujednolicony charakter zabudowy na poszczególnych działkach,

c) wysokie walory architektoniczne budynków w zakresie formy i materiałów wykończeniowych elewacji, obiektów małej architektury, urządzeń rekreacji i innych elementów zagospodarowania terenu,

d) realizacja ogrodzeń ażurowych z wykluczeniem prefabrykowanych przęseł betonowych,

e) zakaz realizacji garaży blaszanych,

2) dopuszcza się sytuowanie bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną budynków gospodarczych i garaży.

4.  Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) teren objęty planem znajduje się w granicach obszaru ostoi PLB 220009 Natura 2000 Bory Tucholskie, obowiązują zakazy i nakazy określone przepisami odrębnymi,

2) na całym obszarze objętym planem obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, z wyłączeniem infrastruktury technicznej,

3) obowiązuje zachowanie ukształtowania terenu i istniejących zbiorników wodnych,

4) zaleca się utrzymanie istniejących form zieleni naturalnej (drzew, krzewów, roślinności niskiej) jako powierzchni biologicznie czynnej.

5.  Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.

6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: ustala się następujące wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) obowiązuje zakaz:

a) budowy ogrodzeń pełnych oraz ogrodzeń z prefabrykowanych przęseł betonowych oraz umieszczania reklam na ogrodzeniach,

b) lokalizacji wolnostojących reklam i tablic informacyjnych,

2) dopuszcza się:

a) realizację obiektów małej architektury,

b) reklamy związane z prowadzoną na miejscu działalnością:

- na budynkach usługowych i produkcyjnych nie większe niż 10% powierzchni przesłanianej elewacji,

- na budynkach mieszkalnych wyłącznie na ścianach szczytowych z ograniczeniem ich powierzchni do 10% przesłanianej elewacji.

7.  Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) wysokość budynków:

a) mieszkalnych i mieszkalno - usługowych – do 10,0 m,

b) gospodarczych i garaży krytych dachami wysokimi – do 6,0 m, krytych dachami płaskimi – do 4,0 m,

c) budynków produkcyjno - usługowych – do 12,0 m,

2) wysokość nowych ogrodzeń do – 1,60 m,

3) geometria dachów:

a) na budynkach mieszkalnych i mieszkalno - usługowych - dachy dwu - lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci 300 - 450,

b) na wolnostojących budynkach gospodarczych, usługowych i garażach – dachy dwu - lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci 300 - 450 lub dachy płaskie,

c) na budynkach gospodarczych i garażach usytuowanych bezpośrednio przy granicy działek – dachy płaskie lub jednospadowe,

d) na budynkach w zabudowie produkcyjno - usługowej – bez ograniczeń, w zależności od rodzaju działalności, technologii itp. uwarunkowań,

4) maksymalna powierzchnia zabudowy:

a) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 30% powierzchni działki,

b) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami – 40% powierzchni działki,

c) dla usług z funkcją mieszkaniową – 50% powierzchni działki,

d) dla terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów – 60% powierzchni działki,

e) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 40 %,

5) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego:

a) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 50% powierzchni działki,

b) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami – 40% powierzchni działki,

c) dla usług z funkcją mieszkaniową – 35% powierzchni działki,

d) dla terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy wielorodzinnej – 30% powierzchni działki,

6) intensywność zabudowy:

a) na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 0,1 - 0,9,

b) na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami – 0,2 - 1,0,

c) na terenie usług z funkcją mieszkaniową – 0,1 - 2,0,

d) na terenie obiektów produkcyjnych, składów i usług – 0,1 - 3,0.

8.  Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: nie ustala się.

9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym: nie wyznacza się terenów wymagających scalenia i podziału.

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

1) ustala się obszar ograniczonego użytkowania, jako pas terenu wzdłuż napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia szerokości po 5,0 m od osi linii, na którym obowiązuje zakaz jakiejkolwiek zabudowy i nasadzeń zieleni wysokiej, w przypadku likwidacji lub przełożenia linii ograniczenia przestaną obowiązywać,

2) inwestowanie na terenie przyległym do drogi krajowej nr 22 (KDGP) może wymagać jego szczególnego zagospodarowania w celu wyeliminowania uciążliwości z tytułu hałasu i innych uciążliwości, poprzez wprowadzenie w granicach poszczególnych działek pasa zieleni izolacyjnej o szerokości około 10,0 m, którą należy zrealizować na koszt inwestora lub jego następców prawnych.

11.  Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji:

1) obowiązuje klasyfikacja oraz szerokość w liniach rozgraniczających dróg określona w ustaleniach szczegółowych,

2) tereny w liniach rozgraniczających dróg przeznaczone są do ruchu i postoju pojazdów, ruchu pieszych, ścieżki rowerowej, lokalizacji infrastruktury technicznej,

3) w liniach rozgraniczających drogi dojazdowej dopuszcza się przykrawężnikowe miejsca postojowe,

4) obowiązuje zabezpieczenie miejsc postojowych w granicach działki według wskaźnika: minimum 2 miejsca postojowe, w tym garaż, dla domu jednorodzinnego i 3 miejsca postojowe na 100 m2 pow. użytkowej usług, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

12.  Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę:

a) zaopatrzenie w wodę docelowo z sieci komunalnej,

b) sieć wodociągową projektować w ciągach komunikacyjnych,

c) obowiązuje zapewnienie nieskażonej wody pitnej i technologicznej dla okresu ograniczonych dostaw,

d) dopuszcza się indywidualne ujęcia wody do czasu realizacji sieci komunalnej,

2) odprowadzenie ścieków sanitarnych:

a) odprowadzenie ścieków sanitarnych docelowo do gminnej kanalizacji sanitarnej,

b) kanalizację sanitarną projektować w ciągach komunikacyjnych,

c) do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza się bezodpływowe, szczelne zbiorniki ścieków,

d) po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej obowiązuje podłączenie do niej wszystkich obiektów i likwidacja zbiorników bezodpływowych,

3) odprowadzenie wód opadowych:

a) odprowadzenie wód opadowych do gruntu lub do kanalizacji deszczowej,

b) obowiązuje podczyszczanie wód opadowych z powierzchni utwardzonych dróg, parkingów i placów w stopniu określonym przepisami odrębnymi,

4) zaopatrzenie w energię elektryczną: projektowanymi liniami kablowymi nn wyprowadzonymi z istniejącej stacji „Czersk Podgórna” i projektowanej stacji transformatorowej kontenerowej zlokalizowanej na terenie oznaczonym symbolem 11 E,

5) zaopatrzenie w energię cieplną:

a) zaopatrzenie w energię cieplną ze źródeł indywidualnych,

b) zakazuje się stosowania źródeł ciepła z czynnikami wysokoemisyjnymi,

c) dopuszcza się do ogrzewania budynków czynniki grzewcze jak: energia elektryczna, olej opałowy nisko siarkowy, gaz, węgiel spalany w piecach niskoemisyjnych, drewno lub inne odnawialne źródła energii,

6) telekomunikacja:

a) podłączenie do linii i urządzeń telekomunikacyjnych poprzez istniejącą i projektowaną sieć telekomunikacyjną lub za pomocą indywidualnych urządzeń,

b) nowe, rozbudowywane i wymieniane przewody telekomunikacyjne należy realizować jako linie kablowe,

c) lokalizacja sieci i urządzeń telekomunikacyjnych z zachowaniem przepisów odrębnych,

7) gospodarka odpadami stałymi:

a) w zakresie gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów komunalnych obowiązuje wstępna segregacja odpadów stałych w miejscu ich powstawania, gromadzenie w pojemnikach w obrębie poszczególnych działek i wywóz na wysypisko śmieci,

b) pozostałe odpady unieszkodliwiać zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

13.  Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenów.

14. Stawka procentowa służąca naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości 30%.

Rozdział 4

Ustalenia szczegółowe

§6.

1 MN:

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

2) obowiązuje obsługa komunikacyjna z przyległej ulicy pieszo - jezdnej 03 KDX oraz, wyłącznie dla działki o numerze ewidencyjnym 2295, z drogi krajowej nr 22 (KDGP) na warunkach i w uzgodnieniu z zarządcą drogi,

3) dopuszcza się:

a) zachowanie zabudowy istniejącej w granicach terenu z możliwością rozbudowy, przebudowy i modernizacji na warunkach jak dla nowej zabudowy,

b) lokal użytkowy wbudowany w budynek mieszkalny na nieuciążliwe usługi typu bytowego, jak drobny handel, działalność biurowa, gabinet lekarski itp. o powierzchni nie przekraczającej norm określonych prawem budowlanym.

§7.

2 MW:

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

2) obowiązuje obsługa komunikacyjna z przyległej ulicy pieszo - jezdnej 03 KDX,

3) dopuszcza się zachowanie istniejącego budynku z możliwością modernizacji.

§8.

3 U/MN:

1) przeznaczenie terenu: usługi z funkcją mieszkaniową,

2) przeznaczenie podstawowe: usługi,

3) przeznaczenie uzupełniające: funkcja mieszkaniowa,

4) obowiązuje obsługa komunikacyjna z ulicy pieszo - jezdnej 03 KDX,

5) dopuszcza się zachowanie istniejącego budynku z możliwością rozbudowy, przebudowy i modernizacji na warunkach jak dla nowej zabudowy.

§9.

4 MN/U:

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami,

2) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

3) przeznaczenie uzupełniające: usługi,

4) podział na działki budowlane według zasad określonych na rysunku planu orientacyjnymi liniami podziału wewnętrznego,

5) obowiązuje obsługa komunikacyjna z przyległej ulicy KDL (poza granicami planu) oraz z drogi krajowej nr 22 (KDGP) na warunkach i w uzgodnieniu z zarządcą drogi.

§10.

5 P/U:

1) przeznaczenie terenu: obiekty produkcyjne, składy i usługi,

2) obowiązuje obsługa komunikacyjna z przyległej ulicy KDL (poza granicami planu),

3) dopuszcza się:

a) funkcję mieszkaniową, jako towarzyszącą, ograniczoną do mieszkania dla właściciela,

b) zachowanie istniejącej zabudowy z możliwością rozbudowy, przebudowy i modernizacji na warunkach jak dla nowej zabudowy.

§11.

6 U/MN:

1) przeznaczenie terenu: usługi z funkcją mieszkaniową,

2) przeznaczenie podstawowe: usługi,

3) przeznaczenie uzupełniające: funkcja mieszkaniowa,

4) obowiązuje obsługa komunikacyjna z drogi krajowej nr22 (KDGP) na warunkach i w uzgodnieniu z zarządcą drogi,

5) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy z możliwością rozbudowy, przebudowy i modernizacji na warunkach jak dla nowej zabudowy.

§12.

7 MN/U:

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami,

2) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

3) przeznaczenie uzupełniające: usługi,

4) podział na działki budowlane według zasad określonych na rysunku planu orientacyjnymi liniami podziału wewnętrznego,

5) obowiązuje:

a) obsługa komunikacyjna z przyległej ulicy wewnętrznej 01KDW,

b) zakaz bezpośrednich zjazdów z drogi krajowej nr 22 (KDGP).

§13.

8 P/U:

1) przeznaczenie terenu: obiekty produkcyjne, składy i usługi,

2) obowiązuje:

a) obsługa komunikacyjna z przyległych ulic 01 KDD i 02 KDD,

b) oddanie do użytku projektowanych obiektów pod warunkiem wyprzedzającej budowy skrzyżowania drogi krajowej nr 22 z projektowaną drogą 01 KDW,

3) dopuszcza funkcję mieszkaniową jako towarzyszącą, ograniczoną do mieszkania dla właściciela.

§14.

9 MN:

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

2) podział na działki budowlane według zasad określonych na rysunku planu orientacyjnymi liniami podziału wewnętrznego,

3) obowiązuje obsługa komunikacyjna z przyległych ulic 01 KDW i 02 KDW oraz z drogi krajowej nr 22 (KDGP),

4) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy z możliwością rozbudowy, przebudowy i modernizacji na warunkach jak dla nowej zabudowy.

§15.

10 K:

1) przeznaczenie terenu: komunikacja,

2) rezerwa terenu na rozbudowę skrzyżowania.

§16.

11 E:

1) przeznaczenie terenu: elektroenergetyka,

2) obowiązuje:

a) lokalizacja kontenerowej stacji transformatorowej,

b) wysokość obiektu do 3,5 m,

c) obsługa komunikacyjna z drogi wewnętrznej 01 KDW.

§17.

01 KDW:

1) przeznaczenie terenu: komunikacja – droga wewnętrzna,

2) obowiązuje:

a) szerokość w liniach rozgraniczających 12,0 m,

b) w przekroju poprzecznym droga jedno jezdniowa z obustronnym lub jednostronnym chodnikiem.

3) dopuszcza się:

a) przekrój jednoprzestrzenny,

b) lokalizację stacji transformatorowej słupowej.

§18.

02 KDW:

1) przeznaczenie terenu: komunikacja – droga wewnętrzna,

2) obowiązuje:

a) szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 m,

b) w przekroju poprzecznym droga jedno jezdniowa z jednostronnym chodnikiem,

3) dopuszcza się przekrój jednoprzestrzenny.

§19.

03 KDX:

1) przeznaczenie terenu: komunikacja – droga publiczna pieszo-jezdna,

2) obowiązuje:

a) szerokość w liniach rozgraniczających 7,0 – 8,0 m,

b) przekrój jednoprzestrzenny.

Rozdział 5

Przepisy końcowe

§20.

Traci moc Uchwała Nr XLII/409/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Starogardzkiej i Podgórnej w Czersku (Dz .Urz. Woj. Pom. Nr 82, poz.1465).

§21.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§22.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Ireneusz Bojanowski

Uzasadnienie

Podstawę do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi:

Uchwała nr VII/44/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk w rejonie ulic Starogardzkiej i Podgórnej w Czersku.

Przeprowadzono analizę zgodności projektu planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Projekt planu uzyskał wymagane ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uzgodnienia i opinie. Był wyłożony do wglądu publicznego. Wykonano prognozę oddziaływania na środowisko.

Tryb formalno - prawny przewidziany ustawą został wyczerpany, co pozwala na podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały uważa się za konieczne i uzasadnione.

Wnoszącym projekt uchwały jest Burmistrz Czerska.

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/325/14

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 22 maja 2014 r.

Zalacznik1.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/325/14Rady Miejskiej w Czerskuz dnia 22 maja 2014 r.

Rozstrzygnięcie

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

W okresie wyłożenia do publicznego wglądu w dniach od 28 marca 2014r. do 17 kwietnia 2014 r. oraz 14 dni po nim następujących nie złożono żadnych uwag do projektu przedmiotowego planu.

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/325/14Rady Miejskiej w Czerskuz dnia 22 maja 2014 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania


I.  Sposób realizacji inwestycji:

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców stanowią, zgodnie z art. 7 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) zadania własne gminy.

Do zadań własnych gminy należy realizacja:

- gminnych dróg publicznych,

- wodociągów,

- kanalizacji sanitarnej.

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w planie obejmują:

1) traktowane jako zadania wspólne inwestycje w granicach linii rozgraniczających poszczególnych ulic, obejmujące wybudowanie ulicy wraz z oświetleniem, uzbrojeniem podziemnym, zielenią,

2) inwestycje realizowane poza liniami rozgraniczającymi ulic w przypadku braku możliwości zlokalizowania sieci infrastruktury technicznej w ulicach.


II. Zasady finansowania zadań inwestycyjnych:

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, ujętych w planach miejscowych podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885), przy czym:

1) Wydatki majątkowe gminy określa uchwała Rady Miejskiej „Wieloletnia prognoza finansowa”.

2) Wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy ustala się w uchwale budżetowej.

3) Zadania w zakresie budowy dróg finansowane będą przez budżet gminy lub na podstawie porozumień z innymi podmiotami.

4) Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej będą finansowane na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) ze środków budżetu gminy lub poprzez partnerstwo publiczno-prywatne.

Zadania w zakresie budowy sieci elektroenergetycznej i gazowej będą finansowane na podstawie art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, ze zm.).