zwiń
Pomor.2014.1582 w/s zmiany Uchwały nr XXII/184/12 Rady Miej... Wersja od: 2014-03-27

UCHWAŁA Nr XXXVII/306/14

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/184/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Czersk na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 12 § 2 i § 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyboczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zm.) art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.

W załączniku do Uchwały nr XXIII/184/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Czersk na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych wprowadza się następującą zmianę:

- dla obwodu głosowania nr 5 ustala się siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej w Liceum Ogólnokształcącym im. Wincentego Pola w Czersku, ul. Szkolna 3, 89 - 650 Czersk.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§3.

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Pomorskiemu w Gdańsku i Komisarzowi Wyborczemu w Słupsku.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Ireneusz Bojanowski

Uzasadnienie

W Uchwale nr XXIII/184/12 Rady Miejskiej w Czersku, jako siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej w obwodzie głosowania nr 5 wskazano "Zespół Szkół Licealnych w Czersku". Ponieważ na dzień dzisiejszy nie istnieje Zespół Szkół Licealnych lecz Liceum Ogólnokształcące, wymagane jest uaktualnienie przedmiotowej uchwały.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały uważa się za konieczne i uzasadnione.

Wnoszącym projekt uchwały jest Burmistrz Czerska.