zwiń
Pomor.2014.3950 w/s uznania dębu szypułkowego za pomnik prz... Wersja od: 2014-12-05

UCHWAŁA Nr XLI/348/14

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie uznania dębu szypułkowego za pomnik przyrody

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) i art. 44 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.

Uznaje się za pomnik przyrody dąb szypułkowy o obwodzie pnia 410 cm, mierzonym na wysokości 130 cm, znajdujący się na działce ewidencyjnej nr 138/3, obręb Będźmierowice, Gmina Czersk.

§2.

1. W stosunku do pomnika wprowadza się następujące zakazy:

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania,

2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby w zasięgu systemu korzeniowego drzewa,

3) dokonywania zmian stosunków wodnych w zasięgu systemu korzeniowego drzewa, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej lub wodnej,

4) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych,

5) umieszczania tablic reklamowych.

2. Zakazy o których mowa w ust. 1 nie dotyczą:

1) prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, po uzgodnieniu z organem ustanawiającym pomnik przyrody,

2) realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z organem ustanawiającym pomnik przyrody,

3) likwidacji nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Ireneusz Bojanowski

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Rada Miejska uzyskała kompetencje do ustanawiania pomników przyrody. Gatunek drzewa, obwód pnia i lokalizacja zostały określone w § 1 niniejszej uchwały. Postępowanie w sprawie ustanowienia drzewa pomnikiem przyrody wszczęto na wniosek radnego Rady Miejskiej w Czersku Pana Zbigniewa Bielawskiego, który uzasadniał go rozmiarami pnia i korony drzewa . Wymieniony w § 1 uchwały dąb szypułkowy spełnia formalne jak i faktyczne warunki do uznania go za pomnik przyrody. Stanowi on cenny element przyrody, a także posiada walory estetyczne. Oznacza się dobrym stanem zdrowotnym, okazałym wzrostem, pięknym pokrojem i sędziwym wiekiem. Objęcie drzewa ochroną prawną pozwoli zwiększyć nadzór nad jego utrzymaniem i pielęgnacją.

Stosownie do art. 44 ust. 3a ustawy o ochronie przyrody projekt uchwały został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku, pismo RDOŚ-Gd-PNII.623.25.2014.EK.1 z dnia 01.10.2014 r.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za uzasadnione.

Wnoszącym projekt uchwały jest Burmistrz Czerska.