zwiń
. w/s określenia kryteriów oraz punktów za po... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XXXVII/349/17

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów oraz punktów za poszczególne kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Czersk, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 131 ust.4 – 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Czersk ustala się następujące kryteria wraz z liczbą punktów:

1) oboje rodziców/opiekunów prawnych kandydata pracuje – 4 pkt,

2) uczęszczanie starszego rodzeństwa kandydata do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego – 2 pkt.

§2.

Dokumentem potwierdzającym kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 1 jest oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o zatrudnieniu.

1. Potwierdzenia spełniania kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 2 dokonuje dyrektor przedszkola

lub szkoły na podstawie dokumentacji przedszkola/szkoły lub oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kobierowski

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 131 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (t. j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej albo publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria organu prowadzącego.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.

Wnoszącym projekt uchwały jest Burmistrz Czerska.