zwiń
Pomor.2014.1610 w/s ustalenia opłat za świadczenia przedszk... Wersja od: 2014-05-02

UCHWAŁA Nr XXXVII/307/14

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Czersk, wykraczające poza podstawę programową

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 14 ust. 5 i ust. 5a w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. - Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz art. 12 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 827)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.

1. Gmina Czersk zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę świadczone przez przedszkola publiczne w wymiarze 5 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.

2. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka, o których mowa w ust. 1, obejmują realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej w odrębnych przepisach.

§2.

1. Za świadczenia nauczania, wychowania i opieki w czasie przekraczającym wymiar godzin, o którym mowa w § 1 ust. 1, wysokość opłat wynosi 1 zł za każdą godzinę zajęć.

2. Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia stanowi iloczyn liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu, opłaty wskazanej w ust. 1 oraz dziennej liczby godzin przekraczających wymiar, o którym mowa w § 1 ust. 1.

§3.

W przypadku gdy z usług przedszkoli prowadzonych przez Gminę Czersk korzysta jednocześnie więcej niż jedno dziecko z tej samej rodziny, opłatę o której mowa w § 2 obniża się o 50% za drugie dziecko a całkowicie zwalnia się z opłaty trzecie i kolejne dziecko.

§4.

Szczegółowy zakres świadczeń realizowanych przez przedszkola prowadzone przez Gminę Czersk oraz zasady odpłatności, o których mowa w § 2, a także opłat związanych z wyżywieniem dziecka w przedszkolu, określa umowa cywilno – prawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (prawnym opiekunem).

§5.

Traci moc Uchwała nr IX/67/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Czersk, wykraczające poza podstawę programową.

§6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. Czerska.

§7.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, z wyłączeniem § 3 uchwały, który wchodzi w życie od 1 września 2014 roku.

Przewodniczący Rady

Ireneusz Bojanowski

Uzasadnienie

W związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty przedmiotowa uchwała określa niezbędne zmiany w zakresie zasad odpłatności za świadczenia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze w przedszkolach. Z dniem 1 września 2013 r. opłaty pobierane od rodziców przez przedszkola za pobyt dziecka, w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie i opiekę (5 godz. dziennie), nie mogą być wyższe niż 1 zł za każdą godzinę. Zgodnie z polityką MEN celem tych zasad jest zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego oraz zapewnienie wszystkim dzieciom w wieku od 3 do 5 lat miejsca w różnych formach wychowania przedszkolnego.

Jednocześnie projekt niniejszej uchwały zawiera zasady obniżania i zwalniania z opłat w przypadku rodzin posyłających do przedszkola więcej niż jedno dziecko.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za konieczne i uzasadnione.

Wnoszącym projekt uchwały jest Burmistrz Czerska.