zwiń
Pomor.2015.1 w/s obniżenia ceny skupu 1 q żyta dla celów... Wersja od:

UCHWAŁA Nr II/13/14

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 23 grudnia 2014 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta dla celów wymiaru podatku rolnego

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm.) oraz Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 (M. P. z 2014 r., poz. 935)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.

Dla celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok na terenie gminy Czersk ustala się cenę skupu 1 q żyta na kwotę 57,00 zł.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kobierowski

Uzasadnienie

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U z 2013 r., poz. 1381 ze zm.) Rada Miejska jest uprawniona do obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego ogłoszonej na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W dniu 20 października 2014 r. Prezes GUS komunikatem (M.P. z 2014 r., poz. 935) ogłosił średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015, w wysokości 61,37 zł za dt, którą niniejszą uchwałą obniża się do kwoty 57,00 zł. (na 2014 r. z kwoty 69,28 zł obniżono do kwoty 57,00 zł za 1 q).

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za konieczne i uzasadnione.

Wnoszącym projekt uchwały jest Burmistrz Czerska.