zwiń
Pomor.2014.1583 w/s utworzenia odrębnego obwodu głosowania Wersja od: 2014-03-27

UCHWAŁA Nr XXXVII/305/14

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

Na podstawie art. 12 § 4, w związku z § 10, § 11 i § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t. j. - Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zm.), w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2014 r., poz. 231), na wniosek Burmistrza Czerska

Rada Miejska, uchwala co następuje:

§1.

Dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku tworzy się w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Chojnicach mieszczącym się w Czersku odrębny obwód głosowania i nadaje mu numer 15.

§2.

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej dla obwodu, o którym mowa w § 1, znajduje się w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Chojnicach mieszczącym się w Czersku, przy ul. Dworcowej 29.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady

Ireneusz Bojanowski

Uzasadnienie

Ustawa Kodeks wyborczy nakazuje utworzenie obwodów głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym oraz w oddziale zewnętrznym takiego zakładu, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców.

Numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby komisji obwodowych ustala na wniosek Burmistrza rada gminy w drodze uchwały podjętej najpóźniej na 35 dni przed datą wyborów.

Z pisemnej informacji Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Chojnicach mieszczącego się w Czersku wynika, że w dniu 25 maja 2014 roku na terenie jednostki będzie przebywało co najmniej 15 wyborców.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za konieczne i uzasadnione.

Wnoszącym projekt uchwały jest Burmistrz Czerska.