zwiń
. w/s określenia podstawowej kwoty dotacji na... Wersja od:

ZARZĄDZENIE Nr 846/18

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 22 stycznia 2018 r.

w sprawie określenia podstawowej kwoty dotacji na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203),w związku z Zarządzeniem Nr 798/17 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na 2018 rok oraz art. 240 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. – Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§1.

W roku budżetowym 2018 kwota roczna dotacji podstawowej wynosi dla:

a) przedszkoli: 7.717,68 zł,

b) oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych: 6.247,93 zł.

§2.

Statystyczna liczba uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Czersk wg Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2017 r. wynosi:

a) punkt przedszkolny: 14 uczniów,

b) przedszkola: 514 uczniów,

c) oddziały przedszkole zorganizowane w szkołach podstawowych: 98 uczniów,

d) szkoły podstawowe: 1673 uczniów,

e) gimnazja: 462 uczniów,

f) uczniowie objęci wczesnym wspomaganiem: 0,

g) wychowankowie lub uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych: 0.

§3.

Wskaźnik zwiększający dla szkoły podstawowej na terenach wiejskich wynosi Wzt = 1,322

§4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza – Grzegorzowi Klauzie.

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Czerska

Jolanta Fierek

Uzasadnienie

Z uwagi na powyższe wydanie niniejszego zarządzenia uważa się za konieczne i uzasadnione.