zwiń
Pomor.2014.3416 w/s określenia szczegółowych zasad i trybu... Wersja od: 2014-10-29

UCHWAŁA Nr XL/340/14

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 25 września 2014 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników z terenu gminy Czersk osiągających wysokie wyniki sportowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. - Dz. U. z 2014 r., poz. 715 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.

1. Burmistrz z własnej inicjatywy lub na wniosek uprawnionych podmiotów działających w obszarze kultury fizycznej, o których mowa w § 4, może przyznać indywidualne stypendia sportowe szczególnie uzdolnionym zawodnikom zamieszkałym w Gminie Czersk, osiągającym wybitne wyniki w konkurencjach indywidualnych lub zespołowych dyscyplin sportowych objętych programem olimpijskim, paraolimpijskim lub systemem współzawodnictwa Polskiej Federacji Sportu Młodzieżowego.

2. Burmistrz może przyznać stypendium sportowe zawodnikowi, który spełnia następujące kryteria:

a) został powołany do składu kadry narodowej olimpijskiej lub reprezentacji Polski i czynnie uczestniczył w zawodach (rozgrywkach) na poziomie międzynarodowym albo

b) jest aktualnym medalistą mistrzostw Polski.

§2.

1. Stypendium sportowe może być przyznane w danym roku budżetowym tylko jeden raz tej samej osobie.

2. Burmistrz z inicjatywy własnej lub na uzasadniony wniosek właściwego wydziału Urzędu Miejskiego w Czersku może wstrzymać stypendium sportowe dla zawodnika w przypadku:

a) nałożenia kar dyscyplinarnych,

b) podpisania kontraktu zawodniczego lub zawodowego z klubem lub związkiem sportowym gwarantującym stałe wynagrodzenie,

c) przerwania ciągłości treningu,

d) wycofania z reprezentacji kraju,

e) zawieszenia w prawach zawodnika przez organ statutowy właściwego związku sportowego.

§3.

1. Stypendium sportowe wypłacane jest w ramach środków przewidzianych na ten cel w uchwale budżetowej na dany rok.

2. Stypendium sportowe jest wypłacane jednorazowo lub w ratach w danym roku budżetowym i może wynosić łącznie do 4.000 zł brutto.

3. Wypłata stypendium następuje na podstawie zarządzenia Burmistrza.

§4.

Podmiotami uprawnionymi do występowania z wnioskami o przyznanie stypendiów sportowych są: kluby sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej, właściwe związki sportowe lub federacja sportu.

§5.

Wykonanie uchwały powierza  się Burmistrzowi Czerska.

§6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Ireneusz Bojanowski

Uzasadnienie

Ustawa o sporcie daje delegację organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego w zakresie ustalania zasad i trybu oraz wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.

Mając na uwadze wyniki sportowe osiągane przez zawodników z Gminy Czersk, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za konieczne i uzasadnione.

Wnoszącym projekt uchwały jest Burmistrz Czerska.