zwiń
Pomor.2014.1754 w/s miejscowego planu zagospodarowania prze... Wersja od: 2014-05-15

UCHWAŁA Nr XXXVII/312/14

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej we wsi Złotowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. - Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§1.

1.  Po stwierdzeniu, że uchwalany plan nie narusza ustaleń Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czersk uchwalonej Uchwałą Nr XXXVI/301/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 lutego 2014 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej we wsi Złotowo, zwany dalej planem.

2.  Załączniki do uchwały stanowią:

1) załącznik nr 1 - zawierający rysunek planu w skali 1:1000 z wyrysem ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy w skali 1:25 000,

2) załącznik nr 2 - zawierający rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu,

3) załącznik nr 3 - zawierający rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§2.

1.  Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

2) symbolu terenu – rozumie się przez to identyfikacyjne, liczbowo-literowe oznaczenie terenu,

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, w której może być umieszczona ściana budynku bez prawa przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej dróg i linii elektroenergetycznych (nie dotyczy elementów architektonicznych jak balkon, wykusz, gzyms, okap dachu, podokienniki oraz inne detale),

4) zachowaniu istniejących budynków – należy przez to rozumieć możliwość ich remontowania, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy z zachowaniem ustalonych warunków i parametrów,

5) modernizacji - należy przez to rozumieć unowocześnienie, uwspółcześnienie obiektów w zakresie wymiany materiałów i urządzeń,

6) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.

2. Pojęcia i określenia użyte w ustaleniach planu, a nie zdefiniowane powyżej należy rozumieć zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na dzień uchwalenia planu.

§3.

1.  Ustalenie przeznaczenia oraz zasad zabudowy, obsługi i zagospodarowania terenu następuje w oparciu o:

1) oznaczenia graficzne planu, określone w rozdziale 2 uchwały i na rysunku planu,

2) ustalenia planu określone w rozdziałach 3 i 4 uchwały.

2. Ustalenia tekstowe planu zapisane są w układzie :

1) ustaleń ogólnych obowiązujących na całym obszarze planu;

2) ustaleń szczegółowych dla poszczególnych terenów oznaczonych symbolami liczbowo - literowymi.

3. Ustalenia ogólne zapisane są w następującej formie:

1) przeznaczenie terenu,

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu,

7) granice i sposoby zagospodarowania terenu i obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów,

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości,

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy,

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji,

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej,

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu,

13) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

4. Ustalenia szczegółowe zapisane są w formie wynikającej ze specyfiki poszczególnych terenów.

Rozdział 2

Oznaczenia graficzne

§4.

Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami:

1) granica obszaru objętego planem,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy,

4) strefa ograniczonego użytkowania, nie obowiązuje strefa ograniczonego użytkowania od sieci infrastruktury technicznej w przypadku jej likwidacji,

5) symbole terenów.

Rozdział 3

Ustalenia ogólne

§5.

1.  Ustalenia ogólne obowiązują dla całego terenu w granicach planu, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej.

2.  Przeznaczenie terenów:

1) dla każdego terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi ustala się jego przeznaczenie określone w ustaleniach szczegółowych i na rysunku planu symbolem liczbowo - literowym,

2) w granicach opracowania planu ustala się następujące przeznaczenie terenów:

a) tereny zabudowy usługowej, składów, magazynów i obiektów produkcyjnych oznaczone symbolem U/P,

b) teren stacji paliw oznaczony symbolem KS,

c) teren infrastruktury technicznej (elektroenergetyka) oznaczony symbolem E,

d) teren publicznej drogi dojazdowej oznaczony symbolem KDD.

3.  Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) obowiązuje:

a) lokalizacja zabudowy w części terenu wyznaczonej nieprzekraczalną linią zabudowy, określoną na rysunku planu,

b) zabudowa o wysokich walorach w zakresie formy architektonicznej i materiałów wykończeniowych, obiektów małej architektury, urządzeń rekreacji i innych elementów zagospodarowania terenu,

c) realizacja ogrodzeń ażurowych z wykluczeniem prefabrykowanych przęseł betonowych,

2) dopuszcza się:

a) zachowanie istniejących budynków,

b) lokalizowanie szyldów mocowanych prostopadle do elewacji frontowej budynku,

c) umieszczanie reklam i tablic informacyjnych na elewacjach budynków w sposób dostosowany do wystroju architektonicznego,

d) lokalizację reklam wolnostojących na terenach przyległych do drogi krajowej nr 22 pod warunkiem uwzględnienia nieprzekraczalnej linii zabudowy,

3) zakaz lokalizowania w sąsiedztwie drogi krajowej nr 22 reklam emitujących światło zmienne m. in. typu LED.

4.  Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) teren objęty planem znajduje się w granicach obszaru ostoi PLB 220009 Natura 2000 Bory Tucholskie, obowiązują zakazy i nakazy określone przepisami odrębnymi,

2) zaleca się utrzymanie istniejących form zieleni naturalnej (drzew, krzewów, roślinności niskiej) jako powierzchni biologicznie czynnej.

5.  Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.

6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie ustala się.

7.  Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu – według ustaleń szczegółowych.

8.  Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: nie ustala się.

9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym: nie wyznacza się terenów wymagających scalenia i podziału.

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

1) ustala się obszar ograniczonego użytkowania jako pas terenu wzdłuż kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia szerokości po 1,5 m od osi linii, na którym obowiązuje zakaz jakiejkolwiek zabudowy i nasadzeń zieleni wysokiej; w przypadku likwidacji lub przełożenia linii ograniczenia przestaną obowiązywać,

2) inwestowanie na terenie przyległym do drogi krajowej nr 22 może wymagać jego szczególnego zagospodarowania w celu wyeliminowania uciążliwości z tytułu hałasu i innych uciążliwości, co stanowi zadanie własne inwestora.

11.  Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji:

1) obowiązuje klasyfikacja oraz szerokość w liniach rozgraniczających drogi określona w ustaleniach szczegółowych,

2) tereny w liniach rozgraniczających drogi przeznaczone są do ruchu i postoju pojazdów, ruchu pieszych, ścieżki rowerowej, lokalizacji infrastruktury technicznej,

3) w liniach rozgraniczających drogi dojazdowej dopuszcza się przykrawężnikowe miejsca postojowe,

4) obowiązuje zabezpieczenie miejsc postojowych w granicach działki według wskaźnika: minimum 3 miejsca postojowe na 100 m2 pow. użytkowej usług, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

12.  Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę:

a) zaopatrzenie w wodę z sieci komunalnej,

b) obowiązuje zapewnienie nieskażonej wody pitnej i technologicznej dla okresu ograniczonych dostaw,

c) dopuszcza się indywidualne ujęcia wody do czasu realizacji sieci komunalnej,

2) odprowadzenie ścieków sanitarnych:

a) odprowadzenie ścieków sanitarnych docelowo do gminnej kanalizacji sanitarnej,

b) do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza się bezodpływowe, szczelne zbiorniki ścieków,

3) odprowadzenie wód opadowych:

a) odprowadzenie wód opadowych do gruntu lub do kanalizacji deszczowej,

b) zakaz odprowadzania wód opadowych do systemu odwodnienia drogi krajowej nr 22 z terenów do niej przyległych,

c) obowiązuje podczyszczanie wód opadowych z powierzchni utwardzonych dróg, parkingów i placów w stopniu określonym przepisami odrębnymi,

4) zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanej kontenerowej stacji transformatorowej projektowanymi liniami kablowymi nn, dla zasilania projektowanej stacji należy wybudować linię kablową SN między istniejącymi liniami „Polna” i „ Starogardzka”, przy zapotrzebowanej mocy powyżej 100 kW przez jednego inwestora zasilanie przewiduje się z abonenckiej stacji transformatorowej zasilanej abonencką linią kablową SN,

5) zaopatrzenie w energię cieplną ze źródeł indywidualnych, jak: energia elektryczna, olej opałowy nisko siarkowy, gaz, węgiel spalany w piecach niskoemisyjnych, drewno lub inne odnawialne źródła energii,

6) telekomunikacja: lokalizacja sieci i urządzeń telekomunikacyjnych oraz stacji bazowych telefonii komórkowej z zachowaniem przepisów odrębnych,

7) gospodarka odpadami stałymi: wstępna segregacja odpadów komunalnych w miejscu ich powstawania, gromadzenie w pojemnikach i wywóz na wysypisko śmieci; pozostałe odpady unieszkodliwiać zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi,

8) lokalizacja infrastruktury technicznej wzdłuż drogi krajowej nr 22 z uwzględnieniem nieprzekraczalnej linii zabudowy.

13.  Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenów.

14. Stawka procentowa służąca naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości 30% .

Rozdział 4

Ustalenia szczegółowe

§6.

1) przeznaczenie terenu:

a) usługi, składy, magazyny, obiekty produkcyjne,

b) zakaz lokalizacji funkcji mieszkalnej,

2) obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) wysokość budynków - do 14 m,

b) wysokość ogrodzeń - do 1,6 m,

c) geometria dachów: dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci 50 – 450,

d) maksymalna powierzchnia zabudowy – 50% powierzchni działki,

e) intensywność zabudowy - 0,1 – 1,5,

f) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 25% powierzchni działki,

3) obsługa komunikacyjna z drogi dojazdowej, która będzie możliwa po wybudowania jej skanalizowanego skrzyżowania z drogą krajową nr 22 zgodnie z koncepcją uzgodnioną z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad O/Gdańsk pismem GDDKiA-O/Gd-Z-3ai-4251/55/dk22/2013 z dnia 15.05.2013 r. lub poprzez istniejący zjazd z drogi krajowej nr 22 poprzez teren 2KS,

4) na części terenu obowiązuje strefa ograniczonego użytkowania od kablowej linii elektroenergetycznej,

5) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej 1500 m2.

§7.

1) przeznaczenie terenu: stacja paliw z urządzeniami towarzyszącymi – część terenu istniejącej stacji, której druga część położona jest poza obszarem objętym planem,

2) obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) wysokość budynków - do 12 m,

b) geometria dachów: dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci 50 – 450,

c) szerokość elewacji frontowej - 13 – 30 m,

d) maksymalna powierzchnia zabudowy – 25% powierzchni terenu,

e) intensywność zabudowy - 0,1 – 0,4,

f) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 20% powierzchni terenu,

3) obowiązuje:

a) zachowanie z możliwością modernizacji i rozbudowy istniejących obiektów i urządzeń zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) zagospodarowania terenu wspólnie z terenem stacji nie objętym planem,

c) obsługa komunikacyjna z drogi krajowej nr 22,

4) dopuszcza się przejazd do terenu 1U/P istniejącym zjazdem z drogi krajowej.

§8.

1) przeznaczenie terenu: infrastruktura techniczna – elektroenergetyka,

2) stacja transformatorowa kontenerowa, złącze kablowe SN,

3) obowiązuje:

a) powierzchnia zabudowy do 8,5 m2,

b) wysokość obiektu do 3,5 m,

c) obsługa komunikacyjna z drogi 01 KDD,

4) dopuszcza się tymczasową lokalizację słupowej stacji transformatorowej.

§9.

1) przeznaczenie terenu: komunikacja – publiczna droga dojazdowa,

2) obowiązuje:

a) szerokość w liniach rozgraniczających 10 m,

b) b) w przekroju poprzecznym droga jedno jezdniowa z jednostronnym chodnikiem,

c) c) skrzyżowanie z drogą krajową nr 22 skanalizowane.

Rozdział 5

Przepisy końcowe

§10.

W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą traci moc Uchwała Nr XXXVI/255/97 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 4 lipca 1997 r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących fragmenty gminy Czersk (Dz. Urz. Województwa Bydgoskiego Nr 30, poz. 161 z 28 lipca 1997 r.).

§11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§12.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady

Ireneusz Bojanowski

Uzasadnienie

Podstawę do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi:

Uchwała Nr VIII/59/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Czersk we wsi Złotowo.

Przeprowadzono analizę zgodności projektu planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Projekt planu uzyskał wymagane ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uzgodnienia i opinie. Był wyłożony do wglądu publicznego. Wykonano prognozę oddziaływania na środowisko.

Tryb formalno - prawny przewidziany ustawą został wyczerpany, co pozwala na podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały uważa się za konieczne i uzasadnione.

Wnoszącym projekt uchwały jest Burmistrz Czerska.

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/312/14

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 27 marca 2014 r.

Zalacznik1.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/312/14

Rady Miejskiej w Czersku

z dnia 27 marca 2014 r.

Rozstrzygnięcie

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

W okresie wyłożenia do publicznego wglądu, w dniach od 14 października do 12 listopada 2013 r., oraz 14 dni po nim następujących zgłoszono do projektu planu jedną uwagę, dotyczącą dopuszczenia dojazdu do terenu usług i obiektów produkcyjnych w sposób dotychczasowy tj. przez teren istniejącej stacji paliw.

Uwaga została uwzględniona.

W okresie ponownego wyłożenia do publicznego wglądu w dniach od 3 lutego do 25 lutego 2014 r. oraz 14 dni po nim następujących żadnych uwag nie złożono.

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/312/14

Rady Miejskiej w Czersku

z dnia 27 marca 2014 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania


I.  Sposób realizacji inwestycji.

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców stanowią, zgodnie z art. 7 ust.1pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze. zm.) zadania własne gminy.

Do zadań własnych gminy należy realizacja:

- gminnych dróg publicznych,

- wodociągów,

- kanalizacji sanitarnej.

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w planie obejmują:

1) traktowane jako zadania wspólne inwestycje w granicach linii rozgraniczających poszczególnych ulic, obejmujące wybudowanie ulicy wraz z oświetleniem, uzbrojeniem podziemnym i zielenią,

2) inwestycje realizowane poza liniami rozgraniczającymi ulic w przypadku braku możliwości zlokalizowania sieci infrastruktury technicznej w ulicach.


II. Zasady finansowania zadań inwestycyjnych.

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, ujętych w planach miejscowych podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885), przy czym:

1) wydatki majątkowe gminy określa wieloletnia prognoza finansowa,

2) wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy ustala się w uchwale budżetowej,

3) zadania w zakresie budowy dróg finansowane będą przez budżet gminy lub na podstawie porozumień z innymi podmiotami,

4) zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej będą finansowane na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.), ze środków budżetu gminy lub poprzez partnerstwo publiczno - prywatne,

5) zadania w zakresie budowy sieci elektroenergetycznej będą finansowane na podstawie art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, ze. zm.).