zwiń
Pomor.2014.1754 w/s miejscowego planu zagospodarowania prze... Wersja od: 2014-05-15

UCHWAŁA Nr XXXVII/312/14

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej we wsi Złotowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. - Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§1.

1.  Po stwierdzeniu, że uchwalany plan nie narusza ustaleń Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czersk uchwalonej Uchwałą Nr XXXVI/301/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 lutego 2014 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej we wsi Złotowo, zwany dalej planem.

2.  Załączniki do uchwały stanowią:

1) załącznik nr 1 - zawierający rysunek planu w skali 1:1000 z wyrysem ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy w skali 1:25 000,

2) załącznik nr 2 - zawierający rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu,

3) załącznik nr 3 - zawierający rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§2.

1.  Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

2) symbolu terenu – rozumie się przez to identyfikacyjne, liczbowo-literowe oznaczenie terenu,

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, w której może być umieszczona ściana budynku bez prawa przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej dróg i linii elektroenergetycznych (nie dotyczy elementów architektonicznych jak balkon, wykusz, gzyms, okap dachu, podokienniki oraz inne detale),

4) zachowaniu istniejących budynków – należy przez to rozumieć możliwość ich remontowania, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy z zachowaniem ustalonych warunków i parametrów,

5) modernizacji - należy przez to rozumieć unowocześnienie, uwspółcześnienie obiektów w zakresie wymiany materiałów i urządzeń,

6) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.

2. Pojęcia i określenia użyte w ustaleniach planu, a nie zdefiniowane powyżej należy rozumieć zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na dzień uchwalenia planu.

§3.

1.  Ustalenie przeznaczenia oraz zasad zabudowy, obsługi i zagospodarowania terenu następuje w oparciu o:

1) oznaczenia graficzne planu, określone w rozdziale 2 uchwały i na rysunku planu,

2) ustalenia planu określone w rozdziałach 3 i 4 uchwały.

2. Ustalenia tekstowe planu zapisane są w układzie :

1) ustaleń ogólnych obowiązujących na całym obszarze planu;

2) ustaleń szczegółowych dla poszczególnych terenów oznaczonych symbolami liczbowo - literowymi.

3. Ustalenia ogólne zapisane są w następującej formie:

1) przeznaczenie terenu,

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu,

7) granice i sposoby zagospodarowania terenu i obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów,

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości,

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy,

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji,

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej,

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu,

13) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

4. Ustalenia szczegółowe zapisane są w formie wynikającej ze specyfiki poszczególnych terenów.

Rozdział 2

Oznaczenia graficzne

§4.

Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami:

1) granica obszaru objętego planem,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy,

4) strefa ograniczonego użytkowania, nie obowiązuje strefa ograniczonego użytkowania od sieci infrastruktury technicznej w przypadku jej likwidacji,

5) symbole terenów.

Rozdział 3

Ustalenia ogólne

§5.

1.  Ustalenia ogólne obowiązują dla całego terenu w granicach planu, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej.

2.  Przeznaczenie terenów:

1) dla każdego terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi ustala się jego przeznaczenie określone w ustaleniach szczegółowych i na rysunku planu symbolem liczbowo - literowym,

2) w granicach opracowania planu ustala się następujące przeznaczenie terenów:

a) tereny zabudowy usługowej, składów, magazynów i obiektów produkcyjnych oznaczone symbolem U/P,

b) teren stacji paliw oznaczony symbolem KS,

c) teren infrastruktury technicznej (elektroenergetyka) oznaczony symbolem E,

d) teren publicznej drogi dojazdowej oznaczony symbolem KDD.

3.  Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) obowiązuje:

a) lokalizacja zabudowy w części terenu wyznaczonej nieprzekraczalną linią zabudowy, określoną na rysunku planu,

b) zabudowa o wysokich walorach w zakresie formy architektonicznej i materiałów wykończeniowych, obiektów małej architektury, urządzeń rekreacji i innych elementów zagospodarowania terenu,

c) realizacja ogrodzeń ażurowych z wykluczeniem prefabrykowanych przęseł betonowych,

2) dopuszcza się:

a) zachowanie istniejących budynków,

b) lokalizowanie szyldów mocowanych prostopadle do elewacji frontowej budynku,

c) umieszczanie reklam i tablic informacyjnych na elewacjach budynków w sposób dostosowany do wystroju architektonicznego,

d) lokalizację reklam wolnostojących na terenach przyległych do drogi krajowej nr 22 pod warunkiem uwzględnienia nieprzekraczalnej linii zabudowy,

3) zakaz lokalizowania w sąsiedztwie drogi krajowej nr 22 reklam emitujących światło zmienne m. in. typu LED.

4.  Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) teren objęty planem znajduje się w granicach obszaru ostoi PLB 220009 Natura 2000 Bory Tucholskie, obowiązują zakazy i nakazy określone przepisami odrębnymi,

2) zaleca się utrzymanie istniejących form zieleni naturalnej (drzew, krzewów, roślinności niskiej) jako powierzchni biologicznie czynnej.

5.  Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.

6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie ustala się.

7.  Parametry i wskaźnikikształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu – według ustaleń szczegółowych.

8.  Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: nie ustala się.

9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym: nie wyznacza się terenów wymagających scalenia i podziału.

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

1) ustala się obszar ograniczonego użytkowania jako pas terenu wzdłuż kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia szerokości po 1,5 m od osi linii, na którym obowiązuje zakaz jakiejkolwiek zabudowy i nasadzeń zieleni wysokiej; w przypadku likwidacji lub przełożenia linii ograniczenia przestaną obowiązywać,

2) inwestowanie na terenie przyległym do drogi krajowej nr 22 może wymagać jego szczególnego zagospodarowania w celu wyeliminowania uciążliwości z tytułu hałasu i innych uciążliwości, co stanowi zadanie własne inwestora.

11.  Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji:

1) obowiązuje klasyfikacja oraz szerokość w liniach rozgraniczających drogi określona w ustaleniach szczegółowych,

2) tereny w liniach rozgraniczających drogi przeznaczone są do ruchu i postoju pojazdów, ruchu pieszych, ścieżki rowerowej, lokalizacji infrastruktury technicznej,

3) w liniach rozgraniczających drogi dojazdowej dopuszcza się przykrawężnikowe miejsca postojowe,

4) obowiązuje zabezpieczenie miejsc postojowych w granicach działki według wskaźnika: minimum 3 miejsca postojowe na 100 m2 pow. użytkowej usług, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

12.  Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę:

a) zaopatrzenie w wodę z sieci komunalnej,

b) obowiązuje zapewnienie nieskażonej wody pitnej i technologicznej dla okresu ograniczonych dostaw,

c) dopuszcza się indywidualne ujęcia wody do czasu realizacji sieci komunalnej,

2) odprowadzenie ścieków sanitarnych:

a) odprowadzenie ścieków sanitarnych docelowo do gminnej kanalizacji sanitarnej,

b) do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza się bezodpływowe, szczelne zbiorniki ścieków,

3) odprowadzenie wód opadowych:

a) odprowadzenie wód opadowych do gruntu lub do kanalizacji deszczowej,

b) zakaz odprowadzania wód opadowych do systemu odwodnienia drogi krajowej nr 22 z terenów do niej przyległych,

c) obowiązuje podczyszczanie wód opadowych z powierzchni utwardzonych dróg, parkingów i placów w stopniu określonym przepisami odrębnymi,

4) zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanej kontenerowej stacji transformatorowej projektowanymi liniami kablowymi nn, dla zasilania projektowanej stacji należy wybudować linię kablową SN między istniejącymi liniami „Polna” i „ Starogardzka”, przy zapotrzebowanej mocy powyżej 100 kW przez jednego inwestora zasilanie przewiduje się z abonenckiej stacji transformatorowej zasilanej abonencką linią kablową SN,

5) zaopatrzenie w energię cieplną ze źródeł indywidualnych, jak: energia elektryczna, olej opałowy nisko siarkowy, gaz, węgiel spalany w piecach niskoemisyjnych, drewno lub inne odnawialne źródła energii,

6) telekomunikacja: lokalizacja sieci i urządzeń telekomunikacyjnych oraz stacji bazowych telefonii komórkowej z zachowaniem przepisów odrębnych,

7) gospodarka odpadami stałymi: wstępna segregacja odpadów komunalnych w miejscu ich powstawania, gromadzenie w pojemnikach i wywóz na wysypisko śmieci; pozostałe odpady unieszkodliwiać zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi,

8) lokalizacja infrastruktury technicznej wzdłuż drogi krajowej nr 22 z uwzględnieniem nieprzekraczalnej linii zabudowy.

13.  Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenów.

14. Stawka procentowa służąca naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości 30% .

Rozdział 4

Ustalenia szczegółowe

§6.

1 U/P:

1) przeznaczenie terenu:

a) usługi, składy, magazyny, obiekty produkcyjne,

b) zakaz lokalizacji funkcji mieszkalnej,

2) obowiązujące parametry i wskaźnikikształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) wysokość budynków - do 14 m,

b) wysokość ogrodzeń - do 1,6 m,

c) geometria dachów: dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci 50 – 450,

d) maksymalna powierzchnia zabudowy – 50% powierzchni działki,

e) intensywność zabudowy - 0,1 – 1,5,

f) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 25% powierzchni działki,

3) obsługa komunikacyjna z drogi dojazdowej, która będzie możliwa po wybudowania jej skanalizowanego skrzyżowania z drogą krajową nr 22 zgodnie z koncepcją uzgodnioną z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad O/Gdańsk pismem GDDKiA-O/Gd-Z-3ai-4251/55/dk22/2013 z dnia 15.05.2013 r. lub poprzez istniejący zjazd z drogi krajowej nr 22 poprzez teren 2KS,

4) na części terenu obowiązuje strefa ograniczonego użytkowania od kablowej linii elektroenergetycznej,

5) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej 1500 m2.

§7.

2 KS:

1) przeznaczenie terenu: stacja paliw z urządzeniami towarzyszącymi – część terenu istniejącej stacji, której druga część położona jest poza obszarem objętym planem,

2) obowiązujące parametry i wskaźnikikształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) wysokość budynków - do 12 m,

b) geometria dachów: dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci 50 – 450,

c) szerokość elewacji frontowej - 13 – 30 m,

d) maksymalna powierzchnia zabudowy – 25% powierzchni terenu,

e) intensywność zabudowy - 0,1 – 0,4,

f) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 20% powierzchni terenu,

3) obowiązuje:

a) zachowanie z możliwością modernizacji i rozbudowy istniejących obiektów i urządzeń zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) zagospodarowania terenu wspólnie z terenem stacji nie objętym planem,

c) obsługa komunikacyjna z drogi krajowej nr 22,

4) dopuszcza się przejazd do terenu 1U/P istniejącym zjazdem z drogi krajowej.

§8.

3 E:

1) przeznaczenie terenu: infrastruktura techniczna – elektroenergetyka,

2) stacja transformatorowa kontenerowa, złącze kablowe SN,

3) obowiązuje:

a) powierzchnia zabudowy do 8,5 m2,

b) wysokość obiektu do 3,5 m,

c) obsługa komunikacyjna z drogi 01 KDD,

4) dopuszcza się tymczasową lokalizację słupowej stacji transformatorowej.

§9.

01 KDD:

1) przeznaczenie terenu: komunikacja – publiczna droga dojazdowa,

2) obowiązuje:

a) szerokość w liniach rozgraniczających 10 m,

b) b) w przekroju poprzecznym droga jedno jezdniowa z jednostronnym chodnikiem,

c) c) skrzyżowanie z drogą krajową nr 22 skanalizowane.

Rozdział 5

Przepisy końcowe

§10.

W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą traci moc Uchwała Nr XXXVI/255/97 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 4 lipca 1997 r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących fragmenty gminy Czersk (Dz. Urz. Województwa Bydgoskiego Nr 30, poz. 161 z 28 lipca 1997 r.).

§11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§12.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady

Ireneusz Bojanowski

Uzasadnienie

Podstawę do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi:

Uchwała Nr VIII/59/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Czersk we wsi Złotowo.

Przeprowadzono analizę zgodności projektu planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Projekt planu uzyskał wymagane ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uzgodnienia i opinie. Był wyłożony do wglądu publicznego. Wykonano prognozę oddziaływania na środowisko.

Tryb formalno - prawny przewidziany ustawą został wyczerpany, co pozwala na podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały uważa się za konieczne i uzasadnione.

Wnoszącym projekt uchwały jest Burmistrz Czerska.

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/312/14

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 27 marca 2014 r.

Zalacznik1.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/312/14Rady Miejskiej w Czerskuz dnia 27 marca 2014 r.

Rozstrzygnięcie

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

W okresie wyłożenia do publicznego wglądu, w dniach od 14 października do 12 listopada 2013 r., oraz 14 dni po nim następujących zgłoszono do projektu planu jedną uwagę, dotyczącą dopuszczenia dojazdu do terenu usług i obiektów produkcyjnych w sposób dotychczasowy tj. przez teren istniejącej stacji paliw.

Uwaga została uwzględniona.

W okresie ponownego wyłożenia do publicznego wglądu w dniach od 3 lutego do 25 lutego 2014 r. oraz 14 dni po nim następujących żadnych uwag nie złożono.

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/312/14Rady Miejskiej w Czerskuz dnia 27 marca 2014 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania


I.  Sposób realizacji inwestycji.

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców stanowią, zgodnie z art. 7 ust.1pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze. zm.) zadania własne gminy.

Do zadań własnych gminy należy realizacja:

- gminnych dróg publicznych,

- wodociągów,

- kanalizacji sanitarnej.

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w planie obejmują:

1) traktowane jako zadania wspólne inwestycje w granicach linii rozgraniczających poszczególnych ulic, obejmujące wybudowanie ulicy wraz z oświetleniem, uzbrojeniem podziemnym i zielenią,

2) inwestycje realizowane poza liniami rozgraniczającymi ulic w przypadku braku możliwości zlokalizowania sieci infrastruktury technicznej w ulicach.


II. Zasady finansowania zadań inwestycyjnych.

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, ujętych w planach miejscowych podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885), przy czym:

1) wydatki majątkowe gminy określa wieloletnia prognoza finansowa,

2) wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy ustala się w uchwale budżetowej,

3) zadania w zakresie budowy dróg finansowane będą przez budżet gminy lub na podstawie porozumień z innymi podmiotami,

4) zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej będą finansowane na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.), ze środków budżetu gminy lub poprzez partnerstwo publiczno - prywatne,

5) zadania w zakresie budowy sieci elektroenergetycznej będą finansowane na podstawie art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, ze. zm.).