zwiń
. w/s przyjęcia Programu „Czerska Karta Seniora” Wersja od:

BR.0007.83.2019

UCHWAŁA XI/129/19

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 30 lipca 2019 r.

w sprawie przyjęcia Programu „Czerska Karta Seniora”

N a podstawie art. 5c ust. 1 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. - Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. - Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.

Przyjmuje się Program „Czerska Karta Seniora” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§3.

1. U chwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w  Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

2. U chwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Przytarski

Załącznik

do U chwały N r XI/129/19

Rady Miejskiej w Czersku

z dnia 30 lipca 2019 r.

PROGRAM ”CZERSKA KARTA SENIORA”


I. Postanowienia ogólne

§1.

Program adresowany jest do seniorów, za których uznaje się , w rozumieniu niniejszej uchwały, osoby, które ukończyły 60 rok życia, zwane dalej „ Seniorami”.

§2.

Program „Czerska Karta Seniora” zwan y dalej „Programem” jest elementem polityki społecznej kreowanej i realizowanej przez Gminę Czersk i ma na celu:

1) poprawę warunków życia Seniorów,

2) zachęcenie Seniorów do aktywności i sprawności,

3) wzmocnienie kondycji ekonomicznej Seniorów,

4) ułatwienie dostępu Seniorom do usług, dóbr kultury, itp.,

5) kształtowanie pozytywnego wizerunku Seniorów,

6) podniesienie społecznej odpowiedzialności biznesu.

§3.

Cele programu, o których mowa w § 2, będą realizowane poprzez:

1) ułatwienie Seniorom dostępu do dóbr kultury, edukacji, sportu i rekreacji zarządzanych przez jednostki organizacyjne Gminy Czersk,

2) promocję i koordynowanie ulg adresowanych do Seniorów wśród partnerów programu,

3) angażowanie podmiotów komercyjnych w działania na rzecz społeczności lokalnej,

4) uwzględnienie wartościoraz potrzeb Seniorów w dokumentach strategicznych, programach i inicjatywach podejmowanych przez samorząd Gminy Czersk, we współpracy z pracodawcami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi,

5) budowanie przychylnego klimatu, sprzyjającego podejmowaniu korzystnych decyzji dla programów senioralnych,

6) współpracę ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi w realizacji promocji wsparcia i pomocy Seniorom,

7) organizację spotkań z wykorzystaniem medialnych, wizualnych i informacyjnych form promocji polityki i problematyki senioralnej,

8) rozwój wolontariatu zaangażowanego w rozwój i pomoc Seniorów.

§4.

1. Partnerem programu może być każda osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna lub   inna jednostka bądź podmiot, które przystąpią do współpracy w ramach Programu poprzez realizację określonych przez siebie ulg i preferencji w świadczonych przez siebie usługach na rzecz Seniorów legitymujących się kartą.

2. Partnerzy, którzy wyrażą chęć przystąpienia do Programu podpiszą z Burmistrzem Czerska porozumienie.

3. Podmiot, który przystąpi do Programu i podpisze porozumienie, o którym mowa w ust. 2 , będzie miał prawo umieszczać logo Programu w miejscu honorowania Czerskiej Karty Seniora, a także na swoich stronach internetowych i materiałach promocyjnych.

4. Wzór karty, porozumienia i logo Programu, o których mowa odpowiednio w ust. 1, 2 i 3 określi Burmistrz w drodze zarządzenia.

5. Aktualna lista partnerów biorących udział w Programie, będzie umieszcz o na na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Czersku.


II. Zasady przyznania Karty

§5.

1. Karta wydawana jest na   podstawie wniosku każdemu S eniorowi na stałe zamieszkałemu na terenie Gminy Czersk .

2. Karta nie jest kartą kredytową, płatniczą ani też nie zastępuje żadnej formy płatności.

3. Osoby wnioskujące o wydanie Karty zobowiązane są do wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku o wydanie karty zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

4. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Czersku w godzinach pracy U rzędu, za pośrednictwem poczty lub elektronicznie , jako skan podpisanego dokumentu.

5. Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Miejskim w Czersku oraz na stronie internetowej Urzędu.


III. Zasady wydawania Karty

§6.

1. Karta będzie wydawana przez Burmistrza Czerska nie później niż 3 miesiące od dnia złożenia kompletnego wniosku.

2. Karta wydawana będzie bezpłatnie wnioskodawcy lub osobie przez niego upoważnionej po okazaniu dowodu potwierdzającego tożsamość. Karta wydawana jest bezterminowo.

3. W przypadku utraty, zagubienia lub uszkodzenia Karty użytkownik zobowiązany jest do   niezwłocznego zawiadomienia pisemnego o tym fakcie Burmistrza Czerska.

4. W przypadku utraty, zagubienia lub uszkodzenia Karty , jej duplikat, z tym samym numerem, wydawany jest wniosek użytkownika. Wydanie duplikatu karty jest bezpłatne .

5. Zmiana danych osobowych posiadacza Karty wymaga wydania nowej Karty nie będącej duplikatem.

6. W przypadku nieodebrania Karty w terminie trzech miesięcy od daty z awiadomienia o możliwości jej odbioru Karta zostanie zniszczona.

7. W zór wniosku o wydanie karty lub jej duplikatu określi Burmistrz w drodze zarządzenia.


IV. Zasady korzystania z Karty

§7.

1. Korzystanie z ulg i zniżek na podstawie Karty możliwe jest wyłącznie z dowodem osobistym lub   innym dokumentem ze zdjęciem.

2. Użytkownik Karty może z niej zrezygnować w dowolnym momencie , po uprzednim zwróceniu Karty oraz złożeniu pisemnej rezygnacji w Urzędzie Miejskim w Czersku.

3. Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana lub udostępniana przez użytkownika innym, nieuprawnionym osobom.


V. Postanowienia końcowe

§8.

1. F irmy i instytucje, które są zainteresowane przystąpieniem do Programu mogą zgłaszać swoją chęć udziału poprzez wyrażenie deklaracji współpracy na rzecz Seniorów. Wzór deklaracji określi Burmistrz w drodze zarządzenia.

2. G mina Czersk nie ponosi odpowiedzialności za zniżki, ulgi i inne oferty proponowane posiadaczom Karty przez partnerów Programu.

3. G mina Czersk nie ponosi odpowiedzialności za udostępnianie Karty przez użytkownika osobom nieobjętym Programem.

4. Znalezioną Kartę należy zwrócić do Urzędu Miejskiego w Czersku.

§9.

1. Rada Miejska w Czersku uprawniona jest do wprowadzenia zmian w niniejszym Programie.

2. Rada Miejska w Czersku może zawiesić lub zakończyć Program Czerska Karta Seniora w   każdym momencie.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Burmistrz zobowiązany jest do zamieszczenia informacji o   zawieszeniu lub zakończeniu Programu na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czersku.

4. Program będzie podlegał monitorowaniu i ewaluacji.

Uzasadnienie

Na podstawie art.17 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych gminy należy „podejmowanie innych działań z zakresu pomocy społecznej wynikających z   rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych”.

Wprowadzenie Programu „Czerska Karta S eniora” umożliwi osobom w wieku powyżej 60 roku życia i zamieszkującym na terenie Gminy Czersk, skorzystani e z ulg i rabatów, których udzieliliby m.in. przedsiębiorcy, właściciele sklepów, restauratorzy (partnerzy programu).

Każdy senior po złożeniu wniosku otrzyma imienną kartę upoważniającą do korzystania z ulg zaproponowanych przez partnerów programu.