zwiń
Pomor.2015.2594 w/s zmiany uchwały nr XX/142/12 Rady Miejsk... Wersja od:

UCHWAŁA Nr VIII/83/15

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 20 lipca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XX/142/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 września 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Czersku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 42, art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. – Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.

Paragraf 10 Załącznika do Uchwały nr XX/142/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 września 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Czersku otrzymuje brzmienie:

§10.

§10

1. Organami Zakładu są:

1) Dyrektor zakładu,

2) Rada Społeczna Zakładu.

2. W przypadku, gdy Dyrektor Zakładu nie jest lekarzem tworzy się stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu ds. medycznych.”

§2.

W związku ze zmianą § 10 Statutu SP ZOZ ulega zmianie załącznik do Statutu – schemat organizacyjny SP ZOZ w Czersku, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

§5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr VIII/83/15

Rady Miejskiej w Czersku

z dnia 20 lipca 2015 r.

Zalacznik1.pdf

Uzasadnienie

Aktualnie obowiązujący statut SPZOZ nie przewiduje sytuacji, w której dyrektorem SP ZOZ zostaje osoba niebędąca lekarzem. Ustawa o działalności leczniczej w art. 49 nakazuje przeprowadzenie konkursu na stanowisko zastępcy kierownika podmiotu leczniczego w wypadku, gdy jego kierownikiem jest osoba nie będąca lekarzem. Aby przeprowadzić takie postępowanie należy wprowadzić do statutu zmianę tworzącą to stanowisko.

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały w tej sprawie uważa się za konieczne i uzasadnione.