zwiń
Pomor.2014.2577 w/s zmiany Uchwały nr XXXII/309/09 Rady Mie... Wersja od: 2014-08-12

UCHWAŁA Nr XXXIX/332/14

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/309/09 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie „Regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz nagród dla nauczycieli”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 30 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. - Dz. U. z 2014 r., poz. 191)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.

W Uchwale nr XXXII/309/09 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie „Regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz nagród dla nauczycieli”, w § 4 dokonuje się zmiany treści Tabeli dodatków funkcyjnych, która otrzymuje brzmienie:

„Tabela dodatków funkcyjnych

Lp.StanowiskoStawka miesięczna w zł
1.Dyrektor przedszkola, szkoły lub zespołu szkół:
- liczącego do 10 oddziałów,500 - 1500
- liczącego 11 i więcej oddziałów.1000 - 2500
3.Dodatek za wychowawstwo klasy (oddziału).120
4.Dodatek dla doradcy metodycznego i nauczyciela konsultanta.100 - 500
5.Dodatek dla opiekuna stażu.50

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Ireneusz Bojanowski

Uzasadnienie

Tabela będąca przedmiotem projektu uchwały i stanowiąca element „Regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz nagród dla nauczycieli”, w zakresie wysokości dodatków dla dyrektorów obowiązuje (z jedną niewielką zmianą) od 2009 roku. W przypadku naszej gminy regulacja ta uwzględnia wielkości kwotowe, które nie podlegają automatycznej regulacji w momencie wzrostu np. średnich wynagrodzeń czy kwoty bazowej., jak to się dzieje w sytuacji określenia wielkości w stosunku procentowym do wskazanej podstawy. Jednocześnie realne wielkości przyznawanych przez Burmistrza dodatków, związanych ze stanowiskami dyrektorów nie były zwiększane w ciągu ostatnich dwóch lat szkolnych, a możliwości ich podniesienia są obecnie znikome. W proponowanej wersji zapisy tabeli ulegają uproszczeniu: likwiduje się dotychczasowy podział na przedszkola, szkoły podstawowe i zespoły szkół, co jest podyktowane zmienioną strukturą organizacyjną placówek, a pozostawia się podział na dwie grupy w zależności od liczby oddziałów w placówce. Jednocześnie należy zaznaczyć, że przyjęcie przez Radę proponowanej zmiany uchwały nie skutkuje automatycznym wzrostem dodatków dla dyrektorów. O ich indywidualnej wielkości, zgodnie z ustawą i na podstawie regulaminu (§ 4 ust. 8), odrębnie w stosunku do każdego dyrektora, na dany rok szkolny decyduje Burmistrz. Wdrożenie proponowanej zmiany da możliwość realnego i racjonalnego ustalania wielkości dodatków funkcyjnych.

Zgodnie z art. 30 ust. 6a ustawy Karta Nauczyciela projekt niniejszej uchwały został uzgodniony z właściwymi przedstawicieli związków zawodowych działających w oświacie.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.

Wnoszącym projekt uchwały jest Burmistrz Czerska.