zwiń
Pomor.2003.19.189 w/s zasad usytuowania na terenie gminy miej... Wersja od: 2003-02-05

UCHWAŁA Nr III/33/02

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 19 grudnia 2002 r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1231 z późn. zm.) art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.

1. Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu w punktach usytuowanych w najbliższej okolicy, tj. w odległości mniejszej niż 50 m od:

a) szkół i przedszkoli,

b) urzędów administracji państwowej i samorządowej,

c) dworców kolejowych i autobusowych,

d) w obiektach dyskotek dla młodzieży.

2. Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu w przypadku prowadzenia działalności rozrywkowej na wolnym powietrzu i w obiektach nie spełniających warunków budynku w rozumieniu prawa budowlanego.

3. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w tzw. ogródkach piwnych wydaje się, o ile:

a) jego lokalizacja jest zgodna z ustawą i niniejszą uchwałą,

b) jest wyposażony w sanitariaty i zimną wodę.

4. Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w czasie imprez na wolnym powietrzu wydaje się, o ile impreza jest organizowana w miejscach:

- oddalonych od tras szybkiego ruchu drogowego na odległość nie mniejszą niż 50 m,

- poza terenem ośrodków wypoczynkowych,

- o zapewnionym dostępie do sanitariatów.

§2. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/302/02 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz ustalenia szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych oraz kontroli przestrzegania zasad obrotu tymi napojami.

§3. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi.

§4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem opublikowania.