zwiń
Pomor.2015.2020 Wersja od:

POROZUMIENIE

WOJEWODA POMORSKI

z dnia 10 czerwca 2014 r.

§1. 1. Wojewoda Pomorski powierza Burmistrzowi Czerska:

a) przygotowanie i przeprowadzenie prac renowacyjnych na cmentarzu wojennym położonym w Czersku przy ul. Dworcowej. Kwota 26.000 zł. (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych) przeznaczona jest na wymianę płyt granitowych i odnowienie cokołów mogił indywidualnych (pomników),

b) zlecenie prac, nadzór nad ich wykonaniem oraz rozliczenie.

2. Zobowiązanie zaciągnięte w wyniku postępowania nie może przekroczyć kwoty 26.000 zł (słownie: dwudziestu sześciu tysięcy złotych).

3. Umowa o zamówienie publiczne zawierać będzie postanowienia, na mocy którego wykonawca wystawi na Radę OPWiM (ul. Wspólna 2, 00 – 926 Warszawa, NIP: 526 – 105 – 30 – 50) faktury:

a) z terminem płatności 30 dni, od dnia wpływu faktury do Rady OPWiM,

b) na kwotę wynikającą z zawartej umowy nie wyższą jednak niż wynikająca z niniejszego porozumienia,

c) za datę zapłaty należności wynikających z faktury uważa się datę dokonania przez ROPWiM na rzecz wykonawcy polecenia przelewu bankowego.

4. Wojewoda Pomorski zobowiązuje się do partycypacji w kosztach przedsięwzięcia w wysokości 500 zł. Jako udział Wojewody w sfinansowaniu zadania Gmina wydzieli na ten cel kwotę co najmniej 500 zł z dotacji celowej otrzymanej w 2014 r. na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

§2. 1. Wojewoda Pomorski ani Rada OPWiM nie będą finansowali zobowiązań zaciągniętych niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub w wysokości wyższej niż określona w porozumieniu. Środki przekazane na podstawie porozumienia nie mogą być wykorzystane na cele inne niż zadania określone w porozumieniu.

2. Burmistrz Czerska zobowiązuje się przedstawić pisemne sprawozdanie z wykonania zamówienia pod względem merytorycznym oraz rozliczenia realizacji zadań pod względem rzeczowym w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia wystawienia faktury nie później jednak niż do 15.09.2014 r. Do sprawozdania należy dołączyć oryginały protokołu postępowania o zamówienie publiczne, oryginały faktur wystawionych przez wykonawcę wraz z protokołem odbioru prac, umowę z wykonawcą i dokumentację fotograficzną ilustrującą wykonanie określonego zadania.

3. Wojewoda Pomorski i Rada OPWiM są uprawnione do odstąpienia od umowy w przypadku, jeżeli wykonawca nie rozpoczął lub nie zakończył wykonania umowy w terminie wskazanym w umowie lub wykonał umowę w sposób sprzeczny z jej postanowieniami, w szczególności w sposób naruszający należny tym miejscom szacunek i powagę.

§3. Zmiana porozumienia wymaga dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

§4. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Burmistrz

MarekJankowski

Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Bernard Mathea