zwiń
Pomor.2014.2578 w/s zmiany statutu Miejsko - Gminnego Ośrod... Wersja od: 2014-08-12

UCHWAŁA Nr XXXIX/329/14

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.

W statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku, stanowiącym załącznik do Uchwały nr XVIII/214/04 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 maja 2004 r. wprowadza się następującą zmianę:

- § 4 statutu otrzymuje brzmienie:

§4.

Zadania, które realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej wynikają z:

1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

2. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

3. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

4. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

5. ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

6. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

7. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

8. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

9. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,

10. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,

11. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w zakresie organizacji prac społecznie użytecznych,

12. odrębnych upoważnień Burmistrza Czerska.”

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Ireneusz Bojanowski

Uzasadnienie

W związku z przejęciem przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku realizacji wielu nowych zadań obejmujących zarówno zadania własne gminy, jak i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zachodzi konieczność dokonania aktualizacji statutu w tym zakresie.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejsze uchwały uważa się za konieczne i uzasadnione.

Wnoszącym projekt uchwały jest Burmistrz Czerska.