zwiń
Pomor.2014.1548 w/s miejscowego planu zagospodarowania prze... Wersja od: 2014-05-01

UCHWAŁA Nr XXXVI/300/14

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 28 lutego 2014 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Chojnickiej, Długiej i Polnej we wsi Łąg

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. - Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§1.

1. Po stwierdzeniu, że uchwalany plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Czersk uchwalonego Uchwałą Nr XX/195/2000 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 września 2000 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Chojnickiej, Długiej i Polnej we wsi Łąg, zwany dalej planem.

2.  Załączniki do uchwały stanowią:

1) załącznik nr 1 do uchwały zawierający rysunek planu w skali 1:1000 z wyrysem ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy w skali 1:25 000,

2) załącznik nr 2 do uchwały zawierający rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu,

3) załącznik nr 3 do uchwały zawierający rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§2.

1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

2) symbolu terenu – rozumie się przez to identyfikacyjne, liczbowo-literowe oznaczenie terenu,

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, w której może być umieszczona ściana budynku bez prawa przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej dróg, terenów kolejowych i linii elektroenergetycznych (nie dotyczy elementów architektonicznych jak balkon, wykusz, gzyms, okap dachu, podokienniki oraz inne detale),

4) ujednoliconym charakterze zabudowy – należy przez to rozumieć realizację budynków o podobnych parametrach (proporcjach, skali obiektów, kształcie dachu), podobnym rodzaju i kolorystyce materiałów wykończeniowych i pokrycia dachowego,

5) zachowaniu (istniejących budynków, obiektów, urządzeń) – należy przez to rozumieć możliwość ich remontowania, przebudowę, rozbudowę i nadbudowę z zachowanie ustalonych warunków i parametrów,

6) modernizacji - należy przez to rozumieć unowocześnienie, uwspółcześnienie obiektów w zakresie wymiany materiałów i urządzeń,

7) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.

2. Pojęcia i określenia użyte w ustaleniach planu, a nie zdefiniowane powyżej należy rozumieć zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na dzień uchwalenia planu.

§3.

1. Ustalenie przeznaczenia oraz zasad zabudowy, obsługi i zagospodarowania terenu następuje w oparciu o:

1) oznaczenia graficzne planu, określone w rozdziale 2 uchwały i na rysunku planu,

2) ustalenia planu określone w rozdziałach 3 i 4 uchwały.

2. Ustalenia tekstowe planu zapisane są w układzie:

1) ustaleń ogólnych obowiązujących na całym obszarze planu,

2) ustaleń szczegółowych dla poszczególnych terenów oznaczonych symbolami liczbowo - literowymi.

3. Ustalenia ogólne zapisane są w następującej formie:

1) przeznaczenie terenu,

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu,

7) granice i sposoby zagospodarowania terenu i obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów,

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości,

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy,

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji,

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej,

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu,

13) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

4. Ustalenia szczegółowe zapisane są w formie wynikającej ze specyfiki poszczególnych terenów.

Rozdział 2

Oznaczenia graficzne

§4.

1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami:

1) granica obszaru objętego planem,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

3) linie podziału wewnętrznego terenów o tym samym przeznaczeniu - ściśle określone,

4) nieprzekraczalne linie zabudowy, nie obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy od sieci infrastruktury technicznej w przypadku ich likwidacji,

5) strefa ograniczonego użytkowania - nie obowiązuje strefa ograniczonego użytkowania od sieci infrastruktury technicznej w przypadku ich likwidacji,

6) symbole terenów.

2.  Linie podziału wewnętrznego terenów o tym samym przeznaczeniu – orientacyjne określają postulowane zasady podziału na działki budowlane.

Rozdział 3

Ustalenia ogólne

§5.

1. Ustalenia ogólne obowiązują dla całego terenu w granicach planu, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej.

2.  Przeznaczenie terenów:

1) dla każdego terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi ustala się jego przeznaczenie określone w ustaleniach szczegółowych i na rysunku planu symbolem liczbowo-literowym,

2) w granicach opracowania planu ustala się następujące przeznaczenie terenów:

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem MN,

b) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami oznaczone symbolem MN/U,

c) tereny zabudowy usługowej, składów, magazynów i obiektów produkcyjnych z funkcją mieszkalną oznaczone symbolem U,P/MN,

d) tereny rolnicze oznaczone symbolem R,

e) teren upraw ogrodniczych oznaczony symbolem RO,

f) teren wód powierzchniowych oznaczony symbolem WS,

g) teren infrastruktury technicznej (kanalizacja) oznaczony symbolem K,

h) teren parkingu oznaczony symbolem KP,

i) tereny publicznych dróg lokalnych oznaczone symbolem KDL,

j) tereny publicznych dróg dojazdowych oznaczone symbolem KDD,

k) tereny publicznych dróg pieszojezdnych oznaczone symbolem KDX,

l) tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbolem KDW.

3.  Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) obowiązuje:

a) lokalizacja zabudowy (rozbudowy) w części terenu wyznaczonej nieprzekraczalną linią zabudowy, określoną na rysunku planu z zastrzeżeniem jak w §4 ust.1 pkt 4,

b) ujednolicony charakter zabudowy na poszczególnych działkach,

c) zabudowa o wysokich walorach w zakresie formy architektonicznej i materiałów wykończeniowych, obiektów małej architektury, urządzeń rekreacji i innych elementów zagospodarowania terenu,

d) realizacja ogrodzeń ażurowych z wykluczeniem prefabrykowanych przęseł betonowych,

e) zakaz realizacji garaży blaszanych,

2) dopuszcza się:

a) sytuowanie bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną budynków gospodarczych i garaży,

b) zachowanie istniejących budynków,

c) lokalizowanie szyldów mocowanych prostopadle do elewacji frontowej budynku,

d) umieszczanie reklam i tablic informacyjnych na elewacjach budynków w sposób dostosowany do wystroju architektonicznego,

e) lokalizację reklam wolnostojących na terenach przyległych do drogi krajowej nr 22 pod warunkiem uwzględnienia nieprzekraczalnej linii zabudowy,

3) zakaz lokalizowania w sąsiedztwie drogi krajowej nr 22 reklam emitujących światło zmienne m. in. typu LED.

4.  Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) teren objęty planem znajduje się w granicach obszaru ostoi PLB 220009 Natura 2000 Bory Tucholskie; obowiązują zakazy i nakazy określone przepisami odrębnymi,

2) zaleca się utrzymanie istniejących form zieleni naturalnej (drzew, krzewów, roślinności niskiej) jako powierzchni biologicznie czynnej.

5.  Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.

6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie ustala się.

7.  Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu – według ustaleń szczegółowych.

8.  Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: nie ustala się.

9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym: nie wyznacza się terenów wymagających scalenia i podziału.

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

1) ustala się obszar ograniczonego użytkowania jako pas terenu wzdłuż napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia szerokości po 5,0 m od osi linii, na którym obowiązuje zakaz jakiejkolwiek zabudowy i nasadzeń zieleni wysokiej - w przypadku likwidacji lub przełożenia linii ograniczenia przestaną obowiązywać,

2) inwestowanie na terenie przyległym do drogi krajowej nr 22 może wymagać jego szczególnego zagospodarowania w celu wyeliminowania uciążliwości z tytułu hałasu i innych uciążliwości, co stanowi zadanie własne inwestora.

11.  Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji:

1) obowiązuje klasyfikacja oraz szerokość w liniach rozgraniczających dróg określona w ustaleniach szczegółowych,

2) tereny w liniach rozgraniczających dróg przeznaczone są do ruchu i postoju pojazdów, ruchu pieszych, ścieżki rowerowej, lokalizacji infrastruktury technicznej,

3) w liniach rozgraniczających dróg dojazdowych dopuszcza się przykrawężnikowe miejsca postojowe,

4) obowiązuje zabezpieczenie miejsc postojowych w granicach działki według wskaźnika: minimum 2 miejsca postojowe, w tym garaż, dla domu jednorodzinnego i 3 miejsca postojowe na 100 m2 pow. użytkowej usług, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,

5) dopuszcza się zachowanie istniejących bezpośrednich zjazdów z drogi krajowej nr 22 do przyległych działek, określonych w § 6 pkt 4 b,

6) zakaz budowy nowych zjazdów z drogi krajowej nr 22.

12.  Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę:

a) zaopatrzenie w wodę z sieci komunalnej,

b) sieć wodociągową projektować w ciągach komunikacyjnych,

c) obowiązuje zapewnienie nieskażonej wody pitnej i technologicznej dla okresu ograniczonych dostaw,

d) dopuszcza się indywidualne ujęcia wody do czasu realizacji sieci komunalnej,

2) odprowadzenie ścieków sanitarnych:

a) odprowadzenie ścieków sanitarnych do gminnej kanalizacji sanitarnej,

b) kanalizację sanitarną projektować w ciągach komunikacyjnych,

c) do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza się bezodpływowe, szczelne zbiorniki ścieków lub oczyszczalnie przydomowe,

3) odprowadzenie wód opadowych:

a) odprowadzenie wód opadowych do gruntu lub do kanalizacji deszczowej,

b) zakaz odprowadzania wód opadowych do systemu odwodnienia drogi krajowej nr 22 z terenów do niej przyległych,

c) obowiązuje podczyszczanie wód opadowych z powierzchni utwardzonych dróg, parkingów i placów w stopniu określonym przepisami odrębnymi,

4) zaopatrzenie w energię elektryczną: projektowanymi liniami kablowymi nn, które należy wybudować z projektowanych stacji transformatorowych słupowych oraz istniejących stacji transformatorowych „Łąg Polna” oraz „Łąg Wądoły”, jedną projektowaną słupową stację transformatorową należy posadowić w pasie drogi 04KDD przy skrzyżowaniu z drogą 05KDD a drugą w pasie drogi 02KDD przy terenie 14R, dla zasilania stacji należy wybudować odcinki linii kablowych SN, jako odgałęzienia od linii zasilających stacje „Łąg Polna” i „Łąg Wądoły”, istniejące stacje transformatorowe dostosować do zwiększonego zapotrzebowania mocy, linie kablowe nn prowadzić przelotem przez złącza kablowo - pomiarowe nn zabudowane na terenie dróg przy granicy poszczególnych działek pod warunkiem wyprzedzającego uregulowania spraw formalno - prawnych przez właściciela lub właścicieli dróg KDW z przedsiębiorstwem energetycznym, w przypadku braku takiej regulacji przewiduje się usytuowanie złączy kablowo - pomiarowych nn przy najbliżej drodze publicznej i budowę z tych złączy zalicznikowych linii nn dla zasilania poszczególnych działek przylegających do dróg KDW, przy projektowanych stacjach słupowych dopuszcza się lokalizację złączy kablowych SN umożliwiających powiązanie projektowanych stacji między sobą,

5) zaopatrzenie w energię elektryczną: projektowanymi liniami kablowymi nn,

6) zaopatrzenie w energię cieplną ze źródeł indywidualnych, jak: energia elektryczna, olej opałowy nisko siarkowy, gaz, węgiel spalany w piecach niskoemisyjnych, drewno lub inne odnawialne źródła energii,

7) telekomunikacja: lokalizacja sieci i urządzeń telekomunikacyjnych oraz stacji bazowych telefonii komórkowej z zachowaniem przepisów odrębnych,

8) gospodarka odpadami stałymi: wstępna segregacja odpadów komunalnych w miejscu ich powstawania, gromadzenie w pojemnikach w obrębie poszczególnych działek i wywóz na wysypisko śmieci; unieszkodliwianie pozostałych odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi,

9) lokalizacja infrastruktury technicznej wzdłuż drogi krajowej nr 22 z uwzględnieniem nieprzekraczalnej linii zabudowy.

13.  Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenów.

14. Stawka procentowa służąca naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości 30% .

Rozdział 4

Ustalenia szczegółowe

§6.

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami,

2) obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) wysokość budynków:

- mieszkalnych, usługowych i mieszkalno - usługowych do 12 m,

- gospodarczych i garaży o dachach wysokich – do 6 m,

- gospodarczych i garaży o dachach płaskich – do 4 m,

b) wysokość nowych ogrodzeń - do 1,6 m,

c) geometria dachów:

- na budynkach mieszkalnych, usługowych i mieszkalno - usługowych - dachy dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci 300 – 450,

- na wolno stojących budynkach gospodarczych i garażach - dachy dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci 300 – 450 lub płaskie,

- na budynkach usytuowanych bezpośrednio przy granicy działki - dachy płaskie,

d) maksymalna powierzchnia zabudowy – 35% powierzchni działki,

e) szerokość elewacji frontowej – 10 – 18 m,

f) intensywność zabudowy - 0,1 – 1,0,

g) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 30% powierzchni działki,

3) realizacja nowej zabudowy w granicach terenów 1MN/U i 3MN/U na działkach położonych w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 22 – wyłącznie w uzgodnieniu z zarządcą drogi krajowej,

4) na części terenu 3MN/U obowiązuje strefa ograniczonego użytkowania od napowietrznej linii elektroenergetycznej,

5) obsługa komunikacyjna:

a) obowiązuje dojazd z przyległych dróg dojazdowych i wewnętrznych,

b) zakaz bezpośrednich zjazdów z drogi krajowej nr 22 z wyjątkiem działek nr 477/2 i 477/3 w granicach terenu 1MN/U oraz nr 477/7, 477/8, 477/41 i 477/42 w granicach terenu 3MN/U ( nie więcej niż jeden zjazd do jednej działki ).

§7.

1) przeznaczenie terenu:

a) usługi, składy, magazyny, obiekty produkcyjne,

b) dopuszcza się funkcję mieszkalną dla właściciela jako budynek mieszkalny jednorodzinny lub mieszkanie wbudowane,

2) obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) wysokość budynków:

- usługowych, magazynowych, produkcyjnych - do 14 m,

- budynków mieszkalnych – do 12 m,

b) wysokość nowych ogrodzeń - do 1,6 m,

c) geometria dachów: dachy dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci 300 – 450,

d) maksymalna powierzchnia zabudowy – 50% powierzchni działki,

e) szerokość elewacji frontowej – 10 – 30 m,

f) intensywność zabudowy - 0,1 – 1,5,

g) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 25% powierzchni działki,

3) obowiązuje obsługa komunikacyjna z dróg dojazdowych 04 KDD i 06 KDD.

§8.

1) przeznaczenie terenu: tereny rolnicze,

2) obowiązuje zakaz jakiejkolwiek zabudowy,

3) obowiązuje obsługa komunikacyjna z przyległych dróg dojazdowych 05KDD i 06KDD oraz drogi pieszojezdnej 08KDX.

§9.

1) przeznaczenie terenu: infrastruktura techniczna - kanalizacja,

2) przepompownia ścieków do zachowania.

§10.

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

2) obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) wysokość budynków:

- mieszkalnych – do 10,0 m,

- gospodarczych i garaży krytych dachami wysokimi – do 6,0 m, krytych dachami płaskimi – do 4,0 m,

b) wysokość nowych ogrodzeń do 1,60 m,

c) geometria dachów:

- na budynkach mieszkalnych - dachy dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci 300-450,

- na wolnostojących budynkach gospodarczych i garażach – dachy dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci 300-450 lub dachy płaskie,

- na budynkach gospodarczych i garażach usytuowanych bezpośrednio przy granicy działek – dachy płaskie,

d) maksymalna powierzchnia zabudowy – 30% powierzchni działki,

e) szerokość elewacji frontowej – 10 – 30 m,

f) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 50% powierzchni działki,

g) intensywność zabudowy – 0,1- 0,6,

3) na części terenu 19 MN … obowiązuje strefa ograniczonego użytkowania od napowietrznych linii elektroenergetycznych,

4) obowiązuje obsługa komunikacyjna z przyległych dróg: lokalnej, dojazdowych i wewnętrznych,

§11.

1) przeznaczenie terenu: wody powierzchniowe,

2) rów melioracyjny do zachowania.

§12.

1) przeznaczenie terenu: parking,

2) obowiązuje:

a) zakaz jakiejkolwiek zabudowy,

b) obsługa komunikacyjna z przyległej drogi dojazdowej.

§13.

1) przeznaczenie terenu: uprawy ogrodnicze,

2) dopuszcza się:

a) budynki mieszkalne, gospodarcze i garaże o parametrach jak w §10 pkt 2 a i c,

b) szklarnie i tunele foliowe o wysokości do 5 m,

c) uprawy polowe,

3) obowiązuje:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy łącznie ze szklarniami – 60% powierzchni działki,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy bez szklarni – 15% powierzchni działki,

c) szerokość elewacji frontowej – 10 – 15 m,

d) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 25%,

e) intensywność zabudowy ( bez szklarni ) – 0,05 - 0,3,

f) wysokość nowych ogrodzeń do 1,60 m,

g) obsługa komunikacyjna z przyległej drogi lokalnej.

§14.

1) przeznaczenie terenu: komunikacja – publiczna droga lokalna – odcinek drogi powiatowej,

2) obowiązuje:

a) szerokość w liniach rozgraniczających 12 m,

b) b) w przekroju poprzecznym droga jedno jezdniowa z obustronnym chodnikiem.

§15.

1) przeznaczenie terenu: komunikacja – publiczna droga dojazdowa – odcinek drogi gminnej nr 224101G,

2) obowiązuje:

a) szerokość w liniach rozgraniczających 10 m z lokalnym poszerzeniem do 15 m,

b) w przekroju poprzecznym droga jedno jezdniowa z obustronnym chodnikiem,

c) skrzyżowanie z drogą krajową nr 22 – do przebudowy poza obszarem objętym planem,

3) dopuszcza się zachowanie słupowej stacji transformatorowej.

§16.

1) przeznaczenie terenu: komunikacja – publiczna droga dojazdowa – odcinek drogi gminnej nr 224101G,

2) obowiązuje:

a) szerokość w liniach rozgraniczających 10 m,

b) w przekroju poprzecznym droga jedno jezdniowa z jednostronnym chodnikiem.

3) dopuszcza się posadowienie słupowej stacji transformatorowej wraz ze złączem kablowym SN przy terenie 14R.

§17.

1) przeznaczenie terenu: komunikacja – publiczna droga dojazdowa,

2) obowiązuje:

a) zakaz zjazdu na drogę krajową nr 22,

b) szerokość w liniach rozgraniczających 10 m,

c) w przekroju poprzecznym droga jedno jezdniowa z obustronnym lub jednostronnym chodnikiem,

3) dopuszcza się:

a) przekrój jednoprzestrzenny,

b) posadowienie słupowej stacji transformatorowej oraz złącza kablowego SN.

§18.

1) przeznaczenie terenu: komunikacja – publiczna droga dojazdowa,

2) obowiązuje:

a) szerokość w liniach rozgraniczających 10 m, plac do zawracania według rysunku planu,

b) w przekroju poprzecznym droga jedno jezdniowa z obustronnym lub jednostronnym chodnikiem,

3) dopuszcza się przekrój jednoprzestrzenny.

§19.

1) przeznaczenie terenu: komunikacja – publiczne drogi dojazdowe,

2) obowiązuje:

a) zakaz zjazdu na drogę krajową nr 22,

b) szerokość w liniach rozgraniczających 10 m,

c) w przekroju poprzecznym drogi jedno jezdniowe z jednostronnym chodnikiem,

3) dopuszcza się przekrój jednoprzestrzenny.

§20.

1) przeznaczenie terenu: komunikacja – publiczna droga dojazdowa,

2) obowiązuje:

a) szerokość w liniach rozgraniczających 10 m,

b) w przekroju poprzecznym droga jedno jezdniowa z obustronnym lub jednostronnym chodnikiem,

3) dopuszcza się przekrój jednoprzestrzenny.

§21.

1) przeznaczenie terenu: publiczna droga pieszojezdna,

2) przekrój jednoprzestrzenny o szerokości w liniach rozgraniczających 6 m i 5 m, z placem do zawracania według rysunku planu.

§22.

1) przeznaczenie terenu: komunikacja – publiczna droga dojazdowa,

2) obowiązuje:

a) szerokość w liniach rozgraniczających 10 m z rozszerzeniem do 14 m na plac do zawracania według rysunku planu,

b) w przekroju poprzecznym droga jedno jezdniowa z jednostronnym chodnikiem,

3) dopuszcza się przekrój jednoprzestrzenny.

§23.

1) przeznaczenie terenu: publiczna droga pieszojezdna,

2) przekrój jednoprzestrzenny o szerokości w liniach rozgraniczających 5 m..

§24.

1) przeznaczenie terenu: komunikacja – drogi wewnętrzne,

2) obowiązuje:

a) szerokość w liniach rozgraniczających 6 m z rozszerzeniem na plac do zawracania według rysunku planu,

b) przekrój jednoprzestrzenny.

Rozdział 5

Przepisy końcowe

§25.

W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą traci moc Uchwała Nr XXXVIII/430/06 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów działki nr 87/1 i działki nr 479 w obrębie Łąg, w gminie Czersk (Dz..Urz. Województwa Pomorskiego z 2006 r. Nr 95, poz.1980).

§26.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§27.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Ireneusz Bojanowski

Uzasadnienie

Podstawę do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi Uchwała Nr XLVII/460/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czersk we wsi Łąg. Przeprowadzono analizę zgodności projektu planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Projekt planu uzyskał wymagane ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uzgodnienia i opinie. Był wyłożony do wglądu publicznego. Wykonano prognozę oddziaływania na środowisko.

Tryb formalno - prawny przewidziany ustawą został wyczerpany, co pozwala na podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały uważa się za konieczne i uzasadnione.

Wnoszącym projekt uchwały jest Burmistrz Czerska.

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/300/14

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 28 lutego 2014 r.

Zalacznik1.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/300/14

Rady Miejskiej w Czersku

z dnia 28 lutego 2014 r.

Rozstrzygnięcie

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

W okresie wyłożenia do publicznego wglądu w dniach od 14 października do 12 listopada 2013 r. oraz 14 dni po nim następujących nie złożono żadnych uwag do projektu przedmiotowego planu.

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/300/14

Rady Miejskiej w Czersku

z dnia 28 lutego 2014 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania


I.  Sposób realizacji inwestycji

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców stanowią, zgodnie z art. 7 ust.1pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zadania własne gminy.

Do zadań własnych gminy należy realizacja:

- gminnych dróg publicznych,

- wodociągów,

- kanalizacji sanitarnej.

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w planie obejmują:

1) traktowane jako zadania wspólne inwestycje w granicach linii rozgraniczających poszczególnych ulic, obejmujące wybudowanie ulicy wraz z oświetleniem, uzbrojeniem podziemnym, zielenią,

2) inwestycje realizowane poza liniami rozgraniczającymi ulic w przypadku braku możliwości zlokalizowania sieci infrastruktury technicznej w ulicach.


II. Zasady finansowania zadań inwestycyjnych

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, ujętych w planach miejscowych podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885), przy czym :

1) Wydatki majątkowe gminy określa uchwała Rady Miejskiej „Wieloletni program inwestycyjny”.

2) Wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy ustala się w uchwale budżetowej.

3) Zadania w zakresie budowy dróg finansowane będą przez budżet gminy lub na podstawie porozumień z innymi podmiotami.

4) Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej będą finansowane na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) ze środków budżetu gminy lub poprzez partnerstwo publiczno-prywatne.

5) Zadania w zakresie budowy sieci elektroenergetycznej będą finansowane na podstawie art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, ze. zm.).